Procedura de eliberare a carnetului ATA

1. Pentru a obţine carnetul ATA, solicitantul sau reprezentantul său legal se va informa în prealabil, iar CCI va asigura accesul la informaţiile (inclusiv, prin publicarea pe pagina web a CCI – www.chamber.md) despre:

a) posibilitatea acordării regimului de admitere temporară în ţara de destinaţie şi procedura tranzitării mărfurilor prin ţările terţe;

b) eventualele restricţii la admitere temporară şi exportul temporar de mărfuri, precum şi tranzitul în ţările terţe;

c) lista ţărilor care admit carnetul ATA, precum şi anexele din Convenţia privind admiterea temporară, acceptate de aceste ţări;

d) lista asociaţiilor emitente şi garante.

2. Temei pentru eliberarea carnetului ATA constituie Cererea – declaraţie, completată de către solicitant sau de reprezentantul său legal în modul stabilit în Anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la eliberarea carnetelor ATA pentru admiterea temporară a mărfurilor (în continuare – Regulament).

3. La Cererea – declaraţie se anexează următoarele documente:

a) extrasul din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor (în copie autentificată, prin aplicarea ştampileişi semnăturii solicitantului);

b) actul eliberat de persoana juridică – solicitant, ce confirmă mostrele ştampilelor acestuia, ale semnăturilor conducătorului, şi ale reprezentantului său legal (în original);

c) actul de identitate al solicitantului persoană fizică sau al reprezentantului său legal (în copie autentificată, prin aplicarea ştampileişi semnăturii solicitantului);

d) procura eliberată reprezentantului solicitantului, ce confirmă împuternicirile de a reprezenta interesele acestuia la CCI, precum şi de a semna şi a primi originalul Carnetului ATA în numele şi pe responsabilitatea deplină a solicitantului, completat conform Anexei nr.2 la prezentul Regulament (în original);

e) dovada furnizării garanţiei conform prevederilor capitolului III al prezentului Regulament (în original);

f) actul ce constituie temei pentru exportul temporar al mărfurilor (contract, invitaţie etc.) (în copie autentificată, prin aplicarea ştampileişi semnăturii solicitantului);

g) acte ce confirmă denumirea, cantitatea, valoarea de piaţăşi originea mărfii (facturi fiscale, acte de achiziţii, rapoarte de expertiză etc.), după caz;

h) dispoziţia de plată care confirmă achitarea serviciilor prestate de CCI (în original, sau copie autentificată cuştampilasоlicitantului), după caz.

4. Solicitantul Carnetului ATA este obligat să depună la CCI o garanţie care asigură achitarea drepturilor de import şi a celorlalte sume reclamate în cazul nerespectării condiţiilor de admitere temporară sau tranzitului vamal al mărfurilor introduse pe teritoriul ţărilor respective.

Garanţia poate fi constituită prin:

a) prin depunerea mijloacelor bănești în numerar sau prin virament la contul indicat de CCI, efectuat în monedă națională;

b)printr-o scrisoare de garanţie, emisă de o bancă.

În cazuri temeinic justificate CCI poate accepta garanția în forma de:

  1. scrisoare de garanţie, emisă de solicitant;
  2. contract în forma stabilită de legislație în vigoare.

CCI poate accepta ca garanția să fie constituită de o altă persoană decîtsolicitantul Carnetului ATA.

Valoarea garanţiei se stabileşte la nivel de la 30% până la 110% din valoarea de piaţă a mărfurilor care constituie obiectul carnetului ATA, cu termenul de valabilitate de cel puţin 12 luni. Garanţia se restituie titularului Carnetului ATA la cerere.

  1. Cererea – declaraţie şi anexele respective pot fi completate de către solicitant, utilizînd formularele – model ale documentelor în format electronic publicate pe pagina web a CCI – www.chamber.md. Formularele documentelor completate în format electronic, cu anexele necesare, se transmit prin intermediul poştei electronice în adresa CCI, la adresa de e-mail: [email protected].
  2. Persoana responsabilă pentru recepţionarea documentelor (inclusiv a celor în format electronic) din cadrul CCI verifică cererea – declaraţie şi documentele anexate şi comunică solicitantului decizia referitor la îndeplinirea condiţiilor pentru emiterea carnetului ATA sau refuzul motivat.
  3. În cazul în care decizia privind eliberarea carnetului ATA este pozitivă, formularul Carnetului ATA se completează de către solicitant sau, la cererea acestuia, de către CCI, conform prevederilor Regulamentului.
  4. La data indicată de către persoana responsabilă din cadrul CCI, solicitantul sau reprezentantul său legal se prezintă la CCI pentru eliberarea carnetul ATA.

Vezi mai jos: