Procedura de eliberare a carnetului ATA

1. Pentru a obţine carnetul ATA, solicitantul sau reprezentantul său legal se va informa în prealabil, iar CCI va asigura accesul la informaţiile (inclusiv, prin publicarea pe pagina web a CCI – www.chamber.md) despre:

a) posibilitatea acordării regimului de admitere temporară în ţara de destinaţie şi procedura tranzitării mărfurilor prin ţările terţe;

b) eventualele restricţii la admitere temporară şi exportul temporar de mărfuri, precum şi tranzitul în ţările terţe;

c) lista ţărilor care admit carnetul ATA, precum şi anexele din Convenţia privind admiterea temporară, acceptate de aceste ţări;

d) lista asociaţiilor emitente şi garante.

2. Temei pentru eliberarea carnetului ATA constituie cererea – declaraţie, completată de către solicitant sau de reprezentantul său legal în modul stabilit în Anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la eliberarea carnetelor ATA pentru admiterea temporară a mărfurilor (în continuare – Regulament).

3. La cererea – declaraţie se anexează următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare a întreprinderii (în copie legalizată conform procedurii stabilite, prin aplicarea ştampilei şi semnăturii solicitantului);

b) actul eliberat de persoana juridică – solicitant, ce confirmă mostrele ştampilelor acestuia, ale semnăturilor conducătorului, contabilului – şef şi ale reprezentantului său legal (în original);

c) extrasul din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor (în copie legalizată conform procedurii stabilite, prin aplicarea ştampilei şi semnăturii solicitantului);

d) actul de identitate al solicitantului sau al reprezentantului său legal (în copie legalizată conform procedurii stabilite, prin aplicarea ştampilei şi semnăturii solicitantului);

e) procura eliberată reprezentantului solicitantului, ce confirmă împuternicirile de a reprezenta interesele acestuia la CCI, precum şi de a semna şi a primi originalul carnetului ATA din numele şi pe responsabilitatea deplină a solicitantului, completată conform Anexei nr.2 la Regulament (în original);

f) garanţia conform prevederilor capitolului III al Regulamentului (în original);

g) angajamentul solicitantului carnetului ATA, completat conform Anexei nr.3 la Regulament (în original);

h) lista mărfurilor ce vor fi menţionate în carnetul ATA care va cuprinde: denumirea, cantitatea, greutatea şi valoarea de piaţă a acestora, în limba moldovenească (română) şi într-o limbă străină – în original (conform punctului 21 şi modelului din Anexa nr. 1.1 la Regulament;

i) actul ce constituie temei pentru exportul temporar al mărfurilor (contract, invitaţie etc. în copie legalizată conform procedurii stabilite, prin aplicarea ştampilei şi semnăturii solicitantului);

j) acte ce confirmă denumirea, cantitatea, valoarea de piaţă, originea mărfii (facturi fiscale, acte de achiziţii, rapoarte de expertiză etc., după caz);

k) contractul de prestare a serviciilor de către CCI, după caz (în original);

l) dispoziţia de plată care confirm achitarea serviciilor prestate de CCI (în original).

4. Solicitantul carnetului ATA este obligat să depună la CCI o garanţie care asigură achitarea drepturilor de import şi a celorlalte sume reclamate în cazul nerespectării condiţiilor de admitere temporară sau tranzitului vamal al mărfurilor introduce pe teritoriu ţărilor respective. Garanţia poate fi constituită printr-un deposit bănesc sau printr-o scrisoare de garanţie, emisă de o bancă. Valoarea garanţiei se stabileşte la nivel de la 30% până la 110% din valoarea de piaţă a mărfurilor care constituie obiectul carnetului ATA, cu termenul de valabilitate de cel puţin 12 luni. Garanţia se restituie titularului carnetului ATA, din momentul când prezintă dovadă de reimport şi carnetul ATA pentru a fi închis.

5. Cererea – declaraţie şi anexele respective pot fi completate de către solicitant, utilizînd formularele – model ale documentelor în format electronic publicate pe pagina web a CCI – www.chamber.md. Formularele documentelor completate în format electronic, cu anexele necesare, se transmit prin intermediul poştei electronice în adresa CCI, la adresa de e-mail: ata@chamber.md.

6. Persoana responsabilă pentru recepţionarea documentelor (inclusiv a celor în format electronic) din cadrul CCI verifică cererea – declaraţie şi documentele anexate şi comunică solicitantului decizia referitor la îndeplinirea condiţiilor pentru emiterea carnetului ATA sau refuzul motivat.

7. În cazul în care decizia privind eliberarea carnetului ATA este pozitivă, formularul carnetului ATA se completează de către solicitant sau, la cererea acestuia, de către CCI, conform prevederilor capitolului V a Regulamentului.

8. La data indicată de către persoana responsabilă din cadrul CCI, solicitantul sau reprezentantul său legal se prezintă la CCI pentru eliberarea carnetul ATA.