ANUNŢ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziţie a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri

1.  Denumirea autorităţii contractante: Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova

2.  IDNO: 1002600036967

3.  Tip procedură achiziţie: Cererea Ofertelor de Preţ

4.  Obiectul achiziţiei: achiziţionarea serviciilor de configurare a produsului software „1C: Contabilitate 8” la specificul domeniului de activitate al Camerei de Comerţ şi Industrie

5.  Modalităţi de plată: Prin transfer în timp de 30 zile  din data livrării serviciilor şi  prezentării facturii fiscale.

Anunțul de participare este întocmit în scopul achiziţionării serviciilor de configurare a programului „1C:Contabilitate 8”  conform necesităţilor Camerei de Comerţ şi Industrie (în continuare – Cumpărător).

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind  livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/o Specificaţia Cantitatea
Lotul 1: Servicii configurare a produsului software „1C:Contabilitate 8”
1. Servicii de configurare a programului de evidenţă contabilă „1C: Contabilitate 8” la specificul domeniului de activitate al Camerei de Comerţ şi Industrie. 1 buc

–         Elaborarea evidenţei contabilă separat pe filialele CCI şi total pe sistemul cameral conform indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale şi completarea Planului general de conturi contabile aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Nr.188 din 30.12.2014;

–         Întocmirea rapoartelor, separat pe filialele CCI şi total pe sistemul cameral;

–         Elaborarea unui sistem unit cu privire la codurile unice la compartimentul Venituri şi Cheltuieli;

–         Elaborarea evidenţei contabile a veniturilor şi cheltuielilor conform codurilor de evidenţă şi pe subdiviziuni;

–         Calculul şi evidenţa retribuirii muncii angajaţilor CCI pe subdiviziuni: conform salariului stabilit în statul de personal al CCI, conform volumului serviciilor prestate de experţi-evaluatori, venitului net din activitate, repartizat direcţiilor la autogestiune etc;

–         Întocmirea rapoartelor şi dărilor de seamă prezentate conform legislaţiei în vigoare, Inspectoratului Fiscal de Stat şi Biroului Naţional de Statistică;

–         Elaborarea raportului pentru planificarea şi îndeplinirea bugetului lunar, anual pe subdiviziuni, filiale şi sistem;

–         Evidenţa analitică a veniturilor şi cheltuielilor pe proiecte;

–        Instruirea utilizatorilor programului „1C:Contabilitate 8”

 

6.  Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea
1 Oferta original –confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; Da
2 Date despre Participant original –confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; Da
3 Certificat de înregistrare a întreprinderii copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; Da
4 Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor

 

copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului; Da
5 Portofoliu

 

contracte şi acte de îndeplinire a serviciilor similare celor solicitate. Da

7.  Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţii suplimentare  sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a)    Denumirea autorităţii contractante: Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

b)    Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 151.

c)    Tel:   022-241471

d)    E-mail: camera@chamber.md

e)    Numele şi funcţia persoanei responsabile: Elena Costin, şef direcţie finanţe şi evidenţă contabilă.

f)     Întocmirea ofertelor:  Oferta şi documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile şi urmează a fi prezentate:

  • Până la: 30 03.2018 
  • pe adresa: Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 151

Ofertele întârziate vor fi respinse.

8.  Criteriul de atribuire este: oferta cea mai avantajoasă  economic.

9.  Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

 

 

 

 

 

 

Distribuie acest articol: