L E G E

Codul vamal al Republicii Moldova

 

nr. 1149-XIV  din  20.07.2000

 

Monitorul Oficial al R.Moldova ediție specială din 01.01.2007, pag.103

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.160-162/1201 din 23.12.2000

 

* * *

C U P R I N S

 

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

 

Secțiunea 1

Activitatea vamală

Articolul 1. Noțiuni principale

Articolul 2. Activitatea vamală

Articolul 3. Politica vamală

Articolul 4. Teritoriul vamal și frontiera vamală a Republicii Moldova

Articolul 5. Integrarea economică internațională

Articolul 6. Legislația vamală

Articolul 7. Acordurile internaționale

 

Secțiunea a 2-a

Organizarea activității vamale

Articolul 8. Conducerea activității vamale

1.">Articolul 81. Finanțarea Serviciului Vamal

Articolul 9. Organele vamale

Articolul 10. Laboratoarele vamale, instituțiile de învățămînt, întreprinderile subordonate Serviciului Vamal

Articolul 11. Atribuțiile organului vamal

Articolul 12. Actele normative ale Serviciului Vamal

Articolul 13. Drapelul, pavilionul și însemnele organului vamal

Articolul 14. Colaborarea organului vamal cu alte organe de drept și cu persoane

Articolul 15. Efectuarea operațiunilor de vămuire în alte locuri decît în cele stabilite de organul vamal

Articolul 16. Atribuirea de terenuri organului vamal

Articolul 17. Folosirea informațiilor

Articolul 18. Atacarea deciziilor, acțiunilor și inacțiunii organului vamal și ale colaboratorului vamal

 

Capitolul II

TRECEREA MĂRFURILOR ȘI MIJLOACELOR DE TRANSPORT

PESTE FRONTIERA VAMALĂ. REGIMURILE VAMALE

 

Secțiunea a 3-a

Principiile generale de trecere a mărfurilor și mijloacelor de

transport peste frontiera vamală. Regimurile vamale

Articolul 19. Dreptul de a introduce și de a scoate din Republica Moldova mărfuri și mijloace de transport

Articolul 20. Prohibiții la introducerea și scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor și mijloacelor de transport

Articolul 21. Restricții la introducerea și la scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor și mijloacelor de transport

Articolul 22. Trecerea mărfurilor și mijloacelor de transport peste frontiera vamală

Articolul 23. Regimurile vamale

Articolul 24. Alegerea și renunțarea la regimul vamal

Articolul 25. Vămuirea și controlul vamal

Articolul 26. Timpul și locul trecerii mărfurilor și mijloacelor de transport peste frontiera vamală

Articolul 27. Dispunerea de mărfurile și mijloacele de transport care trec frontiera vamală, utilizarea lor

Articolul 28. Dispunerea de mărfurile și mijloacele de transport puse condiționat în circulație, pentru care au fost stabilite facilități vamale, utilizarea lor

 

Secțiunea a 4-a

Dispoziții comune regimurilor vamale suspensive

și regimurilor vamale cu impact economic

Articolul 29. Dispoziții comune regimurilor vamale suspensive

Articolul 30. Dispoziții comune regimurilor vamale cu impact economic

 

Secțiunea a 5-a

Importul

Articolul 31. Dispoziții generale

Articolul 32. Tratamentul tarifar preferențial

Articolul 33. Constatarea originii mărfurilor

Articolul 34. Tratamentul tarifar favorabil

Articolul 35. Punerea în circulație a mărfurilor la drepturi de import reduse sau zero

Articolul 36. Importul mărfurilor la cea mai mare taxă vamală

Articolul 37. Reintroducerea mărfurilor autohtone

 

Secțiunea a 6-a

Exportul

Articolul 38. Dispoziții generale

Articolul 39. Condițiile plasării mărfurilor sub regimul vamal de export

Articolul 40. Punerea în circulație a mărfurilor plasate sub regimul vamal de export

Articolul 41. Exportul temporar de mărfuri

 

Secțiunea a 7-a

Tranzitul

Articolul 42. Dispoziții generale

1.">Articolul 421. Tipurile regimului vamal de tranzit

Articolul 43. Condițiile plasării mărfurilor sub regimul vamal de tranzit

Articolul 44. Autorizația de plasare a mărfurilor sub regimul vamal de tranzit

Articolul 45. Încheierea regimului vamal de tranzit

Articolul 46. Documentele însoțitoare

Articolul 47. Avarierea mărfurilor sau forța majoră

Articolul 48. Responsabilitatea titularului operațiunii de tranzit

1.">Articolul 481. Utilizarea declarației de tranzit în format electronic

Articolul 49. Respectarea legislației internaționale

 

Secțiunea a 8-a

Antrepozitul vamal

Articolul 50. Dispoziții generale

Articolul 51. Condițiile plasării mărfurilor sub regimul de antrepozit vamal

Articolul 52. Tipurile de antrepozite vamale

Articolul 53. Antrepozitarul

Articolul 54. Autorizația de antrepozitare

Articolul 55. Condiții de garantare

Articolul 56. Operațiunile efectuate cu mărfurile plasate sub regimul de antrepozit vamal

 

Secțiunea a 9-a

Perfecționarea activă

Articolul 57. Dispoziții generale

Articolul 58. Termenii utilizați

Articolul 59. Autorizația de perfecționare activă

Articolul 60. Importul de mărfuri în cazul sistemului compensării prin echivalență

Articolul 61. Rata de randament

Articolul 62. Dispoziții speciale privind sistemul cu restituire

 

Secțiunea a 10-a

Transformarea sub control vamal

Articolul 63. Dispoziții generale

Articolul 64. Autorizația de transformare sub control vamal

Articolul 65. Obligația vamală

Articolul 66. Tratamentul tarifar preferențial

 

Secțiunea a 11-a

Admiterea temporară

Articolul 67. Dispoziții generale

Articolul 68. Autorizarea admiterii temporare a mărfurilor și mijloacelor de transport

Articolul 69. Termenul de aflare a mărfurilor și mijloacelor de transport sub regimul vamal de admitere temporară

Articolul 70. Utilizarea sistemului de suspendare totală

Articolul 71. Utilizarea sistemului de suspendare parțială

Articolul 72. Cesionarea regimului vamal de admitere temporară

Articolul 73. Punerea în liberă circulație a mărfurilor și mijloacelor de transport

 

Secțiunea a 12-a

Perfecționarea pasivă

Articolul 74. Dispoziții generale

Articolul 75. Operațiunile de perfecționare pasivă

Articolul 76. Condițiile ce exclud plasarea mărfurilor sub regimul vamal de perfecționare pasivă

Articolul 77. Autorizația de perfecționare pasivă

Articolul 78. Termenul de perfecționare pasivă

Articolul 79. Cantitatea de produse rezultate din perfecționarea pasivă a mărfurilor

Articolul 80. Drepturile de export

Articolul 81. Exonerarea produselor compensatoare de drepturile de import

Articolul 82. Produse de înlocuire de același standard

Articolul 83. Importul anticipat

Articolul 84. Nereturnarea mărfurilor exportate pentru prelucrare sau a produselor compensatoare din cauza distrugerii sau pierderii lor

 

Secțiunea a 13-a

Zona liberă

Articolul 85. Dispoziții generale

Articolul 86. Înființarea zonei libere

Articolul 87. Operațiunile efectuate cu mărfurile plasate în zona liberă

Articolul 88. Termenul de aflare a mărfurilor în zona liberă

Articolul 89. Asigurarea respectării legislației vamale în zona liberă

Articolul 90. Evidența mărfurilor plasate în zona liberă

Articolul 91. Perceperea drepturilor de import sau de export, aplicarea măsurilor de politică economică

Articolul 92. Responsabilitatea pentru plata drepturilor de import și de export

 

Secțiunea a 14-a

Magazinul duty-free

Articolul 93. Dispoziții generale

Articolul 94. Condițiile plasării mărfurilor în magazinul duty-free

Articolul 95. Licențierea activității magazinului duty-free

1.">Articolul 951. Condițiile de licențiere a magazinului duty-free

Articolul 96. Responsabilitatea pentru plata drepturilor de import și de export

Articolul 97. Magazinul duty-free pentru deservirea corpului diplomatic

 

Secțiunea a 15-a

Reexportul

Articolul 98. Dispoziții generale

Articolul 99. Particularitățile reexportului

 

Secțiunea a 16-a

Distrugerea

Articolul 100. Dispoziții generale

Articolul 101. Suportarea cheltuielilor

Articolul 102. Deșeurile rezultate din distrugerea mărfurilor

 

Secțiunea a 17-a

Abandon în favoarea statului

Articolul 103. Dispoziții generale

Articolul 104. Suportarea cheltuielilor

 

Secțiunea a 18-a

exclusă

Articolele 105-113. Excluse

 

Secțiunea a 19-a

Trecerea peste frontiera vamală a mijloacelor de transport

și a anumitelor categorii de mărfuri

Articolul 114. Trecerea mijloacelor de transport peste frontiera vamală

Articolul 115. Trecerea peste frontiera vamală a valutei și a altor valori valutare

Articolul 116. Trecerea peste frontiera vamală de către persoane fizice a mărfurilor care nu sînt destinate comerțului

 

Capitolul III

DREPTURILE DE IMPORT ȘI DREPTURILE DE EXPORT

 

Secțiunea a 20-a

Principii generale

Articolul 117. Drepturile de import și drepturile de export

Articolul 118. Taxa vamală

Articolul 119. Taxa pe valoarea adăugată

Articolul 120. Accizele

Articolul 121. Taxa pentru proceduri vamale

 

Secțiunea a 21-a

Calcularea drepturilor de import și drepturilor de export, plata lor

Articolul 122. Baza de calcul a taxei vamale, a taxei pe valoarea adăugată, a accizului și a taxei pentru proceduri vamale

Articolul 123. Plătitorii drepturilor de import și drepturilor de export

Articolul 124. Termenele de plată a drepturilor de import și drepturilor de export

Articolul 125. Modul de plată a drepturilor de import și de export

Articolul 126. Prelungirea și eșalonarea termenului de plată a drepturilor de import și de export

Articolul 127. Dispoziții generale aplicabile obligației vamale

1.">Articolul 1271. Măsuri de garantare a obligației vamale

2.">Articolul 1272. Apariția obligației vamale la introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal

3.">Articolul 1273. Apariția obligației vamale la introducerea ilegală de mărfuri

4.">Articolul 1274. Apariția obligației vamale la scoaterea ilegală a mărfurilor de sub supravegherea vamală

5.">Articolul 1275. Apariția obligației vamale în cazul neexecutării unor obligații

6.">Articolul 1276. Apariția obligației vamale la mărfurile aflate în zona liberă

7.">Articolul 1277. Apariția obligației vamale la introducerea mărfurilor prohibite sau restricționate

8.">Articolul 1278. Apariția obligației vamale la exportul mărfurilor incluse în declarația vamală

9.">Articolul 1279. Apariția obligației vamale la exportul mărfurilor fără declarație vamală

10.">Articolul 12710. Apariția obligației vamale la neîndeplinirea condițiilor de export

11.">Articolul 12711. Apariția obligației vamale în alte cazuri

12.">Articolul 12712. Locul apariției obligației vamale

13.">Articolul 12713. Actul constatator

Articolul 128. Stingerea obligației vamale

Articolul 129. Perceperea drepturilor de import și de export

Articolul 130. Restituirea excedentului din drepturile de import sau de export plătite sau percepute

 

Capitolul IV

VĂMUIREA

 

Secțiunea a 22-a

Principii generale

Articolul 131. Procedura vămuirii

Articolul 132. Locul și timpul efectuării operațiunilor de vămuire

Articolul 133. Asistarea titularilor de drepturi asupra mărfurilor și mijloacelor de transport și a reprezentanților lor la operațiunile de vămuire

Articolul 134. Limba în care sînt perfectate actele vamale

Articolul 135. Organele care efectuează vămuirea

Articolul 136. Utilizarea și dispunerea de mărfurile și mijloacele de transport care nu au fost vămuite pe deplin

Articolul 137. Începutul vămuirii

Articolul 138. Vămuirea simplificată

Articolul 139. Efectuarea operațiunilor cu mărfurile și mijloacele de transport supuse vămuirii

Articolul 140. Probele și mostrele de mărfuri necesare vămuirii

Articolul 141. Asigurarea respectării legislației vamale la transportul de mărfuri cu documentele însoțitoare

 

Secțiunea a 221

Clasificarea mărfurilor conform Nomenclatorului mărfurilor

 

1.">Articolul 1411. Nomenclatorul mărfurilor

2.">Articolul 1412. Clasificarea mărfurilor

3.">Articolul 1413. Deciziile tarifare prealabile privind clasificarea mărfurilor

4.">Articolul 1414. Termenul de valabilitate a deciziei prealabile privind clasificarea mărfurilor

 

Secțiunea a 23-a

Operațiunile prealabile

Articolul 142. Operațiunile prealabile

Articolul 143. Scopurile principale ale operațiunilor prealabile

Articolul 144. Informarea organului vamal despre trecerea de mărfuri peste frontiera vamală

Articolul 145. Prezentarea mărfurilor, mijloacelor de transport și documentelor însoțitoare la locul stabilit de organul vamal

Articolul 146. Măsurile care trebuie luate în caz de avarie sau de forță majoră

Articolul 147. Prezentarea mărfurilor și mijloacelor de transport la destinație

Articolul 148. Răspunderea în timpul operațiunilor prealabile

 

Secțiunea a 24-a

Depozitul provizoriu

Articolul 149. Depozitarea provizorie

Articolul 150. Locul depozitării provizorii

Articolul 151. Deținătorul depozitului provizoriu

Articolul 152. Mărfurile care pot fi plasate în depozitul provizoriu

Articolul 153. Documentele necesare plasării mărfurilor în depozitul provizoriu

Articolul 154. Declarația sumară

Articolul 155. Obligațiile deținătorului de depozit provizoriu

Articolul 156. Drepturile suplimentare ale organului vamal privind depozitul provizoriu

Articolul 157. Responsabilul de plata drepturilor de import sau de export

Articolul 158. Termenul depozitării provizorii

Articolul 159. Operațiuni efectuate cu mărfurile aflate în depozit provizoriu

Articolul 160. Încetarea depozitării provizorii

Articolul 161. Exclus

 

Secțiunea a 25-a

Brokerul vamal

Articolul 162. Brokerul vamal

Articolul 163. Licența pentru activitatea de broker vamal

Articolul 164. Drepturile, obligațiile și responsabilitatea brokerului vamal

Articolul 165. Registrul de licențe ale brokerilor vamali

Articolul 166. Specialistul în domeniul vămuirii

Articolul 167. Taxa de eliberare a licenței, a atestatului de calificare și taxa de actualizare a valabilității lor

Articolul 168. Informația primită de brokerul vamal și de specialiștii lui de la persoana pe care o reprezintă

 

Secțiunea a 26-a

exclusă

Articolele 169-172. Excluse

 

Secțiunea a 27-a

Declararea

Articolul 173. Declararea mărfurilor și mijloacelor de transport

Articolul 174. Formele declarării

Articolul 175. Locul declarării

Articolul 176. Termenul de depunere a declarației vamale

Articolul 177. Declarantul

Articolul 178. Obligațiile și drepturile declarantului

Articolul 179. Documentele și informațiile suplimentare necesare vămuirii

Articolul 180. Primirea declarației vamale

Articolul 181. Rectificarea declarației vamale

1.">Articolul 1811. Modificarea declarației vamale

2.">Articolul 1812. Invalidarea declarației vamale la inițiativa declarantului

3.">Articolul 1813. Invalidarea din oficiu a declarației vamale

Articolul 182. Declarația temporară sau incompletă

Articolul 183. Declarația vamală periodică

Articolul 184. Procedura simplificată de declarare a mărfurilor și a mijloacelor de transport

1.">Articolul 1841. Declararea prin acțiune a mijloacelor de transport auto introduse pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice

 

Capitolul V

CONTROLUL VAMAL

 

Secțiunea a 28-a

Principii generale

Articolul 185. Controlul vamal și formele lui

Articolul 186. Zonele de control vamal

Articolul 187. Documentele și informațiile necesare efectuării controlului vamal

Articolul 188. Antrenarea specialiștilor și experților la efectuarea controlului vamal

Articolul 189. Accesul colaboratorului vamal pe teritorii sau în încăperi pentru efectuarea controlului vamal

1.">Articolul 1891. Echipele mobile

2.">Articolul 1892. Sarcinile de bază ale echipelor mobile

3.">Articolul 1893. Atribuțiile și drepturile echipelor mobile

4.">Articolul 1894. Dislocarea echipelor mobile

Articolul 190. Identificarea mărfurilor, mijloacelor de transport, încăperilor și altor spații

Articolul 191. Exclus

Articolul 192. Controlul vamal selectiv

Articolul 193. Exonerarea de unele forme de control vamal

1.">Articolul 1931. Agentul economic autorizat

Articolul 194. Controlul corporal

Articolul 195. Neadmiterea pricinuirii de daune nejustificate la efectuarea controlului vamal

 

Secțiunea a 29-a

Dispoziții suplimentare privind controlul vamal

Articolul 196. Mărfurile și mijloacele de transport supuse controlului vamal

Articolul 197. Timpul aflării sub supraveghere vamală

Articolul 198. Controlul vamal al mărfurilor și mijloacelor de transport după punerea lor în circulație

Articolul 199. Termenul de verificare a declarației vamale, a documentelor, de control al mărfurilor și mijloacelor de transport

Articolul 200. Operațiunile de încărcare-descărcare și alte operațiuni efectuate cu mărfurile și mijloacele de transport, prelevarea de probe și mostre necesare controlului vamal

Articolul 201. Asistarea declarantului și altor persoane la efectuarea controlului vamal

Articolul 202. Inventarierea mărfurilor și mijloacelor de transport aflate sub supraveghere vamală

 

Secțiunea a 30-a

Controlul vamal al valorilor valutare

Articolul 203. Competența organelor vamale în efectuarea controlului vamal al valorilor valutare

Articolul 204. Efectuarea controlului vamal al valorilor valutare

Articolul 205. Răspunderea pentru nerespectarea legislației valutare

 

Capitolul VI

FACILITĂȚILE VAMALE ACORDATE ANUMITELOR CATEGORII DE PERSOANE STRĂINE

 

Secțiunea a 31-a

Facilitățile vamale acordate misiunilor diplomatice și oficiilor

consulare în Republica Moldova și lucrătorilor acestora

Articolul 206. Facilitățile vamale acordate misiunilor diplomatice și oficiilor consulare în Republica Moldova

Articolul 207. Facilitățile vamale acordate agenților diplomatici și funcționarilor consulari străini în Republica Moldova

Articolul 208. Facilitățile vamale acordate personalului administrativ și tehnic al misiunilor diplomatice și angajaților consulari ai oficiilor consulare în Republica Moldova

Articolul 209. Trecerea peste frontiera vamală a valizei diplomatice și valizei consulare

 

Secțiunea a 32-a

Facilitățile vamale acordate altor persoane străine

Articolul 210. Facilitățile vamale acordate curierilor diplomatici și consulari străini

Articolul 211. Facilitățile vamale acordate reprezentanților altor state și membrilor delegațiilor străine

Articolul 212. Facilitățile vamale acordate agenților diplomatici, funcționarilor consulari, reprezentanților altor state și membrilor delegațiilor străine care tranzitează Republica Moldova

Articolul 213. Facilitățile vamale acordate organizațiilor internaționale interguvernamentale, reprezentanțelor altor state de pe lîngă ele, precum și personalului acestor organizații și reprezentanțe

 

Capitolul VII

VALOAREA ÎN VAMĂ A MĂRFURILOR. DETERMINAREA ȚĂRII DE ORIGINE A MĂRFURILOR

 

Secțiunea a 33-a

Valoarea în vamă a mărfurilor

Articolul 214. Modul de determinare a valorii în vamă a mărfurilor

 

Secțiunea a 34-a

Țara de origine a mărfurilor

Articolul 215. Determinarea țării de origine a mărfurilor

 

Capitolul VIII

DISPUNEREA DE MĂRFURI ȘI DE MIJLOACELE DE TRANSPORT, PRECUM ȘI

DE MIJLOACELE BĂNEȘTI OBȚINUTE DIN COMERCIALIZAREA LOR

 

Secțiunea a 35-a

Dispunerea de mărfuri și de mijloace de transport

Articolul 216. Trecerea mărfurilor și mijloacelor de transport în proprietatea statului

Articolul 217. Încasarea mijloacelor bănești pentru acoperirea cheltuielilor

Articolul 218. Dispunerea de mărfurile și mijloacele de transport necomercializabile

 

Capitolul IX

ACTIVITATEA OPERATIVĂ DE INVESTIGAȚII ȘI DE URMĂRIRE

PENALĂ A ORGANELOR VAMALE

 

Secțiunea a 36-a

Activitatea operativă de investigații

Articolul 219. Organul vamal ca subiect al activității operative de investigații

Articolul 220. Acțiunile operative de investigații care asigură securitatea organelor vamale

 

Secțiunea a 37-a

Urmărirea penală

Articolul 221. Obiectul urmăririi penale

Articolul 222. Organele de urmărire penală în domeniul vamal

Articolul 223. Competența organelor de urmărire penală în domeniul vamal

Articolul 224. Contrabanda

 

Secțiunea a 38-a

Livrările controlate

Articolul 225. Livrările controlate de substanțe narcotice și psihotrope

Articolul 226. Aplicarea metodei livrării controlate asupra altor bunuri

Articolul 227. Dispunerea de mijloacele bănești și de alte bunuri confiscate în cadrul aplicării metodei livrării controlate

 

Capitolul X

CONTRAVENȚIILE VAMALE ȘI RĂSPUNDEREA PENTRU SĂVÎRȘIREA LOR.

PROCEDURA ÎN CAZURILE DE CONTRAVENȚIE VAMALĂ

ȘI CERCETAREA LOR

 

Secțiunea a 39-a

Principii generale

Articolul 228. Contravenția vamală

Articolul 229. Răspunderea pentru contravenția vamală

1.">Articolul 2291. Prescripția răspunderii contravenționale

2.">Articolul 2292. Prescripția răspunderii materiale

Articolul 230. Tipurile de contravenții vamale cu răspundere contravențională

Articolul 231. Tipurile de contravenții vamale cu răspundere materială

Articolul 232. Sancționarea materială a contravențiilor vamale

Articolul 233. Procesul contravențional

Articolul 234. Procesul-verbal privind contravenția vamală

Articolul 235. Acțiunile colaboratorului vamal în cazul constatării elementelor constitutive ale infracțiunii de contrabandă sau ale altor infracțiuni

Articolul 236. Circumstanțele în care, după pornirea procesului penal, colaboratorul vamal continuă efectuarea actelor de procedură în cazul contravenției vamale

Articolul 237. Procedura în cazul contravenției vamale constatate de organul de urmărire penală în domeniul vamal sau de alte organe de resort și cercetarea cazului

Articolul 238. Inadmisibilitatea divulgării materialelor în cazul de contravenție vamală

Articolul 239. Interacțiunea dintre organele vamale ale Republicii Moldova și serviciile vamale ale altor state în cadrul efectuării actelor de procedură în cazuri de contravenție vamală și al cercetării lor

 

Secțiunea a 40-a

Actele de procedură

Articolul 240. Însărcinarea privind efectuarea actelor de procedură în cazurile de contravenție vamală

Articolul 241. Audierea în cazul contravenției vamale

Articolul 242. Citarea în cazul contravenției vamale

Articolul 243. Solicitarea documentelor necesare efectuării actelor de procedură în cazul contravenției vamale sau cercetării lui

Articolul 244. Temeiurile ridicării mărfurilor, mijloacelor de transport, documentelor și altor bunuri

Articolul 245. Estimarea mărfurilor, mijloacelor de transport și altor bunuri

Articolul 246. Sechestrarea mărfurilor, mijloacelor de transport și altor bunuri

Articolul 247. Inspectarea vamală

Articolul 248. Examinarea

Articolul 249. Prezentarea mărfurilor, mijloacelor de transport, documentelor și altor bunuri pentru a fi identificate

Articolul 250. Solicitarea de la autoritățile publice și de la persoane a informației necesare efectuării actelor de procedură în cazul de contravenție vamală sau cercetării lui

Articolul 251. Controlul în cazul de contravenție vamală

Articolul 252. Modul de desemnare a expertizei

Articolul 253. Prelevarea de probe și mostre pentru expertiză

Articolul 254. Drepturile și obligațiile contravenientului și ale apărătorului

Articolul 255. Condițiile suplimentare pe care trebuie să le întrunească procesul-verbal de audiere

Articolul 256. Certificarea refuzului sau imposibilității de semnare a procesului-verbal

 

Secțiunea a 41-a

Cheltuielile aferente cazului de contravenție vamală

Articolul 257. Cheltuielile aferente cazului de contravenție vamală

Articolul 258. Sumele cuvenite martorilor, experților, specialiștilor, translatorilor și martorilor asistenți

Articolul 259. Restituirea cheltuielilor aferente cazului de contravenție vamală

 

Secțiunea a 42-a

Remiterea dosarului de contravenție vamală spre cercetare

Articolul 260. Remiterea dosarului de contravenție vamală spre cercetare

Articolul 261. Clasarea dosarului de contravenție vamală pînă la remiterea lui spre cercetare

 

Secțiunea a 43-a

Cercetarea cazului de contravenție vamală

Articolul 262. Organele vamale împuternicite să cerceteze cazul de contravenție vamală

Articolul 263. Remiterea dosarului de contravenție vamală în procedură suplimentară

Articolul 264. Termenele de cercetare a cazului de contravenție vamală

Articolul 265. Cercetarea cazului de contravenție vamală

Articolul 266. Prezența contravenientului persoană fizică, conducător al persoanei juridice sau adjunct al acestuia la cercetarea cazului de contravenție vamală

Articolul 267. Circumstanțele care trebuie elucidate în cadrul cercetării cazului de contravenție vamală

Articolul 268. Decizia organului vamal asupra cazului de contravenție vamală

Articolul 269. Propunerile privind înlăturarea cauzelor și condițiilor de comitere a contravenției vamale

Articolul 270. Intentarea de acțiune în justiție

Articolul 271. Acțiunile întreprinse în privința mărfurilor, mijloacelor de transport, documentelor, bunurilor ridicate, gajate sau sechestrate, garanțiilor și sumelor depuse

Articolul 272. Securitatea colaboratorului vamal în exercițiul procedurii sau al cercetării cazului de contravenție vamală

 

Secțiunea a 44-a

Atacarea deciziei organului vamal asupra cazului de contravenție vamală

Articolul 273. Atacarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancțiune persoanei fizice, persoanei juridice sau persoanei care desfășoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică

Articolul 274. Atacarea altor decizii ale organului vamal în cazul de contravenție vamală

Articolul 275. Examinarea de către Serviciul Vamal a deciziei asupra cazului de contravenție vamală

Articolul 276. Temeiurile pentru anularea sau modificarea deciziei privind aplicarea de sancțiune ori privind clasarea dosarului

Articolul 277. Termenele de examinare a plîngerii sau a recursului procurorului

Articolul 278. Efectul depunerii plîngerii sau declarării recursului

Articolul 279. Temeiurile și termenele suspendării examinării plîngerii

 

Secțiunea a 45-a

Executarea deciziei organului vamal privind aplicarea

de sancțiune pentru contravenție vamală

Articolul 280. Recurgerea la executarea deciziei privind aplicarea de sancțiune pentru contravenție vamală

Articolul 281. Executarea deciziei organului vamal privind aplicarea amenzii sau perceperea costului mărfurilor și mijloacelor de transport

Articolul 282. Executarea deciziei organului vamal privind confiscarea

Articolul 283. Executarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancțiune în partea referitoare la retragerea autorizației sau atestatului de calificare

Articolul 284. Executarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancțiune pentru contravenție vamală persoanelor care locuiesc sau se află în străinătate și nu au patrimoniu în Republica Moldova

 

Capitolul XI

ATACAREA DECIZIILOR, ACȚIUNILOR SAU INACȚIUNII ORGANELOR

VAMALE ȘI ALE COLABORATORILOR VAMALI

 

Secțiunea a 46-a

Principii generale

Articolul 285. Domeniul de aplicare al prezentului capitol

Articolul 286. Dreptul de a ataca deciziile, acțiunile sau inacțiunea organelor vamale și ale colaboratorilor vamali

Articolul 287. Căile de atac al deciziilor, acțiunilor sau inacțiunii organelor vamale și ale colaboratorilor vamali

 

Secțiunea a 47-a

Calea administrativă de atac al deciziilor, acțiunilor sau inacțiunii

organelor vamale și ale colaboratorilor vamali

Articolul 288. Calea administrativă de atac al deciziilor, acțiunilor sau inacțiunii organelor vamale și ale colaboratorilor vamali

Articolul 289. Termenul în care se poate exercita calea administrativă de atac

Articolul 290. Termenul de soluționare a plîngerii

Articolul 291. Repunerea plîngerii în termen

Articolul 292. Forma plîngerii

Articolul 293. Efectele depunerii plîngerii

Articolul 294. Colaborarea reclamantului

Articolul 295. Retragerea sau anularea plîngerii

Articolul 296. Deciziile organului vamal sau ale colaboratorilor vamali referitoare la plîngeri

 

Secțiunea a 48-a

Calea judiciară de atac al deciziilor, acțiunilor sau inacțiunii

organelor vamale și ale colaboratorilor vamali

Articolul 297. Examinarea plîngerilor în instanță de judecată

Articolul 298. Procedura exercitării căii judiciare de atac

 

Secțiunea a 49-a

Revizuirea deciziilor, acțiunilor sau inacțiunii organelor vamale

și ale colaboratorilor vamali în caz de recurs al procurorului,

precum și în caz de control al legalității lor

Articolul 299. Recursul procurorului

Articolul 300. Revizuirea deciziilor, acțiunilor sau inacțiunii organelor vamale și ale colaboratorilor vamali de către Serviciul Vamal

 

Capitolul XII

APLICAREA DE MĂSURI LA FRONTIERĂ ÎN VEDEREA PROTECȚIEI

PROPRIETĂȚII INTELECTUALE

Articolul 301. Domeniul de aplicare

Articolul 302. Măsurile prealabile depunerii cererii de intervenție a organului vamal

1.">Articolul 3021. Depunerea și examinarea cererii de intervenție a organului vamal

Articolul 303. Acceptarea cererii de intervenție a organului vamal

Articolul 304. Condițiile și măsurile de intervenție ale organului vamal

Articolul 305. Măsurile aplicabile mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală

Articolul 306. Asigurarea

Articolul 307. Răspunderea organelor vamale și a titularului de drept

Articolul 308. Informațiile oferite de autoritățile publice pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale

Articolul 309. Exclus

Articolul 310. Exclus

 

Capitolul XIII

COLABORATORII VAMALI

 

Secțiunea a 50-a

Statutul juridic al colaboratorilor vamali

Articolul 311. Colaboratorii vamali

Articolul 312. Exercitarea atribuțiilor de serviciu ale colaboratorilor vamali

Articolul 313. Caracterul executoriu al dispozițiilor și cerințelor legale ale colaboratorului vamal

 

Secțiunea a 51-a

Aplicarea forței fizice, mijloacelor speciale și armei de foc

Articolul 314. Condițiile și limitele aplicării forței fizice, mijloacelor speciale și armei de foc

Articolul 315. Aplicarea forței fizice

Articolul 316. Aplicarea de mijloace speciale

Articolul 317. Portul, deținerea și folosirea armelor de foc

Articolul 318. Aplicarea și folosirea armelor de foc

 

Secțiunea a 52-a

Răspunderea organului vamal și a colaboratorilor vamali

Articolul 319. Răspunderea organului vamal

Articolul 320. Răspunderea colaboratorilor vamali și a altor angajați ai organului vamal

 

Capitolul XIV

ADMINISTRAREA STATISTICII VAMALE

Articolul 321. Statistica vamală a comerțului exterior

Articolul 322. Sursele de date pentru statistica vamală

Articolul 323. Furnizarea informației statistice

 

Capitolul XV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 324 Prevederi aplicative. Intrarea în vigoare. Aducerea legislației în conformitate cu prezentul cod.

Articolul 325 Îndatoririle Guvernului

 

 

 

Notă: În cuprinsul codului, sintagma “Codul cu privire la contravențiile administrative” se substituie prin sintagma “Codul contravențional al Republicii Moldova” conform Legii nr.131-XVIII din 23.12.2009, în vigoare 12.02.2010

 

Notă: În cuprinsul codului sintagma “Departamentul Vamal” se substituie prin sintagma “Serviciul Vamal”, iar cuvîntul “departament” – prin cuvîntul “Serviciu”; sintagmele “depozit vamal” și “depozit vamal liber” se substituie prin sintagma “antrepozit vamal” conform Legii nr.289-XVI din 11.11.05, în vigoare 09.12.05

 

Notă: În cuprinsul codului, cuvintele “licență de înființare” și “licenț㔠se substituie prin cuvintele “autorizație de activitate” și, respectiv, “autorizație” conform Legii nr.990-XV din 18.04.2002

 

Notă: În cuprinsul codului sintagma “Departamentul Controlului Vamal” se înlocuiește cu sintagma “Departamentul Vamal” conform Legii nr.596-XV din 01.11.2001

 

Parlamentul adoptă prezentul cod.

 

Prezentul cod stabilește principiile juridice, economice și organizatorice ale activității vamale și este orientat spre apărarea suveranității și securității economice a Republicii Moldova.

 

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

 

Secțiunea 1

Activitatea vamală

Articolul 1. Noțiuni principale

În sensul prezentului cod, următoarele noțiuni semnifică:

1) mărfuri – orice bun mobil: obiecte și alte valori, inclusiv valori valutare (valută străină și monedă națională în numerar, documente de plată și valori mobiliare exprimate în valută străină și monedă națională), gaze naturale, energie electrică, energie termică, alt fel de energie, precum și mijloace de transport, cu excepția celor prevăzute la pct.4);

2) mărfuri autohtone – mărfuri obținute cu respectarea condițiilor de origine prevăzute de legislația Republicii Moldova, precum și mărfuri importate din alte țări și plasate sub regim vamal de import;

3) mărfuri străine – altele decît cele definite la pct.2);

4) mijloc de transport – orice mijloc de transport folosit pentru transportul internațional de pasageri și mărfuri, inclusiv conteinere și alte instalații de transport;

5) trecere a frontierei vamale – introducerea și scoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova de mărfuri și mijloace de transport, inclusiv prin expedieri poștale internaționale, prin conducte și prin linii de transport electric. Acțiunile menționate prevăd:

- în cazul introducerii de mărfuri și mijloace de transport pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau în cazul introducerii lor pe cealaltă parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova de pe teritoriul zonelor libere și antrepozitelor vamale, are loc trecerea de facto a frontierei vamale;

- în cazul scoaterii de mărfuri și mijloace de transport de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau în cazul introducerii lor pe teritoriul zonelor libere și antrepozitelor vamale de pe cealaltă parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova, depunerea declarației vamale sau efectuarea altor operațiuni vamale denotă intenția de a introduce sau scoate mărfuri și mijloace de transport;

6) persoan㠖 orice persoană juridică și persoană fizică, cu excepția cazurilor prevăzute de prezentul cod;

7) persoană stabilită în Republica Moldova – întreprinderile, instituțiile, organizațiile care se află pe teritoriul Republicii Moldova, create conform legislației; persoanele juridice și persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător în conformitate cu legislația și care sînt înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova; cetățenii Republicii Moldova;

8) persoană străin㠖 persoanele neprevăzute la pct.7);

9) persoană care trece mărfuri peste frontiera vamal㠖 proprietarul mărfurilor, deținătorul de mărfuri, alte persoane prevăzute de prezentul cod;

10) birou vamal; post vamal – unități ale organului vamal în care pot fi îndeplinite, în totalitate sau în parte, formalitățile prevăzute de reglementările vamale;

11) colaborator vamal – persoana căreia i se acordă, permanent sau provizoriu, în virtutea legii, anumite drepturi și obligații în vederea exercitării atribuțiilor organului vamal sau acțiunilor administrative de dispoziție, organizatorice și economice;

12) ofițer de urmărire penală din Serviciul Vamal – colaboratorul vamal abilitat cu dreptul de a efectua urmărire penală în cazul infracțiunilor care țin de competența organului vamal;

13) declarant – persoana care întocmește și depune declarație vamală în nume propriu sau persoana în al cărei nume este întocmită declarația vamală de către brokerul vamal sau intermediar;

14) transportator – persoana care trece de facto mărfurile peste frontiera vamală sau care este responsabilă de folosirea mijlocului de transport;

15) punere în circulație – acțiunea prin care organul vamal lasă la dispoziția persoanei mărfurile și mijloacele de transport după vămuire;

16) punere condiționată în circulație – punerea în circulație a mărfurilor și mijloacelor de transport, condiționată de îndeplinirea unor restricții, cerințe sau condiții;

17) regim vamal – totalitatea reglementărilor vamale care determină statutul mărfurilor și al mijloacelor de transport în funcție de scopul operațiunii comerciale și de destinația mărfurilor; orice regim vamal începe cu prezentarea către organele vamale a mărfurilor și mijloacelor de transport și se încheie prin acordarea liberului de vamă;

18) liber de vam㠖 actul prin care organul vamal lasă la dispoziția persoanei mărfurile sau mijloacele de transport vămuite, în scopul prevăzut de regimul vamal sub care acestea au fost plasate;

19) vămuire – procedeul de plasare a mărfurilor și mijloacelor de transport într-un anumit regim vamal și încheierea acestui regim, în condițiile prezentului cod;

20) supraveghere vamal㠖 orice acțiune a organului vamal pentru asigurarea respectării reglementărilor vamale;

21) control vamal – îndeplinirea de către organul vamal a operațiunilor de verificare a mărfurilor, a existenței și autenticității documentelor; controlul ulterior al declarației vamale; controlul mijloacelor de transport; controlul bagajelor și al altor mărfuri transportate; efectuarea de anchete și alte acțiuni similare pentru a se asigura respectarea reglementărilor vamale și altor norme aplicabile mărfurilor aflate sub supraveghere vamală;

22) operațiuni vamale – controlul mărfurilor și al mijloacelor de transport, controlul corporal, controlul evidenței contabile, controlul antrepozitelor vamale, magazinelor duty-free, zonelor libere, vămuirea, perceperea drepturilor de import și drepturilor de export, alte acțiuni, efectuate în domeniul vamal de către organul vamal;

23) declarație vamal㠖 actul unilateral prin care o persoană manifestă, în formele și modalitățile prevăzute de legislația vamală, voința de a plasa mărfurile sub o anumită destinație vamală;

24) măsuri de politică economic㠖 restricțiile la introducerea și la scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor și mijloacelor de transport, stabilite din considerente de politică economică, ce prevăd licențierea, cotarea, impozitarea, stabilirea prețului minim și maxim;

25) tarif vamal – catalogul care cuprinde nomenclatorul de mărfuri introduse sau scoase de pe teritoriul vamal, precum și cuantumul taxei vamale la aceste mărfuri;

26) drepturi de import; drepturi de export – taxa vamală, taxa pentru procedurile vamale, taxa pe valoarea adăugată, accizele și orice alte sume care se cuvin statului la importul de mărfuri, încasate de organul vamal în conformitate cu legislația; taxa pentru procedurile vamale, orice alte sume care se cuvin statului la exportul de mărfuri, încasate de organul vamal în conformitate cu legislația;

27) taxă vamal㠖 impozitul încasat de organul vamal conform tarifului vamal la import;

28) taxă pentru proceduri vamale – taxa pentru serviciile acordate de organul vamal; lista acestor servicii și cuantumul taxei pentru prestarea lor sînt prevăzute de legislație;

29) impozit – impozitele a căror percepere este pusă în sarcina organului vamal;

30) legislație vamal㠖 totalitatea actelor normative din domeniul importului, exportului, tranzitului de mărfuri și punerii lor sub orice altă destinație vamală, inclusiv măsurile de prohibiție, restricție și control, precum și actele normative emise de Serviciul Vamal în limitele competenței;

31) reglementări vamale – dispozițiile cuprinse în prezentul cod, în regulamentul vamal de aplicare a acestuia, precum și în alte acte normative referitoare la domeniul vamal;

32) destinație vamal㠖 plasarea mărfurilor sub un regim vamal, plasarea lor într-o zonă liberă, într-un magazin duty-free, reexportul, distrugerea sau abandonul lor în favoarea statului;

33) elemente de taxare – cota procentuală sau tariful stabilit la o unitate de marfă, prevăzute în Legea cu privire la tariful vamal, precum și metodele de determinare a valorii în vamă și regulile de origine stabilite de legislație;

34) titular al operațiunii – persoana în numele căreia s-a făcut declarația vamală (declarantul) sau persoana căreia i-au fost transferate, în privința destinației vamale, drepturile și obligațiile persoanei menționate anterior (declarantului);

35) obligație vamal㠖 obligația de plată a drepturilor de import și de export (inclusiv a amenzilor și penalităților) apărute conform legislației, precum și a celor constatate ulterior operațiunilor vamale;

36) plătitor vamal – persoana obligată să achite o obligație vamală;

37) produse compensatoare – toate mărfurile (produsele) ce rezultă din plasarea lor sub regimul vamal de perfecționare activă sau de perfecționare pasivă;

38) produse transformate – toate mărfurile (produsele) ce rezultă din plasarea lor sub regimul de transformare sub control vamal;

39) mărfuri echivalente – mărfuri autohtone utilizate în locul mărfurilor de import pentru fabricarea produselor compensatoare;

40) rată de randament – cantitatea sau procentul de produse compensatoare obținute din prelucrarea sau transformarea unei anumite cantități de mărfuri;

41) mărfuri prohibite – mărfurile a căror plasare sub orice destinație vamală este interzisă;

42) mărfuri restricționate – mărfurile a căror plasare sub o destinație vamală este condiționată de îndeplinirea anumitor condiții prevăzute de legislație;

43) declarare prin acțiune – formă de declarare expresă (vădită) a mijlocului de transport auto, care scutește persoana fizică de completarea unor acte vamale cu condiția prezentării organelor vamale amplasate în punctele de trecere a frontierei de stat a actelor de înmatriculare a mijlocului de transport auto (respectînd condițiile prevăzute la art.10 alin.(3), (5) și (14) din Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice), cu înregistrarea ulterioară a acestuia în sistemul informațional al Serviciului Vamal. În cazul aplicării formei de declarare prin acțiune, acte vamale nu se eliberează;

44) declarație a titularului de drept – declarație prin care titularul dreptului de proprietate intelectuală își asumă responsabilitatea față de persoanele implicate, în cazul în care instanța de judecată stabilește că mărfurile nu aduc atingere nici unui drept de proprietate intelectuală, și acceptă să suporte toate cheltuielile ocazionate de păstrarea mărfurilor și de alte operațiuni efectuate sub supraveghere vamală, inclusiv cheltuielile pricinuite de distrugerea mărfurilor;

45) drept de proprietate intelectual㠖 dreptul de autor, drepturile conexe, dreptul asupra mărcilor de produs sau de serviciu protejate, dreptul asupra desenelor și modelelor industriale, dreptul asupra indicațiilor geografice, dreptul asupra brevetelor de invenție, dreptul asupra certificatelor suplimentare de protecție, dreptul asupra soiurilor de plante;

46) drept de autor – drept de proprietate intelectuală recunoscut persoanei fizice sau persoanei juridice care a creat o operă originală în domeniul literar, artistic sau științific, independent de modalitatea de creație, de modul sau de forma concretă de exprimare, precum și independent de valoarea și destinația ei, ori recunoscut altor titulari legali (persoane fizice sau persoane juridice);

47) drepturi conexe – drepturi de proprietate intelectuală, altele decît drepturile de autor, de care beneficiază artiștii interpreți sau executanți pentru propriile interpretări sau execuții, producătorii de înregistrări sonore și producătorii de înregistrări audiovizuale pentru propriile înregistrări și organizațiile de radiodifuziune și televiziune pentru propriile emisiuni și programe;

48) obiect al proprietății intelectuale – rezultate ale activității intelectuale, confirmate prin drepturile respective ale titularilor asupra utilizării lor, ce includ: obiectele de proprietate industrială (invenții, modele de utilitate, soiuri de plante, topografii ale circuitelor integrate, denumiri de origine ale produselor, mărci de produse și mărci de servicii, desene și modele industriale), obiectele dreptului de autor și ale drepturilor conexe (opere literare, de artă, de știință etc., inclusiv programe pentru calculator și baze de date), secretul comercial (know-how) etc.;

49) titular de drept – deținătorul unui drept de proprietate intelectuală ori reprezentantul acestuia sau orice altă persoană autorizată să utilizeze acest drept ori reprezentantul acesteia;

50) mărfuri contrafăcute:

a) orice marfă, inclusiv ambalajul acesteia, care poartă, fără autorizație, o marcă identică ori care nu se deosebește în aspectele sale esențiale de o marcă de produs legal înregistrată pentru același tip de marfă și care, din acest motiv, încalcă drepturile titularului mărcii legale;

b) orice simbol al unei mărci de produs sau de serviciu (inclusiv logo, etichetă, autoadeziv, broșură, instrucțiuni de utilizare sau document de garanție care poartă un astfel de simbol), chiar dacă este prezentat separat, care se află în aceeași situație cu mărfurile definite la lit.a);

c) orice ambalaj care poartă mărci de produse contrafăcute, chiar dacă sînt prezentate separat, care se află în aceeași situație ca și mărfurile definite la lit.a);

51) mărfuri care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală:

a) mărfuri contrafăcute;

b) opere pirat;

c) mărfuri care aduc atingere drepturilor asupra unui brevet de invenție, unui certificat suplimentar de protecție, unei denumiri de origine sau unei indicații geografice, sau unui brevet de soi de plante.

Se asimilează mărfurilor sus-menționate orice tipar sau matriță destinată ori adaptată fabricării unor astfel de mărfuri care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală, cu condiția că folosirea acestor tipare sau matrițe să aducă atingere titularului de drept.

[Art.1 modificat prin Legea nr.114 din 17.06.2010, în vigoare 16.07.2010]

[Art.1 completat prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

[Art.1 completat prin Legea nr.267-XVI din 28.07.2006, în vigoare 01.09.2006]

[Art.1 modificat prin Legea nr.289-XVI din 11.11.05, în vigoare 09.12.05]

[Art.1 completat prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

[Art.1 modificat prin Legea nr.206-XV din 29.05.03, în vigoare 18.07.03]

 

Articolul 2. Activitatea vamală

(1) Activitatea vamală se constituie din promovarea politicii vamale, asigurarea respectării reglementărilor vamale la trecerea mărfurilor, mijloacelor de transport și persoanelor peste frontiera vamală a Republicii Moldova, perceperea drepturilor de import și drepturilor de export, vămuirea, controlul și supravegherea vamală, din alte activități de promovare a politicii vamale.

(2) Activitatea vamală se desfășoară în conformitate cu normele și cu practica internațională. Republica Moldova participă la colaborarea internațională în domeniul activității vamale.

 

Articolul 3. Politica vamală

(1) Politica vamală este parte integrantă a politicii externe și interne a statului.

(2) Politica vamală urmărește asigurarea eficienței operațiunilor vamale, reglementării schimbului de mărfuri pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, contribuția la rezolvarea problemelor politice și comerciale privind protecția pieței interne și stimularea dezvoltării economiei naționale, alte obiective stabilite de legislație.

 

Articolul 4. Teritoriul vamal și frontiera vamală a Republicii Moldova

(1) Teritoriul Republicii Moldova reprezintă un teritoriu vamal unic ce include teritoriul terestru, apele interioare, apele teritoriale și spațiul aerian de deasupra acestora.

(2) Pe teritoriul Republicii Moldova se pot afla zone libere și antrepozite vamale. Zonele libere și antrepozitele vamale sînt parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova (denumit în continuare teritoriu vamal), în care se aplică regimul vamal respectiv.

(3) Frontiera de stat a Republicii Moldova, perimetrul zonelor libere și al antrepozitelor vamale constituie frontiera vamală a Republicii Moldova (denumită în continuare frontieră vamală).

 

Articolul 5. Integrarea economică internațională

În scopul extinderii integrării economice internaționale, Republica Moldova înființează, împreună cu alte state, uniuni vamale, zone ale comerțului liber, încheie cu ele acorduri în domeniul colaborării vamale.

 

Articolul 6. Legislația vamală

(1) Legislația vamală este constituită din prezentul cod, din Legea cu privire la tariful vamal, din alte acte normative și acorduri internaționale în domeniul vamal la care Republica Moldova este parte.

(2) Activitatea vamală se desfășoară în conformitate cu legislația care este în vigoare la data la care organul vamal a primit declarația vamală și alte documente, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație. În cazul trecerii ilegale de mărfuri și mijloace de transport peste frontiera vamală, se aplică legislația vamală în vigoare la momentul trecerii de facto a acestor bunuri peste frontiera vamală.

 

Articolul 7. Acordurile internaționale

Dacă acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte norme decît cele prevăzute de prezentul cod și de alte acte normative în domeniul vamal ale Republicii Moldova, prioritate au acordurile internaționale.

 

Secțiunea a 2-a

Organizarea activității vamale

Articolul 8. Conducerea activității vamale

Autoritatea publică de specialitate care exercită conducerea efectivă a activității vamale în Republica Moldova este Serviciul Vamal.

[Art.8 modificat prin Legea nr.109 din 04.06.2010, în vigoare 30.07.2010]

 

1.">Articolul 81. Finanțarea Serviciului Vamal

Finanțarea activității vamale se efectuează de la bugetul de stat.

[Art.81 introdus prin Legea nr.108-XVI din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010]

 

Articolul 9. Organele vamale

(1) Activitatea vamală este desfășurată de organele vamale.

(2) Organele vamale sînt organe de drept care constituie un sistem unic, format din Serviciul Vamal, birouri vamale și posturi vamale.

(3) Statutul, funcțiile și competența Serviciului Vamal sînt determinate de prezentul cod și de Guvern.

(4) Unitățile subordonate (birourile vamale și posturile vamale) sînt create, reorganizate și lichidate de către Serviciul Vamal.

(5) Nici o autoritate publică, cu excepția Parlamentului și a Guvernului, nu este în drept să emită decizii cu privire la competența organelor vamale, să le modifice atribuțiile, să le impună alte funcții sau să intervină în activitatea lor.

[Art.9 modificat prin Legea nr.289-XVI din 11.11.05, în vigoare 09.12.05]

[Art.9 modificat prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Articolul 10. Laboratoarele vamale, instituțiile de învățămînt, întreprinderile subordonate Serviciului Vamal

(1) Laboratoarele vamale sînt create de Serviciul Vamal pentru expertiza și examinarea în scopuri vamale a mărfurilor.

(2) În sistemul Serviciului Vamal sînt create instituții de învățămînt pentru pregătirea cadrelor vamale și perfecționarea profesionalistă a efectivului vamal.

(3) Serviciul Vamal înființează centre de calcul, întreprinderi de poligrafie, de construcții și exploatare, a căror activitate contribuie la îndeplinirea funcțiilor organelor vamale.

(4) Bunurile organelor vamale, ale laboratoarelor vamale, ale instituțiilor de învățămînt, ale întreprinderilor subordonate Serviciului Vamal sînt proprietate de stat și nu pot fi privatizate. Serviciul Vamal are dreptul să administreze aceste bunuri.

 

Articolul 11. Atribuțiile organului vamal

Organul vamal are următoarele atribuții de bază:

a) participă la elaborarea politicii vamale a statului și promovează această politică;

b) asigură respectarea legislației vamale; apără drepturile și interesele legitime ale persoanei în cadrul activității vamale;

c) contribuie, în limitele competenței, la asigurarea securității economice a statului;

d) apără interesele economice ale statului;

e) aplică procedeele vamale de reglementare a relațiilor economice și comerciale;

f) încasează drepturile de import și drepturile de export;

g) participă la elaborarea măsurilor de politică economică referitor la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală și aplică aceste măsuri;

h) luptă împotriva contrabandei, a încălcării reglementărilor vamale și legislației fiscale care se referă la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală, curmă trecerea ilegală peste frontiera vamală a substanțelor narcotice, armamentului, obiectelor de artă, obiectelor de valoare istorică și arheologică, obiectelor proprietate intelectuală, speciilor de animale și plante (derivate și părți ale lor) pe cale de dispariție, altor mărfuri;

i) contribuie la prevenirea și combaterea spălării banilor, precum și a terorismului internațional;

j) exercită și perfecționează controlul vamal, efectuează vămuirea, creează condiții pentru accelerarea traficului de mărfuri peste frontiera vamală;

k) contribuie și participă la elaborarea statisticii vamale a comerțului exterior și a statisticii vamale speciale;

l) contribuie la realizarea măsurilor de apărare a securității statului, de asigurare a ordinii publice și morale, de apărare a vieții și sănătății oamenilor, de ocrotire a florei și faunei, a întregului mediu înconjurător, de protecție a pieței interne;

m) exercită controlul vamal asupra valorilor valutare, în limitele competenței;

n) asigură îndeplinirea obligațiilor internaționale ale statului în domeniul vamal; participă la elaborarea acordurilor internaționale în domeniul vamal, la colaborarea cu organele vamale, cu alte autorități publice din străinătate, cu organizațiile internaționale în domeniul vamal;

o) efectuează cercetări științifice, oferă consultații, asigură pregătirea și reciclarea specialiștilor în domeniul vamal;

p) promovează o politică financiară și economică unică, dezvoltă baza tehnico-materială și socială a organelor vamale, creează condiții pentru activitatea colaboratorilor vamali;

r) gestionează sistemul de certificare a originii, în cazurile stabilite de Guvern, inclusiv certifică originea mărfurilor și eliberează contra plată certificate de origine la exportul mărfurilor;

s) exercită alte atribuții stabilite de legislație.

[Art.11 modificat prin Legea nr.243-XVI din 16.11.2007, în vigoare 14.12.2007]

[Art.11 completat prin Legea nr.82-XVI din 06.04.06, în vigoare 28.04.06]

 

Articolul 12. Actele normative ale Serviciului Vamal

(1) Serviciul Vamal emite, în limitele competenței, acte normative în domeniul vamal, executorii pentru organele vamale, pentru alte autorități publice și pentru persoane.

(2) Actele normative emise de Serviciul Vamal intră în vigoare în conformitate cu legislația.

 

Articolul 13. Drapelul, pavilionul și însemnele organului vamal

Organul vamal arborează drapelul, navele lui maritime și fluviale se află sub pavilionul, iar autovehiculele și aeronavele au însemnele aprobate de Guvern.

 

Articolul 14. Colaborarea organului vamal cu alte organe de drept și cu persoane

(1) Organul vamal, în exercitarea atribuțiilor, colaborează cu alte organe de drept și cu persoane, care sînt obligate să-i acorde asistență.

(2) Organul vamal poate împuternici, în limitele competenței, alte persoane să îndeplinească anumite activități vamale, cu condiția supravegherii lor.

 

Articolul 15. Efectuarea operațiunilor de vămuire în alte locuri decît în cele stabilite de organul vamal

Persoanele interesate în efectuarea operațiunilor de vămuire pe teritorii și în încăperi în afara locurilor stabilite în acest scop sînt obligate să asigure gratuit organul vamal cu încăperile, utilajele și mijloacele de comunicație necesare.

 

Articolul 16. Atribuirea de terenuri organului vamal

Organului vamal i se atribuie terenuri în scopuri vamale pe un termen nelimitat.

 

Articolul 17. Folosirea informațiilor

(1) Informațiile puse de către persoane la dispoziția organului vamal pot fi folosite numai în scopuri vamale.

(2) Informațiile care constituie secret de stat și secret comercial, precum și informațiile confidențiale (informațiile care nu sînt accesibile tuturor și a căror divulgare poate leza onoarea și demnitatea persoanei, drepturile și libertățile ei) nu pot fi divulgate, nici folosite de colaboratorul vamal în scop personal, nu pot fi transmise unor terți sau autorităților publice, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație.

 

Articolul 18. Atacarea deciziilor, acțiunilor și inacțiunii organului vamal și ale colaboratorului vamal

Plîngerile împotriva deciziilor, acțiunilor și inacțiunii organului vamal și ale colaboratorilor vamali sînt examinate și soluționate de către Serviciul Vamal sau de instanța de judecată, în conformitate cu legislația.

 

Capitolul II

TRECEREA MĂRFURILOR ȘI MIJLOACELOR DE TRANSPORT

PESTE FRONTIERA VAMALĂ. REGIMURILE VAMALE

 

Secțiunea a 3-a

Principiile generale de trecere a mărfurilor și mijloacelor

de transport peste frontiera vamală. Regimurile vamale

Articolul 19. Dreptul de a introduce și de a scoate din Republica Moldova mărfuri și mijloace de transport

(1) Toate persoanele beneficiază de drepturi egale pentru a introduce și a scoate din Republica Moldova mărfuri și mijloace de transport.

(2) Nimeni nu poate fi lipsit de dreptul de a introduce și de a scoate din Republica Moldova mărfuri și mijloace de transport sau nu poate fi limitat în acest drept, cu excepția cazurilor prevăzute de prezentul cod și de alte acte normative.

 

Articolul 20. Prohibiții la introducerea și scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor și mijloacelor de transport

(1) Anumite mărfuri și mijloace de transport sînt prohibite de legislație de a fi introduse sau scoase din Republica Moldova din considerente de securitate a statului, de asigurare a ordinii publice și morale, de protecție a mediului înconjurător, a obiectelor de artă, obiectelor de valoare istorică și arheologică, de apărare a dreptului la proprietate intelectuală, de protecție a pieței interne, de apărare a altor interese ale Republicii Moldova.

(2) Mărfurile și mijloacele de transport care cad sub incidența alin.(1) trebuie să fie scoase imediat din Republica Moldova sau returnate în țară dacă nu sînt supuse confiscării conform legislației Republicii Moldova, acordurilor internaționale la care aceasta este parte.

(3) Scoaterea sau returnarea mărfurilor și mijloacelor de transport în Republica Moldova se efectuează din contul persoanei care trece mărfurile peste frontiera vamală sau din contul transportatorului. Dacă mărfurile și mijloacele de transport nu pot fi scoase sau returnate imediat pe teritoriul vamal, ele sînt păstrate în depozite provizorii cel mult 3 zile.

(4) Introducerea și/sau plasarea sub regimurile vamale de import, de antrepozit vamal, de admitere temporară, sub destinația vamală zonă liberă a mijloacelor de transport auto, a motoarelor și a caroseriilor cu termenul de exploatare de peste 10 ani, a tractoarelor cu termenul de exploatare de peste 12 ani clasificate la poziția tarifară 8701, iar a mijloacelor de transport auto clasificate la poziția tarifară 8703, cu excepția autovehiculelor de epocă și a autovehiculelor concepute pentru transportul de maximum 20 persoane clasificate la poziția 8702, precum și a motoarelor și a caroseriilor acestora cu termenul de exploatare de peste 7 ani, este interzisă, cu excepția cazurilor cînd acestea se introduc și se plasează sub regimul vamal de admitere temporară:

1) de către misiunile diplomatice, oficiile consulare, organizațiile internaționale cu statut diplomatic, precum și de către membrii personalului acestora (și de membrii familiilor lor) acreditați în Republica Moldova;

2) de către persoanele fizice nerezidente pentru necesități de serviciu sau pentru uz personal, cu respectarea următoarelor condiții:

a) persoanele nerezidente să fie proprietari ai acestor mijloace de transport;

b) persoanele nerezidente să aibă ședere temporară în Republica Moldova, confirmată prin actele respective;

c) mijloacele de transport să se afle la evidență permanentă în alte state.

(5) Persoanele fizice și juridice care au obținut titlul de proprietate asupra mijloacelor de transport auto introduse în Republica Moldova sînt responsabile pentru achitarea drepturilor de import dacă acestea nu au fost vămuite la organele vamale.

(6) Mijloacele de transport auto care, la introducerea în Republica Moldova, nu au fost plasate în careva regim vamal sau destinație vamală nu pot fi înmatriculate la Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor. Se interzice înmatricularea primară a mijloacelor de transport auto, a caroseriilor și a motoarelor prohibite introducerii pe teritoriul Republicii Moldova.

(7) Înmatricularea de stat a mijloacelor de transport auto, în temeiul titlurilor de proprietate, se efectuează cu condiția prezentării actelor vamale, stabilite de Autoritatea centrală a Serviciului Vamal, care confirmă autorizarea plasării mijlocului de transport în circuitul liber pe teritoriul Republicii Moldova de către Serviciul Vamal.

[Art.20 completat prin Legea nr.206 din 16.07.2010, în vigoare 10.08.2010]

[Art.20 modificat prin Legea nr.109 din 04.06.2010, în vigoare 30.07.2010]

[Art.20 modificat prin Legea nr.114 din 17.06.2010, în vigoare 16.07.2010]

[Art.20 completat prin Legea nr.267-XVI din 28.07.2006, în vigoare 01.09.2006]

[Art.20 modificat prin Legea nr.154-XVI din 21.07.05, în vigoare 01.01.06]

[Art.20 completat prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Articolul 21. Restricții la introducerea și la scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor și mijloacelor de transport

(1) Pot fi stabilite restricții la introducerea și la scoaterea din țară a mărfurilor și mijloacelor de transport pentru îndeplinirea obligațiilor internaționale față de alte state, pentru promovarea politicii economice, apărarea suveranității statului, pieței interne și în alte scopuri, în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu acordurile internaționale la care aceasta este parte.

(2) Autoritățile publice nu restituie persoanei care trece mărfuri peste frontiera vamală sau transportatorului cheltuielile suportate din cauza restricțiilor consemnate la alin.(1).

 

Articolul 22. Trecerea mărfurilor și mijloacelor de transport peste frontiera vamală

Trecerea mărfurilor și mijloacelor de transport peste frontiera vamală se efectuează în dependență de regimul vamal în care sînt plasate, conform procedurii stabilite de prezentul cod și de alte acte normative.

 

Articolul 23. Regimurile vamale

(1) Sînt stabilite următoarele regimuri vamale:

1) regimuri vamale definitive:

a) import;

b) export;

2) regimuri vamale suspensive:

a) tranzit;

b) antrepozit vamal;

c) perfecționare activă (cu suspendare);

d) transformare sub control vamal;

e) admitere temporară;

f) perfecționare pasivă.

(2) În cadrul regimurilor specificate la alin.(1) se definesc regimurile vamale cu impact economic:

a) antrepozit vamal;

b) perfecționare activă;

c) transformare sub control vamal;

d) admitere temporară;

e) perfecționare pasivă.

[Art.23 în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

[Art.23 modificat prin Legea nr.990-XV din 18.04.2002]

 

Articolul 24. Alegerea și renunțarea la regimul vamal

Persoana are dreptul să aleagă oricînd regimul vamal din cele prevăzute la art.23 sau să renunțe la el (în schimbul unui alt regim vamal), indiferent de cantitatea, felul, originea și destinația mărfurilor și mijloacelor de transport, dacă aceste acțiuni nu contravin prezentului cod și altor acte normative.

 

Articolul 25. Vămuirea și controlul vamal

Mărfurile și mijloacele de transport sînt supuse vămuirii și controlului vamal conform prezentului cod și altor acte normative.

 

Articolul 26. Timpul și locul trecerii mărfurilor și mijloacelor de transport peste frontiera vamală

(1) Trecerea mărfurilor și mijloacelor de transport peste frontiera vamală este permisă numai în locurile stabilite de organul vamal și în orele lui de program.

(2) Cu acordul organului vamal, trecerea mărfurilor și mijloacelor de transport peste frontiera vamală poate fi efectuată în alte locuri și în ore extraprogram.

 

Articolul 27. Dispunerea de mărfurile și mijloacele de transport care trec frontiera vamală, utilizarea lor

Dispunerea de mărfurile și mijloacele de transport care trec frontiera vamală și utilizarea lor au loc în dependență de regimul vamal ales, conform prezentului cod și altor acte normative.

 

Articolul 28. Dispunerea de mărfurile și mijloacele de transport puse condiționat în circulație, pentru care au fost stabilite facilități vamale, utilizarea lor

Mărfurile și mijloacele de transport puse condiționat în circulație, pentru care au fost stabilite facilități vamale pot fi utilizate numai în scopul pentru care au fost stabilite facilitățile. Utilizarea acestor mărfuri și mijloace de transport în alte scopuri poate fi permisă numai de organul vamal, cu condiția plății drepturilor de import sau drepturilor de export și a îndeplinirii altor cerințe prevăzute de prezentul cod și de alte acte normative. De aceste mărfuri și mijloace de transport se poate dispune cu permisiunea organului vamal, în condițiile prezentului articol.

 

Secțiunea a 4-a

Dispoziții comune regimurilor vamale suspensive și

regimurilor vamale cu impact economic

[Secț. a 4-a în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Articolul 29. Dispoziții comune regimurilor vamale suspensive

(1) Regimurile vamale suspensive sînt operațiuni cu titlu temporar, ce au drept efect suspendarea totală sau parțială de drepturile de import sau de export.

(2) Organele vamale autorizează plasarea mărfurilor sub un regim vamal suspensiv numai dacă pot asigura supravegherea și controlul acestui regim. Cheltuielile suplimentare ocazionate de acordarea regimului vamal suspensiv vor fi suportate de titularul operațiunii.

(3) Prin autorizația emisă, organul vamal fixează termenul și condițiile de derulare și încheiere a regimului vamal suspensiv. Termenul de încheiere a regimului vamal suspensiv poate fi prelungit de către organul vamal care a autorizat regimul sau, în caz de refuz, de către organul vamal ierarhic superior, la cererea scrisă argumentată a titularului operațiunii, depusă în cadrul termenului acordat inițial.

(4) În vederea acordării unui regim vamal suspensiv, organele vamale vor solicita constituirea unei garanții pentru a se asigura de achitarea oricărei obligații ce poate apărea. În aplicarea unui anumit regim vamal suspensiv pot fi prevăzute dispoziții speciale privind depunerea garanției sau exonerarea de datoria garantării obligației vamale.

(5) Regimurile vamale suspensive, cu excepția tranzitului încheiat conform art.45, se încheie prin plasarea sub o altă destinație vamală fie a mărfurilor inițiale, fie a produselor compensatoare sau transformate.

(6) Organul vamal dispune, din oficiu, încheierea regimului vamal suspensiv în cazul cînd titularul operațiunii nu soluționează situația mărfurilor în termenul aprobat.

 

Articolul 30. Dispoziții comune regimurilor vamale cu impact economic

(1) Utilizarea oricărui regim vamal cu impact economic este condiționată de obținerea a unei autorizații din partea organului vamal.

(2) Fără a aduce atingere condițiilor speciale suplimentare ce reglementează regimul respectiv, autorizația specificată la alin.(1) se acordă:

a) persoanelor care oferă toate garanțiile necesare pentru efectuarea operațiunilor;

b) în cazul cînd organele vamale pot supraveghea și monitoriza regimul.

(3) Condițiile în care este utilizat regimul respectiv se indică în autorizație.

(4) Titularul autorizației este obligat să informeze organul vamal asupra tuturor factorilor care pot apărea după acordarea autorizației și care pot influența continuarea sau conținutul regimului. În funcție de noile condiții, organul vamal poate decide continuarea sau încheierea regimului ori poate dispune măsuri suplimentare.

(5) Drepturile și obligațiile titularului unui regim vamal cu impact economic pot fi transferate succesiv, în condițiile și cu autorizarea prealabilă a organului vamal, unor alte persoane care îndeplinesc condițiile prevăzute pentru a beneficia de regimul respectiv. Condițiile și procedura transferului succesiv al regimului vamal cu impact economic se stabilesc de către Serviciul Vamal.

(6) Se interzice plasarea alcoolului etilic nedenaturat (poziția tarifară 2207), țigărilor de foi, trabucurilor (subpoziția tarifară 2402 10), țigărilor din tutun (subpoziția tarifară 2402 20), benzinei, motorinei și derivatelor lor (supuse accizelor) sub regimurile vamale antrepozit vamal, perfecționare activă și admitere temporară, cu excepția introducerii sau scoaterii acestora pentru prezentarea sau utilizarea lor la expoziții, tîrguri și la alte manifestări similare.

[Art.30 modificat prin Legea nr.114 din 17.06.2010, în vigoare 16.07.2010]

[Art.30 modificat prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

[Art.30 modificat prin Legea nr.267-XVI din 28.07.2006, în vigoare 01.09.2006]

 

[Secț. a 4-a în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Secțiunea a 5-a

Importul

[Secț. a 5-a în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Articolul 31. Dispoziții generale

(1) Importul este regimul vamal în care mărfurile introduse pe teritoriul vamal primesc statutul de mărfuri puse în liberă circulație numai după ce sînt plătite drepturile de import și sînt aplicate măsurile de politică economică.

(2) Statutul mărfurilor străine puse în liberă circulație pe teritoriul Republicii Moldova se echivalează cu statutul mărfurilor autohtone după acordarea liberului de vamă. Certificatul de origine, în acest caz, nu se eliberează.

 

Articolul 32. Tratamentul tarifar preferențial

(1) Prin tratament tarifar preferențial se înțelege o reducere sau o scutire de taxe vamale, care poate fi aplicată și în cadrul unui contingent cantitativ sau valoric.

(2) De tratament tarifar preferențial pot beneficia unele categorii de mărfuri în funcție de originea acestora, potrivit acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte.

 

Articolul 33. Constatarea originii mărfurilor

(1) Organul vamal constată originea mărfurilor pe baza următoarelor criterii:

a) mărfuri obținute în totalitate într-o țară;

b) mărfuri obținute printr-o prelucrare sau transformare suficientă într-o țară.

(2) Aplicarea criteriilor se face pe baza regulilor de origine prevăzute de legislația națională sau de acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte.

(3) În cazul în care, la data importului, nu s-a aplicat un tratament tarifar preferențial din cauza neprezentării certificatului de origine sau din imposibilitatea de a constata respectarea celorlalte dispoziții cuprinse în acordul internațional care prevede acel tratament tarifar preferențial, titularul operațiunii de import poate cere ulterior restituirea sumelor încasate în plus prin prezentarea de dovezi, pe baza legislației naționale și a acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte.

 

Articolul 34. Tratamentul tarifar favorabil

(1) Prin tratament tarifar favorabil se înțelege o reducere sau o scutire de drepturi de import, care poate fi aplicată și în cadrul unui contingent valoric sau cantitativ.

(2) Unele categorii de mărfuri pot beneficia de un tratament tarifar favorabil în funcție de tipul mărfii sau de destinația ei finală, în conformitate cu legislația națională sau cu acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte.

 

Articolul 35. Punerea în circulație a mărfurilor la drepturi de import reduse sau zero

În cazul cînd mărfurile sînt puse în liberă circulație la drepturi de import reduse sau zero pe motivul destinației lor finale, acestea rămîn sub supraveghere vamală. Supravegherea vamală se încheie cînd condițiile prevăzute pentru acordarea unor drepturi de import reduse sau zero încetează a mai fi aplicate sau în cazul cînd mărfurile sînt exportate sau distruse. Utilizarea mărfurilor pe parcursul a cel puțin 3 ani în alte scopuri decît cele prevăzute pentru aplicarea drepturilor de import reduse sau zero este permisă cu condiția achitării drepturilor de import.

[Art.35 completat prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

 

Articolul 36. Importul mărfurilor la cea mai mare taxă vamală

În cazul cînd lotul de mărfuri este compus din mărfuri cu încadrări tarifare diferite și operațiunile cu fiecare dintre acele mărfuri, în conformitate cu clasificarea lor tarifară, în scopul completării declarației, ar presupune un surplus de muncă și cheltuieli disproporționate față de drepturile de import ce se percep, organele vamale pot consimți, la cererea declarantului, ca drepturile de import să fie achitate pentru întregul lot, pe baza clasificării tarifare a mărfurilor pentru care se percepe cea mai înaltă taxă vamală.

 

Articolul 37. Reintroducerea mărfurilor autohtone

(1) Mărfurile autohtone care, după ce au fost exportate, sînt reintroduse pe teritoriul vamal și sînt puse în liberă circulație în decursul unei perioade de 3 ani sînt scutite de drepturi de import la solicitarea persoanei interesate.

(2) Scutirea de drepturi de import, specificată la alin.(1), nu se acordă în cazul introducerii pe teritoriul vamal a produselor compensatoare rezultate din plasarea mărfurilor sub regimul vamal de perfecționare pasivă.

[Secț. a 5-a în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Secțiunea a 6-a

Exportul

[Secț. a 6-a în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Articolul 38. Dispoziții generale

(1) Exportul este un regim vamal în care mărfurile sînt scoase de pe teritoriul vamal fără obligația reintroducerii lor pe acest teritoriu.

(2) Sînt admise la export mărfurile produse în țară, precum și cele importate și puse în liberă circulație anterior, cu excepția mărfurilor care sînt supuse unor măsuri de prohibiție sau de restricție în cadrul politicii economice.

 

Articolul 39. Condițiile plasării mărfurilor sub regimul vamal de export

Exportul se efectuează cu condiția onorării drepturilor de export, respectării măsurilor de politică economică și îndeplinirii altor condiții prevăzute de prezentul cod și de alte acte normative.

 

Articolul 40. Punerea în circulație a mărfurilor plasate sub regimul vamal de export

Liberul de vamă la export se acordă cu condiția ca mărfurile în cauză să fie scoase de pe teritoriul vamal în aceeași stare în care acestea se aflau la data înregistrării declarației vamale de export, cu excepția pierderilor naturale aferente transportării și păstrării în condiții bune.

 

Articolul 41. Exportul temporar de mărfuri

(1) Mărfurile autohtone pot fi exportate temporar în cazul în care urmează a fi reintroduse în țară fără a suferi vreo modificare, cu excepția uzurii lor normale sau a pierderilor naturale.

(2) Organul vamal fixează termenul în care mărfurile trebuie să fie reintroduse sau să fie plasate sub o altă destinație vamală. Termenul aprobat trebuie să permită realizarea scopului utilizării, dar să nu depășească 3 ani.

(3) Serviciul Vamal, la solicitarea titularului operațiunii, în cazuri justificate, poate prelungi termenul inițial de reintroducere a mărfurilor.

[Art.41 modificat prin Legea nr.114 din 17.06.2010, în vigoare 16.07.2010]

[Art.41 modificat prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

 

[Secț. a 6-a în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

[Secț. a 6-a modificată prin Legea nr.1440-XV din 08.11.02, în vigoare 01.01.03]

 

Secțiunea a 7-a

Tranzitul

[Secț. a 7-a în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Articolul 42. Dispoziții generale

(1) Tranzitul este regimul vamal în care mărfurile sînt transportate pe teritoriul vamal sub supraveghere vamală de la un organ vamal la altul, fără perceperea drepturilor de import și de export și fără aplicarea măsurilor de politică economică, dacă legislația nu prevede altfel.

(2) Timpul tranzitului se stabilește de organul vamal, dar nu poate depăși 8 zile de la data trecerii frontierei vamale.

(3) Titularul regimului vamal de tranzit este persoana sub responsabilitatea căreia are loc operațiunea de tranzit. El este obligat să depună la organul vamal de plecare o declarație vamală de tranzit.

(4) Nu pot fi plasate sub regimul vamal de tranzit mărfurile prohibite de a fi introduse în Republica Moldova sau mărfurile restricționate dacă nu a fost respectată legislația națională ce reglementează tranzitul acestor tipuri de mărfuri.

(5) Mărfurile vămuite pentru export la un organ vamal intern se plasează sub regimul vamal de tranzit pînă la organul vamal de frontieră.

 

1.">Articolul 421. Tipurile regimului vamal de tranzit

(1) Regimul vamal de tranzit poate fi internațional sau național.

(2) Tranzitul este internațional atunci cînd organele vamale implicate în regimul vamal de tranzit sînt organe vamale de frontieră.

(3) Tranzitul este național atunci cînd cel puțin unul din organele vamale implicate în procedura de tranzit este organ vamal intern.

[Art.421 introdus prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

 

Articolul 43. Condițiile plasării mărfurilor sub regimul vamal de tranzit

(1) La plasarea sub regimul vamal de tranzit, mărfurile trebuie să întrunească următoarele condiții:

a) să nu fie folosite în alte scopuri decît cel de tranzit;

b) să fie transportate la organul vamal de destinație în termenul stabilit de organul vamal de plecare, în funcție de tipul mijlocului de transport, de distanță, de condițiile atmosferice etc.

(2) În cazul în care titularul operațiunii de tranzit efectuate cu mijlocul său de transport nu poate garanta respectarea legislației vamale, organul vamal este în drept să-i acorde regimul vamal de tranzit cu condiția respectării unor anumite cerințe: înzestrarea corespunzătoare a mijlocului de transport, efectuarea transportului de mărfuri de către alt transportator sau cu însoțire vamală. Cheltuielile aferente acestor acțiuni sînt suportate de transportator.

 

Articolul 44. Autorizația de plasare a mărfurilor sub regimul vamal de tranzit

Mărfurile pot fi plasate sub regimul vamal de tranzit numai cu autorizația organului vamal și cu respectarea prevederilor art.43, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație.

 

Articolul 45. Încheierea regimului vamal de tranzit

Regimul vamal de tranzit se încheie atunci cînd mărfurile sînt prezentate, împreună cu documentele însoțitoare, la organul vamal de destinație în stare intactă, cu excepția pierderilor naturale aferente transportării și păstrării în condiții bune.

 

Articolul 46. Documentele însoțitoare

(1) Documentele însoțitoare se prezintă organului vamal de destinație în ordinea prezentării mărfurilor.

(2) În cazul cînd biroul vamal de destinație este un organ intern, la cererea declarantului, mărfurile sînt plasate sub o altă destinație vamală.

 

Articolul 47. Avarierea mărfurilor sau forța majoră

(1) În caz de avariere a mărfurilor sau de intervenție a unei forțe majore, ele pot fi descărcate, posesorul (transportatorul) fiind obligat:

a) să asigure integritatea mărfurilor, neutilizarea lor;

b) să informeze imediat organul vamal proxim despre avarierea mărfurilor sau despre intervenția unei forțe majore, despre locul aflării lor și a mijloacelor de transport;

c) să asigure transportarea mărfurilor și deplasarea mijloacelor de transport la organul vamal proxim ori deplasarea colaboratorului vamal la locul aflării mărfurilor și a mijloacelor de transport.

(2) Cheltuielile aferente acțiunilor specificate la alin.(1) sînt suportate de transportator.

 

Articolul 48. Responsabilitatea titularului operațiunii de tranzit

(1) Titularul operațiunii de tranzit este responsabil de tranzitul mărfurilor. El este obligat să prezinte, în termenul stabilit, organului vamal de destinație mărfurile cu mijloacele de identificare intacte, aplicate de organul vamal de plecare.

(2) Dacă mărfurile sînt puse în liberă circulație fără permisiunea organului vamal, dacă sînt pierdute sau nu sînt prezentate organului vamal de destinație ori dacă sînt prezentate cu lipsuri sau substituiri, titularul operațiunii de tranzit este obligat să plătească drepturile de import, cu excepția cazului distrugerii sau pierderii mărfurilor din cauză de forță majoră.

 

1.">Articolul 481. Utilizarea declarației de tranzit în format electronic

(1) Formatul electronic al declarațiilor de tranzit constă în schimbul de mesaje electronice între birourile vamale implicate în operațiunea de tranzit (biroul de plecare și cel de destinație).

(2) Declarația de tranzit se completează de către declarant în format electronic și se transmite electronic biroului vamal de plecare.

(3) Orice operațiune de tranzit se identifică printr-un număr unic de înregistrare atribuit de sistemul informațional.

(4) Procedura utilizării declarației de tranzit în format electronic este stabilită de Serviciul Vamal.

[Art.481 introdus prin Legea nr.114 din 17.06.2010, în vigoare 16.07.2010]

 

Articolul 49. Respectarea legislației internaționale

În cazul utilizării procedurilor de tranzit în conformitate cu acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte, organul vamal le acceptă fără a emite documente interne.

[Secț. a 7-a în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

[Secț. a 7-a modificat prin Legea nr.751-XV din 21.12.2001]

 

Secțiunea a 8-a

Antrepozitul vamal

[Secț. a 8-a în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Articolul 50. Dispoziții generale

(1) Antrepozit vamal este locul aprobat de organul vamal și aflat sub supravegherea acestuia, unde pot fi depozitate mărfurile specificate la alin.(2).

(2) Regimul de antrepozit vamal permite depozitarea într-un antrepozit:

a) a mărfurilor străine, fără aplicarea drepturilor de import și măsurilor de politică economică;

b) a mărfurilor autohtone destinate exportului.

(3) Deținătorul de antrepozit vamal, denumit în continuare antrepozitar, este persoana juridică care administrează și gestionează antrepozitul vamal.

(4) Depozitar este titularul declarației vamale de antrepozitare, în temeiul căreia mărfurile sînt plasate sub regimul de antrepozit vamal.

 

Articolul 51. Condițiile plasării mărfurilor sub regimul de antrepozit vamal

(1) Sub regimul de antrepozit vamal pot fi plasate orice mărfuri, cu excepția celor prohibite de a fi introduse sau scoase de pe teritoriul vamal, precum și a altor mărfuri prevăzute de legislație.

(2) Mărfurile susceptibile de a altera alte mărfuri sau cele care necesită condiții speciale de păstrare trebuie să fie ținute în încăperi speciale.

 

Articolul 52. Tipurile de antrepozite vamale

(1) Un antrepozit vamal poate fi public sau privat.

(2) Antrepozitul vamal public este disponibil oricărei persoane pentru depozitarea mărfurilor.

(3) Antrepozitul vamal privat este destinat exclusiv depozitării mărfurilor de către antrepozitar.

 

Articolul 53. Antrepozitarul

(1) Antrepozitarul are următoarele obligații față de organul vamal:

a) să îndeplinească condițiile de organizare și funcționare a antrepozitului vamal stabilite în autorizație;

b) să asigure supravegherea mărfurilor astfel încît sa nu fie posibilă sustragerea acestora de sub controlul vamal;

c) să asigure integritatea mărfurilor depozitate.

(2) Administrarea și gestionarea unui antrepozit sînt condiționate de emiterea unei autorizații de către Serviciul Vamal, cu excepția cazului în care organul vamal administrează și gestionează el însuși antrepozitul vamal.

 

Articolul 54. Autorizația de antrepozitare

(1) În vederea obținerii autorizației de antrepozitare, solicitantul trebuie să depună, în scris, o cerere, care să conțină informațiile necesare pentru acordarea autorizației, în special să demonstreze că există o rațiune economică pentru antrepozitare.

(2) Autorizația de antrepozitare se eliberează numai persoanelor juridice din Republica Moldova.

 

Articolul 55. Condiții de garantare

(1) Organul vamal solicită depozitarului constituirea unei garanții care să asigure plata obligației vamale ce ar putea apărea pe timpul derulării regimului corespunzător mărfurilor aflate în antrepozit.

(2) Organul vamal solicită, pentru mărfurile aflate în antrepozitele administrate și gestionate de acesta, ca garanția să fie constituită de titularul regimului de antrepozitare în scopul asigurării încheierii operațiunii în termenul stabilit. În cazul cînd operațiunea de antrepozitare nu se încheie în termenul stabilit, organul vamal procedează, din oficiu, la încheierea operațiunii și încasează drepturile de import aferente, după care operațiunea este scoasă din evidență.

 

Articolul 56. Operațiunile efectuate cu mărfurile plasate sub regimul de antrepozit vamal

(1) Mărfurile plasate sub regimul de antrepozit vamal pot fi supuse următoarelor operațiuni:

a) de asigurare a integrității lor;

b) de pregătire, cu acordul organului vamal, spre vînzare și transportare (ambalare, marcare, încărcare, descărcare etc.).

(2) Operațiunile efectuate cu mărfurile plasate sub regimul de antrepozit vamal nu pot modifica parametrii lor tehnici, de calitate și de cantitate.

[Secț. a 8-a în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

[Secț. a 8-a modificat prin Legea nr.131-XV din 29.04.04, în vigoare 28.05.04]

[Secț. a 8-a modificat prin Legea nr.1022-XV din 25.04.2002]

[Secț. a 8-a modificat prin Legea nr.751-XV din 21.12.2001]

 

Secțiunea a 9-a

Perfecționarea activă

[Secț. a 9-a în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Articolul 57. Dispoziții generale

Regimul vamal de perfecționare activă permite ca următoarele mărfuri să fie utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în una sau mai multe operațiuni de prelucrare:

a) mărfurile străine destinate scoaterii de pe teritoriul vamal sub formă de produse compensatoare – fără încasarea drepturilor de import (cu excepția taxei pentru proceduri vamale) și fără aplicarea măsurilor de politică economică, dacă legislația nu prevede altfel;

b) mărfurile importate și puse în liberă circulație – dacă sînt scoase de pe teritoriul vamal sub formă de produse compensatoare. În acest caz, regimul vamal de perfecționare activă se efectuează cu încasarea drepturilor de import și restituirea acestora la realizarea exportului.

[Art.57 completat prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

 

Articolul 58. Termenii utilizați

În sensul regimului vamal de perfecționare activă, se folosesc următorii termeni:

1) sistem cu suspendare – regimul vamal de perfecționare activă așa cum este prevăzut la art.57 lit.a);

2) sistem cu restituire – regimul vamal de perfecționare activă așa cum este prevăzut la art.57 lit.b);

3) operațiuni de perfecționare:

a) prelucrarea mărfurilor, inclusiv montarea, asamblarea sau fixarea lor la alte mărfuri;

b) transformarea mărfurilor;

c) repararea mărfurilor, inclusiv restaurarea acestora, înlăturarea defectelor, reglarea;

d) utilizarea, în conformitate cu reglementările vamale, a anumitor mărfuri care nu se regăsesc printre produsele compensatoare, dar care permit sau facilitează fabricarea acestor produse, chiar dacă ele se consumă complet sau parțial în procesul de perfecționare.

 

Articolul 59. Autorizația de perfecționare activă

(1) Autorizația de perfecționare activă se eliberează la solicitarea persoanei care efectuează perfecționarea activă sau care este responsabilă de efectuarea acesteia.

(2) Autorizația de perfecționare activă se eliberează numai persoanelor juridice din Republica Moldova, în condițiile legii.

(3) Organele vamale specifică în autorizație termenul în care produsele compensatoare trebuie să fie exportate sau reexportate ori să li se atribuie o altă destinație aprobată de vamă. La stabilirea acestui termen se va ține seama de timpul necesar îndeplinirii operațiunilor de perfecționare și de export al produselor compensatoare.

(4) Termenul menționat la alin.(3) începe să curgă la data cînd mărfurile sînt plasate sub regimul vamal de perfecționare activă. Organele vamale pot prelungi acest termen în baza unei cereri argumentate a titularului autorizației.

[Art.59 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 01.01.2010]

 

Articolul 60. Importul de mărfuri în cazul sistemului compensării prin echivalență

În cazul cînd se aplică sistemul compensării prin echivalență și export anticipat, organele vamale specifică termenul în care mărfurile străine trebuie importate. Acest termen începe să curgă la data acceptării declarației de export pentru produsele compensatoare obținute din mărfurile echivalente corespunzătoare.

 

Articolul 61. Rata de randament

Rata de randament a operațiunii de perfecționare activă se stabilește de titularul operațiunii pe baza documentelor corespunzătoare.

 

Articolul 62. Dispoziții speciale privind sistemul cu restituire

(1) În cazul regimului vamal de perfecționare activă cu restituire nu se aplică prevederile referitoare la produsele compensatoare obținute din mărfuri echivalente.

(2) Titularul autorizației de perfecționare activă poate cere restituirea drepturilor de import, cu excepția taxei pentru proceduri vamale, în măsura în care dovedește că produsele compensatoare au fost exportate. Termenul în care poate fi solicitată restituirea se stabilește în conformitate cu legislația.

[Secț. a 9-a în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

[Secț. a 9-a modificat prin Legea nr.167-XV din 27.05.04, în vigoare 25.06.04]

[Secț. a 9-a modificat prin Legea nr.501-XV din 11.12.03, în vigoare 01.01.04]

[Secț. a 9-a modificat prin Legea nr.751-XV din 21.12.2001]

 

Secțiunea a 10-a

Transformarea sub control vamal

[Secț. a 10-a în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Articolul 63. Dispoziții generale

(1) Regimul de transformare sub control vamal permite ca mărfurile străine să fie utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în operațiuni ce le modifică natura sau starea, fără încasarea drepturilor de import și fără aplicarea măsurilor de politică economică, și ca produsele rezultate din astfel de operațiuni să fie puse în liberă circulație cu plata drepturilor de import aferente acestor mărfuri.

(2) Lista cazurilor în care poate fi utilizat regimul de transformare sub control vamal se stabilește în condițiile legii.

[Art.63 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 01.01.2010]

 

Articolul 64. Autorizația de transformare sub control vamal

(1) Autorizația de transformare sub control vamal se eliberează la solicitarea persoanei care efectuează transformarea sau care este responsabilă de efectuarea acesteia.

(2) Autorizația de transformare sub control vamal se eliberează numai persoanelor juridice din Republica Moldova în cazul cînd:

a) mărfurile de import pot fi identificate în produsele transformate;

b) mărfurile, după transformare, nu pot fi readuse la forma sau la starea în care s-au aflat pînă la plasarea lor sub regim vamal;

c) utilizarea regimului vamal nu poate duce la evitarea efectului reglementărilor privind originea și restricțiile cantitative aplicabile mărfurilor importate;

d) sînt îndeplinite condițiile necesare ca regimul vamal să contribuie la crearea și menținerea activității de transformare a mărfurilor în Republica Moldova fără a aduce atingere în mod nedorit intereselor producătorilor autohtoni de mărfuri similare (condiții economice).

(3) Organele vamale specifică în autorizație termenul în care produsele transformate trebuie să fie exportate sau să li se atribuie o altă destinație aprobată de vamă. La stabilirea acestui termen se va ține seama de timpul necesar îndeplinirii operațiunilor de transformare și de plasare sub altă destinație vamală a produselor transformate.

(4) Termenul specificat la alin.(3) începe să curgă la data cînd mărfurile sînt plasate sub regimul vamal de transformare sub control vamal. Organele vamale pot prelungi acest termen în baza unei cereri argumentate a titularului autorizației.

 

Articolul 65. Obligația vamală

În cazul cînd apare o obligație vamală pentru mărfurile aflate în aceeași stare sau pentru produsele aflate în stadii intermediare de transformare comparativ cu ceea ce s-a prevăzut în autorizație, valoarea acestei obligații se stabilește pe baza elementelor de taxare corespunzătoare mărfurilor de import la data acceptării declarației vamale privind plasarea mărfurilor sub regimul de transformare sub control vamal.

 

Articolul 66. Tratamentul tarifar preferențial

(1) În cazul cînd, la data plasării sub regimul vamal de transformare sub control vamal, mărfurile de import îndeplineau condițiile unui tratament tarifar preferențial și cînd acest tratament este aplicabil și produselor identice cu produsele transformate la momentul punerii în liberă circulație, drepturile de import aferente produselor transformate se calculează pe baza taxei aplicabile tratamentului respectiv.

(2) Dacă, la data plasării sub regimul vamal de transformare sub control vamal, mărfurile de import îndeplineau condițiile unui tratament tarifar preferențial, dar în limita unor contingente tarifare sau plafoane tarifare, aplicarea taxei specificate la alin.(1) cu privire la produsele transformate este, în plus, supusă condiției ca respectivul tratament tarifar preferențial să fie aplicabil mărfurilor de import și la data acceptării declarației vamale de punere în liberă circulație a produselor transformate. În acest caz, compararea se va face cu contingentele prevăzute pentru mărfurile de import, existente la data acceptării declarației vamale de punere în liberă circulație a produselor transformate, și nu cu contingentele stabilite pentru mărfuri identice cu cele transformate.

[Secț. a 10-a în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Secțiunea a 11-a

Admiterea temporară

[Secț. a 11-a în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Articolul 67. Dispoziții generale

(1) Regimul vamal de admitere temporară permite utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova, cu suspendare parțială sau totală de drepturi de import și fără aplicarea măsurilor de politică economică, a mărfurilor și mijloacelor de transport străine destinate reexportului în aceeași stare, cu excepția uzurii lor normale.

(2) Pe toată durata regimului vamal de admitere temporară, mărfurile și mijloacele de transport trebuie să rămînă în proprietatea persoanei străine. Ele nu pot fi vîndute, închiriate, subînchiriate, date în comodat, gajate, transferate sau puse la dispoziția unei alte persoane pe teritoriul Republicii Moldova decît cu acordul organului vamal, după plata drepturilor de import și efectuarea procedurilor vamale de punere în liberă circulație, cu excepția derogărilor prevăzute de prezenta secțiune.

(3) Mărfurile introduse în baza unui contract de leasing internațional se plasează sub regimul vamal de admitere temporară, cu suspendarea totală de plata dreptului de import și cu exonerarea de datoria garantării obligației vamale.

[Art.67 completat prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

[Art.67 completat prin Legea nr.60-XVI din 28.04.05, în vigoare 08.07.05]

 

Articolul 68. Autorizarea admiterii temporare a mărfurilor și mijloacelor de transport

Organul vamal autorizează admiterea temporară numai a mărfurilor și a mijloacelor de transport care pot fi identificate și nu sînt prohibite de a fi introduse în Republica Moldova.

[Art.68 în redacția Legii nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

 

Articolul 69. Termenul de aflare a mărfurilor și mijloacelor de transport sub regimul vamal de admitere temporară

(1) Organele vamale stabilesc termenul în care mărfurile și mijloacele de transport de import trebuie să fie reexportate ori să li se atribuie o altă destinație aprobată de vamă. Acest termen nu poate depăși 3 ani de la data plasării mărfurilor și mijloacelor de transport sub regimul de admitere temporară.

(2) În împrejurări excepționale, Serviciul Vamal, la cererea argumentată a solicitantului, poate să prelungească termenul specificat la alin.(1) pentru a permite utilizarea autorizată a mărfurilor și mijloacelor de transport.

(3) Termenul de aflare sub regimul vamal de admitere temporară a mărfurilor plasate în baza unui contract de leasing financiar sau operațional se va stabili în funcție de durata contractului de leasing, dar nu va depăși 7 ani.

[Art.69 modificat prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

 

Articolul 70. Utilizarea sistemului de suspendare totală

Cazurile și condițiile în care regimul vamal de admitere temporară poate fi utilizat cu suspendare totală de drepturile de import se stabilesc în conformitate cu legislația națională și cu acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte.

 

Articolul 71. Utilizarea sistemului de suspendare parțială

(1) Mărfurile aflate în proprietatea unei persoane străine ce nu corespund prevederilor art.70 pot fi plasate, în vederea admiterii temporare, numai sub regimul de admitere temporară cu suspendare parțială de drepturile de import.

(2) Cuantumul taxei vamale aferente mărfurilor plasate sub regimul vamal de admitere temporară cu suspendare parțială de drepturile de import se stabilește la 5%, pentru fiecare lună calendaristică sau fracție de lună în care mărfurile au fost plasate sub regimul vamal de admitere temporară cu suspendare parțială de drepturile de import, din valoarea taxei vamale care ar fi trebuit să fie plătită pentru mărfurile menționate dacă ar fi fost puse în liberă circulație la data la care au fost plasate sub regimul de admitere temporară. Încasarea taxei vamale stabilite se va face la încheierea regimului, ținîndu-se seama de cursul de schimb al monedei naționale la această dată, pentru toată perioada de admitere temporară cu suspendare parțială de drepturile de import, fără a putea depăși cuantumul datorat în cazul în care ar fi importate aceleași mărfuri.

 

Articolul 72. Cesionarea regimului vamal de admitere temporară

În cazul în care titularul regimului vamal de admitere temporară cesionează regimul vamal, fiecare titular achită drepturile de import aferente perioadei de utilizare a mărfii și a mijlocului de transport. Cînd, în cadrul aceleiași luni, utilizarea s-a făcut de către ambii titulari, drepturile de import se achită de către cedent.

[Art.72 completat prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

 

Articolul 73. Punerea în liberă circulație a mărfurilor și a mijloacelor de transport

(1) Mărfurile și mijloacele de transport aflate în regim vamal de admitere temporară pot fi puse în liberă circulație numai după achitarea drepturilor de import. În acest caz, cuantumul drepturilor de import se determină pe baza elementelor de taxare și a altor plăți în vigoare la data plasării bunurilor sub regimul vamal de admitere temporară. Cursul de schimb utilizat pentru moneda națională va fi cel de la data efectuării formalităților de punere în liberă circulație.

(2) La punerea în liberă circulație a unui obiect al leasingului, ca urmare a realizării de către locator a opțiunii de procurare a acestui bun la expirarea contractului de leasing și a achitării integrale a plăților de leasing, drepturile de import nu se calculează și nu se achită.

[Alin.2 art.73 în redacția Legii nr.193 din 15.07.2010, în vigoare 01.01.2011]

[Art.73 modificat prin Legea nr.108-XVI din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010]

[Art.73 completat prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

 

[Secț. a 11-a în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

[Secț. a 11-a modificat prin Legea nr.902-XV din 07.03.2002]

 

Secțiunea a 12-a

Perfecționarea pasivă

[Secț. a 12-a în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Articolul 74. Dispoziții generale

(1) Perfecționarea pasivă este un regim vamal în care mărfurile aflate în liberă circulație ori în supraveghere vamală în regim de perfecționare activă sînt scoase pentru prelucrare, transformare în afara teritoriului Republicii Moldova, iar produsele compensatoare sînt introduse cu exonerarea, totală sau parțială, de drepturile de import.

(2) Exportul temporar de mărfuri în vederea perfecționării pasive atrage aplicarea măsurilor de politică economică prevăzute pentru exportul definitiv de mărfuri. Operațiunile de perfecționare pasivă complementare celor de perfecționare activă atrag aplicarea măsurilor de politică economică prevăzute pentru reexportul de mărfuri.

[Art.74 modificat prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

 

Articolul 75. Operațiunile de perfecționare pasivă

(1) Cu mărfurile plasate sub regimul vamal de perfecționare pasivă se pot efectua operațiunile prevăzute pentru regimul vamal de perfecționare activă.

(2) La unele operațiuni de perfecționare pasivă a mărfurilor pot fi stabilite restricții de către Guvern.

 

Articolul 76. Condițiile ce exclud plasarea mărfurilor sub regimul vamal de perfecționare pasivă

Nu pot fi plasate sub regimul vamal de perfecționare pasivă:

a) mărfurile care, prin scoaterea lor de pe teritoriul vamal, creează temei pentru exonerarea de drepturile de import sau pentru restituirea drepturilor de import încasate;

b) mărfurile care, înainte de a fi scoase de pe teritoriul vamal, au fost importate cu exonerarea totală de drepturile de import – pînă la expirarea termenelor de exonerare;

c) alte mărfuri, în unele cazuri prevăzute de legislație.

 

Articolul 77. Autorizația de perfecționare pasivă

(1) Perfecționarea pasivă a mărfurilor se efectuează în baza autorizației eliberate de organul vamal, în condițiile legii.

(2) Autorizația de perfecționare pasivă se eliberează persoanelor juridice din Republica Moldova sub următoarele condiții:

a) organul vamal poate determina că produsele compensatoare au fost obținute din mărfurile exportate pentru a fi prelucrate;

b) perfecționarea pasivă a mărfurilor nu aduce prejudicii economiei naționale.

[Art.77 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 01.01.2010]

 

Articolul 78. Termenul de perfecționare pasivă

Organul vamal fixează termenul în care produsele compensatoare vor fi reintroduse pe teritoriul vamal. La stabilirea lui se ține cont de durata procesului de perfecționare pasivă justificată din punct de vedere economic. La cererea titularului regimului vamal, organul vamal, în cazuri temeinic justificate, poate prelungi termenul inițial.

 

Articolul 79. Cantitatea de produse rezultate din perfecționarea pasivă a mărfurilor

Serviciul Vamal poate stabili în scopuri vamale, conform legislației, cantitatea obligatorie de produse care trebuie să rezulte din perfecționarea pasivă a mărfurilor.

 

Articolul 80. Drepturile de export

Mărfurile plasate sub regimul de perfecționare pasivă sînt supuse drepturilor de export cu restituirea ulterioară a acestor drepturi, cu excepția taxei pentru proceduri vamale, dacă produsele compensatoare sînt introduse pe teritoriul vamal și dacă se respectă prevederile prezentului cod și ale altor acte normative.

 

Articolul 81. Exonerarea produselor compensatoare de drepturile de import

(1) Produsele compensatoare pot fi exonerate, total sau parțial, de drepturile de import, cu excepția taxei pentru proceduri vamale, dacă sînt importate de titularul autorizației de perfecționare pasivă.

(2) În cazul în care scopul operațiunii de perfecționare este repararea mărfurilor importate anterior, acestea, la încheierea operațiunii, sînt puse în liberă circulație cu exonerare totală de drepturile de import dacă organele vamale stabilesc că mărfurile au fost reparate gratis, în baza unei obligații contractuale sau legale ce decurge dintr-o garanție sau din cauza existenței unui defect de fabricație.

(3) Prevederile alin.(2) nu se aplică în cazul în care s-a știut de existența defectului la data cînd mărfurile în cauză au fost puse în liberă circulație pentru prima oară.

(4) În cazul în care scopul operațiunii de perfecționare este repararea mărfurilor de export temporar și o asemenea reparare se efectuează cu titlu oneros, reintroducerea mărfurilor se face cu exonerare parțială de drepturile de import. Exonerarea se acordă prin determinarea valorii drepturilor aplicabile pe baza elementelor de taxare aferente produselor compensatoare la data acceptării declarației de punere în liberă circulație a produselor respective, valoarea în vamă considerîndu-se egală cu costurile de reparare.

 

Articolul 82. Produse de înlocuire de același standard

(1) Regimul de perfecționare pasivă se poate realiza și prin înlocuirea unei mărfi importate și aflate în liberă circulație, în cazul cînd în locul produsului compensator se importă un produs de înlocuire de același standard.

(2) Prin produs de înlocuire de același standard se înțelege că produsele de înlocuire trebuie să se încadreze la același cod tarifar și să posede aceleași caracteristici comerciale și tehnice ca și produsul compensator.

 

Articolul 83. Importul anticipat

(1) Organul vamal poate permite ca produsele de înlocuire, specificate la art.82, să fie, în condițiile fixate în autorizație, importate înainte de exportul temporar al mărfurilor. Importul anticipat se realizează numai cu constituirea unei garanții care să acopere integral cuantumul drepturilor de import.

(2) Dacă mărfurile de export temporar au fost folosite înaintea acestui export, produsele de înlocuire trebuie să nu fie produse noi. Organul vamal poate acorda derogări de la această normă dacă se dovedește că produsele de înlocuire, deși noi, au fost livrate gratuit.

(3) În cazul în care operațiunea de perfecționare pasivă cu import anticipat implică exonerarea parțială de drepturile de import, elementele de taxare folosite pentru determinarea acestora sînt cele în vigoare la data înregistrării declarației vamale de export temporar.

(4) În cazul importului anticipat al produselor de înlocuire, exportul temporar al mărfurilor trebuie efectuat în termen de cel mult 2 luni de la data înregistrării declarației vamale de import al acestor produse.

(5) În cazuri temeinic justificate, la cererea titularului autorizației, organul vamal poate aproba prelungirea termenului specificat la alin.(4).

 

Articolul 84. Nereturnarea mărfurilor exportate pentru prelucrare sau a produselor compensatoare din cauza distrugerii sau pierderii lor

Titularul autorizației de perfecționare pasivă a mărfurilor care nu a returnat mărfurile sau nu a importat, în termenul stabilit, produsele rezultate din perfecționare pasivă nu poartă răspundere în fața organului vamal dacă distrugerea sau pierderea mărfurilor sau a produselor compensatoare a fost cauzată de avarierea lor sau de o forță majoră, fapt confirmat de organul de resort al țării respective.

[Secț. a 12-a în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Secțiunea a 13-a

Zona liberă

[Secț. a 13-a în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Articolul 85. Dispoziții generale

Zona liberă este o parte a teritoriului vamal în care mărfurile străine sînt introduse și utilizate fără plata drepturilor de import și fără aplicarea măsurilor de politică economică, potrivit procedurii stabilite de prezentul cod și de alte acte normative, în cazul cînd legislația nu prevede altfel, iar mărfurile autohtone sînt introduse și utilizate cu respectarea condițiilor stabilite pentru regimul vamal de export.

 

Articolul 86. Înființarea zonei libere

Zona liberă se înființează în conformitate cu legislația.

 

Articolul 87. Operațiunile efectuate cu mărfurile plasate în zona liberă

(1) Mărfurile plasate în zona liberă pot fi supuse operațiunilor de producție, de comerț și altor operațiuni, cu excepția vînzării cu amănuntul, cu respectarea prevederilor prezentului cod și ale altor acte normative.

(2) Restricțiile și prohibițiile la efectuarea operațiunilor cu mărfurile introduse în zona liberă sînt stabilite de legislație.

 

Articolul 88. Termenul de aflare a mărfurilor în zona liberă

Aflarea mărfurilor în zona liberă nu este limitată în timp.

 

Articolul 89. Asigurarea respectării legislației vamale în zona liberă

(1) Organul vamal controlează mărfurile care se introduc, se află sau se scot din zona liberă. Mărfurile se prezintă, la cerere, organului vamal.

(2) Vămuirea mărfurilor care se introduc, se află sau se scot din zona liberă se efectuează conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal.

(3) Orice lucrare de construcție în zona liberă se efectuează cu autorizația prealabilă a Serviciului Vamal.

 

Articolul 90. Evidența mărfurilor plasate în zona liberă

Persoana care efectuează operațiuni cu mărfurile plasate în zona liberă este obligată să țină evidența mărfurilor care se introduc, se află sau se scot din zona liberă, precum și a mărfurilor confecționate, prelucrate, transformate, cumpărate sau vîndute, și să prezinte organului vamal o dare de seamă referitoare la ele în conformitate cu procedura stabilită de Serviciul Vamal. Toate modificările suportate de aceste mărfuri trebuie să fie reflectate în evidență.

 

Articolul 91. Perceperea drepturilor de import sau de export, aplicarea măsurilor de politică economică

(1) În cazul plasării de mărfuri străine și autohtone în zona liberă, nu se percep drepturi de import și nu se aplică măsuri de politică economică dacă legislația nu prevede altfel.

(2) În cazul în care mărfurile sînt scoase din zona liberă și sînt introduse pe cealaltă parte a teritoriului vamal, se percep drepturi de import și se aplică măsuri de politică economică. Dacă mărfurile sînt scoase din zona liberă în afara Republicii Moldova, precum și pe teritoriul altor zone libere, nu se percep drepturi de export și nu se aplică măsuri de politică economică.

 

Articolul 92. Responsabilitatea pentru plata drepturilor de import și de export

Persoana care a introdus /a scos mărfurile în/din zona liberă este responsabilă de plata drepturilor de import și de export.

[Secț. a 13-a în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

[Secț. a 13-a (art.84-94) exclusă prin Legea nr.990-XV din 18.04.2002]

 

Secțiunea a 14-a

Magazinul duty-free

[Secț. a 14-a în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Articolul 93. Dispoziții generale

(1) Magazinul duty-free constă în comercializarea mărfurilor sub supraveghere vamală, fără aplicarea măsurilor de politică economică, în locuri special amenajate, amplasate în aeroporturile internaționale, la bordul aeronavelor sau la punctele internaționale de trecere a frontierei de stat, precum și în locurile specificate la art.97 alin.(1).

(2) Plasarea și comercializarea mărfurilor în magazinul duty-free se efectuează fără perceperea drepturilor de import.

(3) În magazinele duty-free, mărfurile se comercializează contra lei moldovenești și contra valută străină liber convertibilă (în numerar și în cecuri de călătorie), precum și cu utilizarea cardurilor bancare, exclusiv persoanelor care pleacă în străinătate și au trecut controlul vamal, controlul actelor de identitate și al biletelor de călătorie.

[Art.93 modificat prin Legea nr.171-XVI din 19.07.2007, în vigoare 03.08.2007]

 

Articolul 94. Condițiile plasării mărfurilor în magazinul duty-free

(1) În magazinul duty-free pot fi plasate orice mărfuri, cu excepția celor prohibite de a fi introduse și scoase de pe teritoriul vamal, de a fi comercializate în Republica Moldova, precum și a altor mărfuri stabilite de legislație. Mărfurile a căror comercializare în Republica Moldova este limitată pot fi vîndute în magazinul duty-free, cu respectarea legislației.

 

[Alin.2 art.94 exclus prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

 

(3) Mărfurile autohtone livrate la magazinele duty-free pentru comercializare sînt plasate sub regimul vamal de export.

(4) Pentru mărfurile străine comercializate în magazinele duty-free, cu excepția celor specificate la art.97, se depune declarație vamală de reexport.

[Art.94 completat prin Legea nr.171-XVI din 19.07.2007, în vigoare 03.08.2007]

 

Articolul 95. Licențierea activității magazinului duty-free

(1) Magazinul duty-free poate fi înființat de persoana juridică care deține licență, eliberată de Camera de Licențiere, cu acordul Băncii Naționale a Moldovei, pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină liber convertibilă.

(2) Licențierea activității magazinului duty-free se efectuează în conformitate cu prevederile Legii privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător și ale prezentului cod.

[Art.95 în redacția Legii nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008]

[Art.95 modificat prin Legea nr.171-XVI din 19.07.2007, în vigoare 03.08.2007]

[Art.95 modificat prin Legea nr.289-XVI din 11.11.05, în vigoare 09.12.05]

 

1.">Articolul 951. Condițiile de licențiere a magazinului duty-free

(1) Magazinul duty-free trebuie să fie amplasat în spatele punctului de control al pașapoartelor, în zona plecării de pe teritoriul Republicii Moldova, iar amenajarea exterioară a magazinului duty-free nu trebuie să permită:

a) accesul în incintă al persoanelor care nu călătoresc înspre o destinație internațională;

b) introducerea sau scoaterea de mărfuri din incintă prin alte locuri decît cele stabilite de organele vamale.

(2) Dacă necesitățile de funcționare a magazinelor duty-free impun folosirea unor spații anexe, acestea trebuie amplasate în aceeași clădire sau în imediata ei apropiere, care se află în aceeași zonă de supraveghere vamală, calea de comunicare dintre acestea considerîndu-se parte integrantă a perimetrului magazinelor.

(3) Pentru obținerea licenței, persoana juridică solicitantă, pe lîngă documentele necesare pentru obținerea licenței prevăzute de Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, va prezenta:

a) denumirea punctului de trecere a frontierei de stat în care este amplasat magazinul pentru care se solicită eliberarea licenței;

b) datele personale ale reprezentanților persoanei juridice, inclusiv numele, prenumele, data și locul nașterii, domiciliul, funcția deținută;

c) conturile bancare, băncile la care are deschise conturi, în valută și în lei;

d) date cu privire la magazinul pentru care se solicită eliberarea licenței, inclusiv amplasarea, suprafața, reprezentarea grafică;

e) copia contractului de închiriere a terenului pe care va fi amplasată construcția sau a clădirii ce va fi utilizată cu scop comercial.

(4) În magazinele duty-free pot fi vîndute orice fel de mărfuri, străine sau autohtone, cu excepția:

a) mărfurilor prohibite de a fi introduse în Republica Moldova și de a fi scoase din republică;

b) mărfurilor interzise spre comercializare pe teritoriul Republicii Moldova, precum și mărfurilor specificate expres în lege.

(5) Mărfurile admise spre vînzare în magazinele duty-free pot fi comercializate numai în cantități destinate uzului personal. Mărfurile pot fi comercializate numai în ambalaje și în cantități uzuale pentru comerțul cu amănuntul.

(6) Toate mărfurile aprovizionate în scopul vînzării în magazinele duty-free vor fi însoțite de documente legale, datate, semnate de cei în drept și ștampilate, din care să rezulte cu claritate:

a) furnizorul (denumirea, sediul social, codul fiscal, numărul de înmatriculare în registrul comerțului);

b) data livrării;

c) mijlocul de transport utilizat, precum și numele și prenumele delegatului sau șoferului și documentul de identitate al acestuia;

d) denumirea mărfii;

e) cantitatea;

f) unitatea de măsură;

g) prețul de achiziție.

(7) Toate mărfurile vor fi comercializate în termenele de valabilitate prescrise de furnizor.

(8) Prețurile de vînzare ale mărfurilor vor fi exprimate în dolari S.U.A. și/sau în euro și vor fi afișate la vedere. Orice modificări ulterioare ale prețurilor de vînzare vor fi evidențiate în documentele prin care acestea au fost stabilite, cu precizarea datei la care s-au operat modificările.

(9) Justificarea vînzărilor de mărfuri prin magazinele duty-free se face prin bonuri fiscale sau prin facturi. Facturile vor fi utilizate pentru produse de folosință îndelungată, precum: aparatură foto, aparatură electronică, aparatură electrocasnică etc. Pe lîngă informațiile indicate în bonurile fiscale, facturile vor evidenția marca, tipul, seriile produselor vîndute, precum și alte elemente cerute de reglementările în vigoare.

[Art.951 introdus prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008]

 

Articolul 96. Responsabilitatea pentru plata drepturilor de import și de export

Responsabilitatea pentru plata drepturilor de import și de export o poartă titularul autorizației de activitate a magazinului duty-free.

 

Articolul 97. Magazinul duty-free pentru deservirea corpului diplomatic

(1) În scopul deservirii unor categorii de persoane străine, specificate la cap.VI din prezentul cod, poate fi înființat, în municipiul Chișinău, un magazin duty-free pentru deservirea corpului diplomatic. Comercializarea mărfurilor în acest magazin se va face pe baza carnetelor de identitate CD (corp diplomatic) eliberate de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, în cantități obișnuite pentru comerțul cu amănuntul, destinate uzului personal și familial, fără a fi utilizate în scopul vînzării. Reprezentanțele străine pot cumpăra mărfuri și în cantități solicitate, pe bază de comenzi întocmite prealabil, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Modul de înființare și de funcționare a magazinului duty-free este stabilit de prezentul cod și de Guvern, în limitele stabilite de prezentul cod.

(2) Licența pentru activitatea magazinului duty-free pentru deservirea corpului diplomatic este eliberată de Camera de Licențiere, cu acordul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene privind necesitatea și locul de amplasare a magazinului, în condițiile prezentului cod și ale Legii privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător.

[Art.97 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008

[Art.97 modificat prin Legea nr.289-XVI din 11.11.05, în vigoare 09.12.05]

 

[Secț. a 14-a în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Secțiunea a 15-a

Reexportul

[Secț. a 15-a în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Articolul 98. Dispoziții generale

Reexportul este destinația vamală care constă în scoaterea mărfurilor și mijloacelor de transport străine, plasate anterior într-un regim vamal suspensiv, de pe teritoriul vamal fără perceperea drepturilor de export și fără aplicarea măsurilor de politică economică, în conformitate cu prezentul cod și cu alte acte normative.

[Art.98 modificat prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

 

Articolul 99. Particularitățile reexportului

Legislația națională, precum și acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte pot introduce condiții suplimentare privind reexportul mărfurilor.

[Secț. a 15-a în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Secțiunea a 16-a

Distrugerea

[Secț. a 16-a în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Articolul 100. Dispoziții generale

(1) Distrugerea este destinația vamală care constă în distrugerea mărfurilor străine sub supraveghere vamală, fără perceperea drepturilor de import și fără aplicarea măsurilor de politică economică.

(2) Distrugerea mărfurilor se face cu autorizația organului vamal, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal. Nu se acordă autorizație în cazul în care distrugerea mărfurilor ar putea aduce daune mediului, precum și în alte cazuri stabilite de legislație.

 

Articolul 101. Suportarea cheltuielilor

Distrugerea mărfurilor se efectuează din contul persoanei interesate.

 

Articolul 102. Deșeurile rezultate din distrugerea mărfurilor

Deșeurilor rezultate din distrugerea mărfurilor li se atribuie destinația vamală aplicabilă mărfurilor străine aflate sub supraveghere vamală.

[Secț. a 16-a în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Secțiunea a 17-a

Abandon în favoarea statului

[Secț. a 17-a în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Articolul 103. Dispoziții generale

(1) Abandonul în favoarea statului este destinația vamală care constă în renunțarea la mărfuri în folosul statului fără onorarea drepturilor de import sau de export și fără aplicarea măsurilor de politică economică.

(2) Abandonul în favoarea statului se efectuează cu acordul organului vamal, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal.

 

Articolul 104. Suportarea cheltuielilor

Abandonul în favoarea statului nu presupune suportarea de cheltuieli de către persoana care abandonează mărfurile în favoarea statului.

[Secț. a 17-a în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Secțiunea a 18-a

Articolele 105-113 – excluse

[Secț. a 18-a exclusă prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Secțiunea a 19-a

Trecerea peste frontiera vamală a mijloacelor de transport

și a anumitelor categorii de mărfuri

Articolul 114. Trecerea mijloacelor de transport peste frontiera vamală

(1) Trecerea mijloacelor de transport peste frontiera vamală se efectuează în conformitate cu regimurile vamale aplicate mijloacelor de transport.

(2) Mijloacele de transport care trec frontiera vamală trebuie să se oprească în locurile prevăzute de organul vamal. Dacă mijlocul de transport nu respectă această cerință, organul vamal este în drept să-l oprească forțat.

(3) Durata staționării mijlocului de transport este stabilită de organul vamal în dependență de timpul necesar vămuirii, efectuării controlului vamal, altor tipuri de control.

(4) Plecarea mijlocului de transport din locul staționării este posibilă doar cu permisiunea organului vamal.

(5) Organul vamal stabilește timpul și locul în care mijlocul de transport trece frontiera vamală.

 

Articolul 115. Trecerea peste frontiera vamală a valutei și a altor valori valutare

Trecerea peste frontiera vamală a valutei și a altor valori valutare se efectuează în conformitate cu legislația.

 

Articolul 116. Trecerea peste frontiera vamală de către persoane fizice a mărfurilor care nu sînt destinate comerțului

(1) Mărfurile care nu sînt destinate producției sau unor alte activități comerciale pot fi trecute peste frontiera vamală de către persoane fizice printr-o procedură simplificată, stabilită de Serviciul Vamal. Această procedură poate include exonerarea, totală sau parțială, de drepturile de import sau de export, cu excepția taxei pentru proceduri vamale, stabilirea unor tarife vamale unice și neaplicarea măsurilor de politică economică în conformitate cu legislația.

(2) Destinația mărfurilor se stabilește în funcție de cantitatea și valoarea lor, de temeiul în care persoana fizică trece aceste mărfuri peste frontiera vamală, dacă nu există motive pentru a se considera că aceste mărfuri nu sînt destinate uzului personal sau al membrilor ei de familie.

 

Capitolul III

DREPTURILE DE IMPORT ȘI DREPTURILE DE EXPORT

 

Secțiunea a 20-a

Principii generale

Articolul 117. Drepturile de import și drepturile de export

În cazul trecerii mărfurilor peste frontiera vamală și în alte cazuri prevăzute de legislație, se percep, ca drepturi de import și, respectiv, drepturi de export, următoarele:

a) taxa vamală;

b) taxa pe valoarea adăugată;

c) accizele;

d) taxa pentru proceduri vamale;

 

[Lit.e) abrogată prin Legea nr.114 din 17.06.2010, în vigoare 16.07.2010]

 

f) taxa pentru participare la licitație vamală;

g) alte sume prevăzute de legislație.

 

Articolul 118. Taxa vamală

Mărfurile care trec frontiera vamală se supun taxei vamale conform Legii cu privire la tariful vamal.

[Art.118 în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Articolul 119. Taxa pe valoarea adăugată

Aplicarea taxei pe valoarea adăugată mărfurilor introduse pe teritoriul vamal se efectuează în conformitate cu legislația.

 

Articolul 120. Accizele

Aplicarea accizelor la mărfurile supuse accizelor se efectuează în conformitate cu legislația.

 

Articolul 121. Taxa pentru proceduri vamale

(1) Procedurile vamale reprezintă totalitatea serviciilor acordate de organele vamale în sfera activității vamale. Nomenclatorul acestor servicii și taxele pentru ele sînt aprobate în conformitate cu Legea cu privire la tariful vamal.

(2) Taxa pentru proceduri vamale se achită la utilizarea oricărei destinații vamale, cu excepția abandonului în favoarea statului, dacă legislația nu prevede altfel.

(3) Mijloacele bănești încasate ca taxă pentru proceduri vamale se varsă la bugetul de stat.

[Art.121 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 01.01.2010]

[Art.121 modificat prin Legea nr.108-XVI din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010]

[Art.121 modificat prin Legea nr.172-XVI din 10.07.2008, în vigoare 01.01.2009]

[Art.121 completat prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

[Art.121 modificat prin Legea nr.1440-XV din 08.11.02, în vigoare 01.01.03]

 

Secțiunea a 21-a

Calcularea drepturilor de import și drepturilor

de export, plata lor

Articolul 122. Baza de calcul a taxei vamale, a taxei pe valoarea adăugată, a accizului și a taxei pentru proceduri vamale

(1) Baza de calcul a taxei vamale o constituie volumul natural sau valoarea în vamă a mărfurilor, determinată în condițiile legii.

(2) Baza de calcul al accizului o constituie volumul natural sau valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată în condițiile legii, precum și impozitele și taxele ce urmează a fi achitate la data importului, fără a ține cont de accize și T.V.A.

(3) Valoarea impozabilă cu T.V.A. a mărfurilor importate o constituie valoarea lor în vamă, determinată în condițiile legii, și drepturile de import (cu excepția T.V.A).

(4) Baza de calcul a taxei pentru proceduri vamale o constituie valoarea în vamă a mărfurilor sau taxele fixe, în condițiile legii.

[Art.122 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 01.01.2010]

[Art.122 modificat prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Articolul 123. Plătitorii drepturilor de import și drepturilor de export

Drepturile de import și drepturile de export sînt plătite nemijlocit de către declarant, broker vamal sau de o altă persoană prevăzută de legislație.

[Art.123 completat prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

 

Articolul 124. Termenele de plată a drepturilor de import și drepturilor de export

(1) Drepturile de import și drepturile de export se plătesc în prealabil, pînă la depunerea declarației vamale. La momentul vămuirii, se acceptă plata doar a diferenței dintre suma calculată și suma plătită în prealabil.

(2) Organul vamal este abilitat să interzică importul de mărfuri pentru care nu au fost plătite drepturile de import, în modul stabilit de prezentul cod.

(3) Persoanele fizice care nu sînt subiecți ai activității de întreprinzător plătesc drepturile de import sau de export în momentul trecerii frontierei vamale, cu excepția drepturilor de import sau de export, care urmează a fi achitate la vămuirea bagajului neînsoțit și a mijloacelor de transport.

(4) De la persoanele fizice care sînt în tranzit prin teritoriul Republicii Moldova avînd un volum de mărfuri ce depășește norma stabilită se încasează o sumă de garanție echivalentă drepturilor de import pentru mărfurile în plus. Modul de percepere și de restituire a sumei de garanție se stabilește de către Serviciul Vamal.

[Art.124 completat prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

 

Articolul 125. Modul de plată a drepturilor de import și de export

 

[Alin.1 art.125 exclus prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 01.01.2010]

 

(2) Calcularea drepturilor de import și de export se efectuează în funcție de tarifele și cotele, existente la momentul depunerii declarației. Acest mod de calculare nu se aplică în cazurile specificate la art.65 și 73.

 

[Alin.3 art.125 abrogat prin Legea nr.193 din 15.07.2010, în vigoare 01.01.2011]

 

(4) Dată a achitării drepturilor de import și de export, cu excepția achitării acestora prin intermediul cardurilor bancare, se consideră data depunerii de către importator (declarant), exportator (declarant) sau de către un terț a mijloacelor bănești la conturile respective ale Ministerului Finanțelor, fapt confirmat printr-un extras trezorerial.

(5) Plata drepturilor de import și de export prin intermediul cardurilor bancare se consideră efectuată la momentul debitării cu suma plății respective a contului de card din care a fost emis cardul utilizat la plată. Debitarea contului de card respectiv se confirmă prin bonul (chitanța) de plată cu card bancar perfectat la terminal POS sau la alt dispozitiv de utilizare a cardurilor bancare, bon (chitanță) ce se eliberează deținătorului de card. Plata drepturilor de import sau de export efectuată prin intermediul cardurilor bancare nu poate fi anulată decît cu acceptul serviciului respectiv al Serviciului Vamal.

[Art.125 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 01.01.2010]

[Art.125 modificat prin Legea nr.108-XVI din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010]

[Art.125 completat prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

[Art.125 modificat prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

[Art.125 completat prin Legea nr.453-XV din 14.11.03, în vigoare 12.12.03]

[Art.125 modificat prin Legea nr.1440-XV din 08.11.02, în vigoare 01.01.03]

 

Articolul 126. Prelungirea și eșalonarea termenului de plată a drepturilor de import și de export

(1) Cazurile de prelungire sau de eșalonare a termenului de plată a drepturilor de import și de export sînt stabilite de legislație.

(2) Nu poate fi prelungit sau eșalonat termenul de plată a taxelor pentru proceduri vamale.

(3) În cazul prelungirii sau eșalonării termenului de plată a drepturilor de import și de export, se calculează o dobîndă, echivalentă cu rata de bază a Băncii Naționale a Moldovei la creditele pe termen scurt, care este în vigoare la data acordării prelungirii sau eșalonării pentru fiecare zi de prelungire sau eșalonare a termenului de plată, dacă legislația nu prevede altfel. În cazul încălcării termenului prelungit sau eșalonat, se percep penalități în conformitate cu legislația.

(4) În cazul prelungirii sau eșalonării termenului de plată a drepturilor de import și de export, plata acestor drepturi se garantează în modul stabilit de prezentul cod.

Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.8-10 din 25.01.2001 pag.10

[Art.126 completat prin Legea nr.902-XV din 07.03.2002]

 

Articolul 127. Dispoziții generale aplicabile obligației vamale

(1) Cuantumul drepturilor de import sau de export se stabilește pe baza cotelor stabilite la data apariției obligației vamale. Amenzile și penalitățile sînt aferente drepturilor de import sau de export și pot apărea ulterior procedurii de vămuire.

(2) În cazul în care nu este posibilă stabilirea cu exactitate a datei apariției obligației vamale, data luată în considerare pentru stabilirea elementelor de taxare proprii mărfurilor în cauză este acea în care organul vamal constată că mărfurile se află într-o situație care face să apară o obligație vamală. Dacă, la data constatării, organele vamale dispun de informații din care rezultă că obligația vamală a apărut anterior, cuantumul drepturilor de import sau de export se determină pe baza cotelor existente la data cea mai îndepărtată ce poate fi stabilită pe baza acelor informații.

(3) Determinarea unei obligații vamale se face în monedă națională. În cazul în care pentru stabilirea acesteia este necesară conversia dintr-o valută străină, cursul de schimb pentru moneda națională este cel stabilit de Banca Națională a Moldovei, în vigoare la data apariției obligației vamale.

(4) Pentru regimul vamal suspensiv care nu se încheie în termen, obligația vamală devine exigibilă și se stinge prin executarea de către organul vamal a garanției constituite.

(5) Plătitorul vamal ia cunoștință de cuantumul obligației vamale prin declarația vamală acceptată și înregistrată de organul vamal.

(6) În cazul unor diferențe ulterioare sau în situația încheierii din oficiu, fără declarație vamală, a unui regim vamal suspensiv, plătitorul vamal ia cunoștință de noua obligație vamală pe baza actului constatator întocmit de organul vamal.

(7) Declarația vamală și actul constatator sînt titluri executorii ce se onorează de către bancă fără accept, poprire și validare la simpla solicitare a organului vamal. În cazul în care banca nu dă curs solicitării organului vamal în cel mai scurt termen posibil, acesta este în drept să nu accepte pe viitor instrumentele de plată sau de garantare emise de această bancă.

(8) În cazul mărfurilor reținute de organul vamal, achitarea obligației vamale se suspendă pînă la stabilirea definitivă a regimului juridic al acestor mărfuri.

(9) Prin reprezentare indirectă, în sensul prezentei secțiuni, se înțelege situația în care importatorul sau exportatorul acționează în numele, din însărcinarea și pe contul altei persoane, dar operațiunea comercială se realizează ca și cum ar fi fost efectuată în nume propriu.

[Art.127 modificat prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

[Art.127 în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

1.">Articolul 1271. Măsuri de garantare a obligației vamale

(1) Plata obligației vamale, în cazul acordării de vacanță fiscală, se asigură prin garanție emisă de banca agreată de organul vamal.

(2) Pentru asigurarea plății obligației vamale, în cazul în care, în conformitate cu reglementările vamale, se solicită constituirea unei garanții, organul vamal are dreptul de a solicita prezentarea acesteia de către plătitorul vamal sau de către potențialul plătitor vamal. Organele vamale sînt în drept să autorizeze constituirea garanției de către o terță persoană.

(3) În cazuri justificate, pentru anumite destinații vamale, pot fi acordate scutiri de la garantarea obligației vamale, în baza unei metodologii elaborate de Serviciul Vamal.

(4) În cazul în care legislația vamală prevede constituirea unei garanții facultative, o astfel de solicitare a garanției este lăsată la latitudinea organelor vamale atîta timp cît acestea nu au siguranța că obligația vamală care există sau poate să apară se va achita în termenul prevăzut. Valoarea unei asemenea garanții este stabilită la un nivel care să permită acoperirea în orice moment a obligației vamale respective.

(5) Garanția specificată la alin.(2) este solicitată:

a) la data aplicării reglementărilor vamale care cer constituirea unei asemenea garanții; sau

b) la orice dată ulterioară cînd organele vamale nu au siguranța că obligația vamală care există sau poate să apară se va achita în termenul prevăzut.

(6) Organele vamale stabilesc valoarea unei asemenea garanții la un nivel egal cu:

a) valoarea exactă a obligației vamale sau a datoriilor respective cînd valoarea poate fi stabilită cu precizie la data solicitării garanției;

b) valoarea maximă, așa cum a fost estimată în alte cazuri.

(7) La cererea plătitorului sau a persoanei terțe, organele vamale permit constituirea unei garanții globale, care să acopere două sau mai multe operațiuni pentru care a apărut sau poate să apară o obligație vamală.

(8) La constituirea unei garanții globale pentru obligații vamale a căror valoare poate fi modificată în timp, valoarea unei asemenea garanții este stabilită la un nivel care să permită acoperirea în orice moment a obligației vamale respective.

(9) Garanția poate fi constituită printr-un depozit bănesc sau printr-o scrisoare de garanție, emisă de o bancă agreată de organul vamal.

(10) Garanția bănească se realizează prin depunerea sumei în lei sau prin remiterea unor instrumente de decontare și titluri de valoare, acceptate de organul vamal.

(11) Persoana solicitată să constituie garanția are libertatea de a alege între tipurile de garanție prevăzute de prezentul articol. Totodată, organele vamale pot refuza să accepte tipul de garanție propus în cazul cînd acesta este incompatibil cu buna funcționare a regimului vamal respectiv. Același lucru este valabil în privința garanției deja constituite. Organele vamale pot cere ca tipul de garanție ales să fie menținut pentru o anumită perioadă de timp.

(12) Dacă, în cursul derulării regimului vamal, organele vamale stabilesc că garanția constituită nu asigură plata obligației vamale în termenul prevăzut ori că această garanție nu mai este sigură sau suficientă pentru asigurarea plății, ele solicită plătitorului vamal sau persoanei terțe să constituie o garanție suplimentară sau să înlocuiască garanția originală cu una nouă. În caz de refuz, organul vamal are dreptul să interzică efectuarea altor operațiuni vamale pînă la clarificarea situației.

(13) Plătitorul vamal sau persoana terță poate solicita restituirea garanției disponibile numai la data la care obligația vamală se stinge sau nu poate să mai apară. Solicitarea de restituire poate fi și parțială.

[Art.1271 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 01.01.2010]

[Art.1271 introdus prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

2.">Articolul 1272. Apariția obligației vamale la introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal

(1) La introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal, obligația vamală apare în cazurile cînd:

a) mărfurile pasibile de drepturi de import sînt puse în liberă circulație;

b) mărfurile sînt plasate sub regimul de admitere temporară cu suspendare parțială de drepturile de import.

(2) În cazul specificat la alin.(1) lit.a), obligația vamală apare la data înregistrării declarației vamale de import, iar în cazul specificat la alin.(1) lit.b), obligația vamală apare la data înregistrării declarației vamale de reexport.

(3) Plătitor vamal este titularul declarației vamale. În cazul unei reprezentări indirecte, persoana în numele căreia s-a făcut declarația vamală este de asemenea plătitor vamal. Totodată, devin plătitori vamali, solidar cu titularul declarației vamale, orice persoane care au oferit informațiile necesare la întocmirea declarației vamale sau care au redactat declarația vamală, dacă acestea știau sau ar fi trebuit să știe că informațiile în cauză erau false sau incorecte.

[Art.1272 introdus prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

3.">Articolul 1273. Apariția obligației vamale la introducerea ilegală de mărfuri

(1) La introducerea ilegală de mărfuri pe teritoriul Republicii Moldova, obligația vamală apare la data cînd mărfurile sînt introduse.

(2) Plătitor vamal este persoana care introduce mărfuri ilegal. Răspund solidar cu plătitorul:

a) persoanele care au participat la introducerea ilegală a mărfurilor și care știau sau ar fi trebuit să știe că introducerea acestora este ilegală;

b) persoanele care au dobîndit ori au deținut mărfurile în cauză și care știau sau ar fi trebuit să știe, la data achiziționării sau primirii mărfurilor, că acestea au fost introduse ilegal.

(3) Prin introducere ilegală de mărfuri, în sensul prezentului articol, se înțelege situația cînd mărfurile pasibile de drepturi de import nu au fost supuse total sau parțial procedurilor de vămuire.

[Art.1273 introdus prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

4.">Articolul 1274. Apariția obligației vamale la scoaterea ilegală a mărfurilor de sub supravegherea vamală

(1) La scoaterea ilegală a mărfurilor supuse drepturilor de import de sub supraveghere vamală, obligația vamală apare la data cînd mărfurile sînt scoase de sub supravegherea vamală.

(2) Plătitor vamal este persoana care scoate ilegal mărfurile de sub supravegherea vamală. Răspund solidar cu plătitorul:

a) persoanele care au participat la scoaterea ilegală a mărfurilor de sub supravegherea vamală și care știau sau ar fi trebuit să știe că scoaterea acestora este ilegală;

b) persoanele care au dobîndit ori au deținut mărfurile în cauză și care știau sau ar fi trebuit să știe, la data achiziționării sau primirii mărfurilor, că acestea au fost scoase ilegal de sub supravegherea vamală.

(3) Dacă obligația vamală a apărut pentru o marfă care beneficiază sau ar fi putut beneficia de un tratament tarifar preferențial, cuantumul obligației vamale se determină prin aplicarea acestui tratament preferențial.

[Art.1274 introdus prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

5.">Articolul 1275. Apariția obligației vamale în cazul neexecutării unor obligații

(1) Obligația vamală apare:

a) în cazul neexecutării obligațiilor ce rezultă din păstrarea mărfurilor în depozit provizoriu;

b) în cazul neîndeplinirii uneia dintre condițiile stabilite prin destinația vamală sub care au fost plasate mărfurile;

c) în cazul utilizării mărfurilor în alte scopuri decît cele stabilite prin destinația finală a acestora, dacă în această bază au beneficiat de un tratament tarifar favorabil.

(2) În cazurile specificate la alin.(1), obligația vamală apare la data producerii situațiilor respective.

(3) Plătitor vamal este titularul declarației sumare de plasare a mărfurilor în depozit provizoriu sau titularul destinației vamale sub care a fost plasată marfa.

(4) Dacă obligația vamală a apărut pentru o marfă care beneficiază sau ar fi putut beneficia de un tratament tarifar preferențial, cuantumul obligației vamale se determină prin aplicarea acestui tratament preferențial.

[Art.1275 introdus prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

6.">Articolul 1276. Apariția obligației vamale la mărfurile aflate în zona liberă

(1) Pentru mărfurile aflate într-o zonă liberă care dispar, se consumă ori sînt utilizate în alte condiții decît cele prevăzute în reglementările vamale aplicabile în această zonă, obligația vamala apare la data cînd ele dispar, se consumă ori sînt utilizate.

(2) Persoana care a săvîrșit una din faptele specificate la alin.(1) devine plătitor vamal. Răspunde solidar și persoana care a știut sau ar fi trebuit să știe că nu s-au respectat reglementările vamale aplicabile.

(3) În cazul cînd persoanele specificate la alin.(2) nu pot fi identificate, se consideră plătitor vamal ultima persoană în a cărei posesie a fost marfa.

[Art.1276 introdus prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

7.">Articolul 1277. Apariția obligației vamale la introducerea mărfurilor prohibite sau restricționate

(1) Obligația vamală apare și în cazul introducerii pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor prohibite sau restricționate.

(2) Prevederile alin.(1) nu se aplică în cazul introducerii de bancnote sau monede false ori de substanțe stupefiante sau psihotrope ce urmează a fi distruse, cu excepția celor introduse conform dispozițiilor legale referitoare la circulația acestora în scopuri medicale, științifice sau în alte scopuri prevăzute de legislație.

[Art.1277 introdus prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

8.">Articolul 1278. Apariția obligației vamale la exportul mărfurilor incluse în declarația vamală

(1) Obligația vamală apare la exportul mărfurilor dacă acestea sînt pasibile de drepturi de export și sînt incluse în declarația vamală.

(2) În acest caz, obligația vamală apare la data înregistrării declarației vamale.

(3) Plătitor vamal este titularul declarației vamale. În cazul unei reprezentări indirecte, persoana în numele căreia s-a făcut declarația vamală este de asemenea plătitor vamal. Totodată, devin plătitori vamali, solidar cu titularul declarației vamale, orice persoane care au oferit informațiile necesare la întocmirea declarației vamale sau care au redactat declarația vamală, dacă acestea știau sau ar fi trebuit să știe că informațiile în cauză erau false sau incorecte.

[Art.1278 introdus prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

9.">Articolul 1279. Apariția obligației vamale la exportul mărfurilor fără declarație vamală

(1) Obligația vamală apare la scoaterea mărfurilor de pe teritoriul Republicii Moldova fără declarație vamală dacă acestea sînt pasibile de drepturi de export.

(2) În acest caz, obligația vamală apare la data cînd mărfurile sînt scoase efectiv de pe teritoriul țării.

(3) Plătitor vamal este persoana care a scos mărfurile sau orice persoană care a participat la o asemenea acțiune și care a știut sau ar fi trebuit să știe că nu s-a depus declarația vamală care ar fi trebuit să fie depusă.

[Art.1279 introdus prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

10.">Articolul 12710. Apariția obligației vamale la neîndeplinirea condițiilor de export

(1) Obligația vamală apare în cazul neîndeplinirii condițiilor în care a fost permisă scoaterea mărfurilor de pe teritoriul Republicii Moldova cu exonerare totală sau parțială de drepturile de export.

(2) Obligația vamală apare la data la care mărfurile ajung la o destinație diferită de cea pentru care s-a permis scoaterea lor de pe teritoriul Republicii Moldova cu exonerare totală sau parțială de drepturile de export sau, dacă organul vamal nu poate determina această dată, la expirarea termenului stabilit pentru a se face dovada îndeplinirii condițiilor ce au îndreptățit o astfel de exonerare.

(3) Plătitor vamal este titularul declarației vamale. În cazul unei reprezentări indirecte, persoana în numele căreia s-a făcut declarația vamală este de asemenea plătitor vamal.

[Art.12710 introdus prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

11.">Articolul 12711. Apariția obligației vamale în alte cazuri

(1) Obligația vamală apare, atît la import cît și la export, și în următoarele cazuri:

a) cînd, ulterior efectuării operațiunilor de vămuire și acordării liberului de vamă, se constată că informațiile cuprinse în declarația vamală au condus la stabilirea unei obligații vamale diminuate;

b) cînd una ori mai multe condiții ce reglementau plasarea mărfurilor sub o destinație vamală nu au fost respectate;

c) cînd stabilirea unui tratament tarifar favorabil, în funcție de destinația sau utilizarea finală a mărfurilor, nu era justificată la data acordării liberului de vamă.

(2) Obligația vamală apare la data înregistrării declarației vamale de plasare a mărfurilor sub o destinație vamală.

(3) În cazurile specificate la alin.(1), plătitor vamal este titularul declarației vamale. Totodată, devin plătitori vamali, solidar cu titularul declarației vamale, orice persoane care au oferit informațiile necesare la întocmirea declarației vamale ori care au redactat declarația vamală, dacă acestea știau sau ar fi trebuit să știe că informațiile în cauză erau false sau incorecte.

[Art.12711 introdus prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

12."> Articolul 12712. Locul apariției obligației vamale

(1) Obligația vamală apare la locul unde s-au produs faptele care au generat-o.

(2) În cazul în care nu se poate determina acest loc, se consideră că obligația vamală a apărut acolo unde organul vamal constată că mărfurile sînt în situația de a o genera.

[Art.12712 introdus prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

13."> Articolul 12713. Actul constatator

(1) Actul constatator reprezintă un document de o formă stabilită de Serviciul Vamal, întocmit de organele vamale, care servește drept dovadă a apariției obligației vamale, document spre executare obligatorie din momentul aprobării de către conducerea organului vamal și semnării lui de ambele părți.

(2) Titularul obligației vamale semnează actul constatator chiar și în caz de dezacord.

(3) În caz de dezacord, actul constatator poate fi atacat în conformitate cu prevederile prezentului cod.

[Art.12713 introdus prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

 

Articolul 128. Stingerea obligației vamale

(1) Obligația vamală se stinge prin:

a) plata acesteia;

b) renunțarea la încasare, în cazul cînd se constată că este nedatorată;

c) anulare, ca o consecință a anulării declarației vamale;

d) expirarea termenului de prescripție de 6 ani;

e) insolvabilitatea plătitorului vamal, constatată pe cale judecătorească;

f) confiscarea definitivă a mărfurilor;

g) distrugerea mărfurilor din dispoziția organului vamal sau abandonarea acestora în favoarea statului;

h) distrugerea sau pierderea mărfurilor cauzată de o forță majoră;

i) scăderea cantitativă a mărfurilor, ca urmare a unor factori naturali, pentru partea corespunzătoare procentului de scădere.

(2) Stingerea obligației vamale în cazurile specificate la alin.(1) lit.f)-i) se operează numai atunci cînd situațiile s-au produs înainte de acordarea liberului de vamă.

(3) Stingerea obligației vamale prin compensare se efectuează din inițiativa organului vamal (fără acordul plătitorului vamal), prin trecerea în contul obligației a sumelor plătite în plus, înregistrate la dreptul de import respectiv sau la alte plăți.

[Art.128 modificat prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

[Art.128 în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Articolul 129. Perceperea drepturilor de import și de export

(1) Drepturile de import și de export neplătite în modul stabilit la art.124 se percep în mod incontestabil de către organul vamal din contul plătitorului în baza documentelor executorii sau a documentelor echivalente acestora, în condițiile legii.

(2) Pentru fiecare zi de întîrziere a plății drepturilor de import și de export se încasează o penalitate în mărimea stabilită de Codul fiscal.

(3) Penalitățile se calculează din prima zi după expirarea termenului prelungit sau eșalonat.

(4) Dacă plătitorul nu are la cont mijloace bănești, organul vamal este în drept să sechestreze averea acestuia, în condițiile legii.

(5) În cazul în care persoana se eschivează de la onorarea drepturilor de import și de export, organul vamal este în drept să emită și să înainteze băncii respective dispoziția de suspendare a operațiunilor bancare în partea de cheltuieli din contul plătitorului restanțier pînă la achitarea deplină. Banca, la data apariției mijloacelor bănești pe cont, este obligată să informeze imediat organul vamal emitent al dispoziției de suspendare a operațiunilor la conturile bancare ale plătitorului vamal.

(6) Neplata în termen legal a obligației vamale atrage, în mod suplimentar, suspendarea dreptului de efectuare a altor operațiuni vamale de către plătitorul vamal respectiv pînă la stingerea obligației vamale, în condițiile stabilite prin reglementările vamale. În caz de litigiu, contestarea obligației vamale suplimentare ori atacarea în instanța judecătorească a deciziei organului vamal nu suspendă încasarea obligației vamale și aplicarea de măsuri suplimentare potrivit prevederilor prezentului cod, cu excepția cazului în care reglementările unor legi speciale prevăd în mod expres acest lucru.

(7) Organul vamal este obligat să ia toate măsurile pentru încasarea obligației vamale de la plătitorul vamal și numai în măsura în care acest lucru nu este posibil, obligația vamală se încasează de la persoanele care răspund solidar cu acesta pentru onorarea obligației vamale.

[Art.129 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 01.01.2010]

[Art.129 modificat prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

[Art.129 modificat prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Articolul 130. Restituirea excedentului din drepturile de import sau de export plătite sau percepute

(1) Restituirea excedentului din drepturile de import sau de export plătite sau percepute se efectuează la cererea scrisă a plătitorului în termenul stabilit de legislație.

(2) Taxa încasată pentru efectuarea de proceduri vamale nu se restituie.

 

Capitolul IV

VĂMUIREA

 

Secțiunea a 22-a

Principii generale

Articolul 131. Procedura vămuirii

Vămuirea se efectuează în conformitate cu prezentul cod și cu alte acte normative, inclusiv cu cele emise de Serviciul Vamal.

 

Articolul 132. Locul și timpul efectuării operațiunilor de vămuire

(1) Operațiunile de vămuire a mărfurilor se efectuează în locurile stabilite din zonele de activitate ale organului vamal în care se găsește expeditorul sau destinatarul mărfurilor sau subdiviziunile lor și în orele de program ale organului vamal, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal.

(2) La solicitarea persoanei, vămuirea poate fi efectuată, cu acordul organului vamal, în alte locuri și în ore extraprogram, din contul persoanei.

 

Articolul 133. Asistarea titularilor de drepturi asupra mărfurilor și mijloacelor de transport și a reprezentanților lor la operațiunile de vămuire

(1) Titularii de drepturi asupra mărfurilor și mijloacelor de transport și reprezentanții lor sînt în drept să asiste la operațiunile de vămuire.

(2) La cererea organului vamal, persoanele indicate la alin.(1) sînt obligate să asiste la vămuire și să acorde asistență colaboratorului vamal.

 

Articolul 134. Limba în care sînt perfectate actele vamale

Actele vamale se perfectează în limba de stat, cu excepția cazurilor prevăzute de prezentul cod.

[Art.134 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 01.01.2010]

 

Articolul 135. Organele care efectuează vămuirea

Vămuirea se efectuează de organele vamale interne și de cele de frontieră și nu poate fi efectuată de alte organe. Serviciul Vamal are dreptul să stabilească organele vamale la care să aibă loc vămuirea unor categorii de mărfuri și mijloace de transport.

 

Articolul 136. Utilizarea și dispunerea de mărfurile și mijloacele de transport care nu au fost vămuite pe deplin

(1) Nimeni nu este în drept să utilizeze sau să dispună de mărfurile și mijloacele de transport care nu au fost vămuite pe deplin, cu excepția cazurilor prevăzute de prezentul cod și de actele normative ale Serviciului Vamal.

(2) Serviciul Vamal este în drept să stabilească condiții și restricții cu privire la utilizarea și dispunerea de mărfurile și mijloacele de transport care nu au fost vămuite pe deplin.

 

Articolul 137. Începutul vămuirii

Vămuirea începe în momentul în care colaboratorul vamal se declară disponibil să perfecteze actele vamale asupra mărfurilor și mijloacelor de transport, respectînd procedura efectuării operațiunilor prealabile, prevăzute de prezentul cod.

 

Articolul 138. Vămuirea simplificată

(1) La introducerea sau scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor necesare în caz de calamitate naturală, catastrofă și accident, precum și a animalelor vii, mărfurilor ușor alterabile, substanțelor radioactive, materialelor de informare în masă, se efectuează vămuirea simplificată.

(2) Cazurile și condițiile în care se efectuează vămuirea simplificată sînt stabilite de Serviciul Vamal.

 

Articolul 139. Efectuarea operațiunilor cu mărfurile și mijloacele de transport supuse vămuirii

(1) La cererea organului vamal, persoana care trece mărfuri peste frontiera vamală, transportatorul, deținătorul depozitului, alți titulari de drepturi asupra mărfurilor și mijloacelor de transport sînt obligate să efectueze transportul, cîntărirea, alte operațiuni de determinare a cantității mărfurilor, încărcarea, descărcarea, transbordarea, reparația ambalajului deteriorat, ambalarea, reambalarea, deschiderea ambalajului sau altor spații unde se pot afla mărfuri și mijloace de transport supuse vămuirii.

(2) În alte cazuri, dacă vămuirea mărfurilor și mijloacelor de transport nu a fost încheiată, operațiunile indicate la alin.(1) pot fi efectuate numai cu autorizația organului vamal.

(3) Operațiunile de încărcare-descărcare și alte operațiuni efectuate cu mărfuri și mijloace de transport nu trebuie să implice cheltuieli suplimentare pentru organul vamal.

 

Articolul 140. Probele și mostrele de mărfuri necesare vămuirii

(1) În scopul vămuirii, organul vamal este în drept să preleve probe și mostre de mărfuri, supunîndu-le cercetării (expertizei).

(2) Pot fi prelevate, cu permisiunea organului vamal, probe și mostre de mărfuri aflate sub supraveghere vamală și de către titularii de drepturi asupra mărfurilor și de reprezentanții lor, precum și de organele de control de stat.

(3) Probele și mostrele vor fi prelevate în cantități minime, suficiente cercetării.

(4) La prelevarea probelor și mostrelor de mărfuri aflate sub supraveghere vamală se întocmește un act, de o formă stabilită de Serviciul Vamal.

(5) Titularii de drepturi asupra mărfurilor și reprezentanții lor sînt în drept să asiste la prelevarea de probe și mostre de către colaboratorii vamali și de alte organe de control de stat. Colaboratorii vamali asistă la prelevarea probelor și mostrelor de mărfuri de către alte organe de control de stat, precum și de către titularii de drepturi asupra mărfurilor și de reprezentanții lor. Aceste persoane sînt obligate să acorde asistență colaboratorilor vamali la prelevarea de probe și mostre și să efectueze din contul lor operațiuni de încărcare-descărcare, alte operațiuni necesare luării de probe și mostre.

(6) În lipsa titularului de drepturi asupra mărfurilor și a reprezentantului lui, probele și mostrele de mărfuri pot fi prelevate de organele vamale în cazul în care aceste persoane nu vin timp de 10 zile după prezentarea mărfurilor, precum și în împrejurări care nu suferă amînare. În astfel de cazuri, la prelevarea de probe și mostre asistă persoane fizice care nu sînt interesate în rezultatul cercetării (expertizei).

(7) Titularul de drepturi asupra mărfurilor și reprezentantul lui sînt în drept să ia cunoștință de rezultatele expertizei. Organul vamal trebuie să fie informat despre rezultatele expertizei probelor și mostrelor de mărfuri prelevate de un alt organ de control de stat.

(8) Organul vamal nu restituie cheltuielile aferente prelevării de probe și mostre de mărfuri. Cheltuielile aferente cercetării (expertizei) probelor și mostrelor de mărfuri, suportate de organul vamal și de laboratorul lui, nu se restituie de către titularul de drepturi asupra mărfurilor, cu excepția cazurilor cînd cercetările sînt efectuate la rugămintea acestuia.

(9) Procedura și termenul de prelevare a probelor și mostrelor, de cercetare a lor, precum și condițiile de dispunere de ele se stabilesc de către Serviciul Vamal.

 

Articolul 141. Asigurarea respectării legislației vamale la transportul de mărfuri cu documentele însoțitoare

(1) În cazul în care există temeiuri de a se presupune că transportatorul cu mijlocul său de transport nu poate garanta respectarea prevederilor din prezentul cod, organul vamal este în drept să permită transportul de mărfuri cu documentele însoțitoare cu condiția înzestrării necesare a mijlocului de transport sau transportul acestora de către transportatorul vamal, conform prevederilor prezentului cod și actelor normative ale Serviciului Vamal.

(2) Cheltuielile suportate de transportator în legătură cu înzestrarea mijlocului de transport sau cu transportarea mărfurilor cu documentele însoțitoare de către transportatorul vamal nu se restituie de către organele de stat.

(3) În cazurile neprevăzute la alin.(1), transportul de mărfuri cu documentele însoțitoare se efectuează după ce sînt plătite drepturile de import sau de export.

[Art.141 modificat prin Legea nr.1299-XV din 25.07.2002]

 

Secțiunea a 221

Clasificarea mărfurilor conform Nomenclatorului mărfurilor

[Secțiunea 221 introdusă prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

 

1.">Articolul 1411. Nomenclatorul mărfurilor

(1) Nomenclatorul mărfurilor se aprobă de Guvern în concordanță cu acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte.

(2) Nomenclatorul mărfurilor se utilizează de organul vamal pentru reglementarea măsurilor tarifare și netarifare în comerțul exterior și în scopuri statistice.

 

2.">Articolul 1412. Clasificarea mărfurilor

(1) Clasificarea mărfurilor se efectuează de către declarant. Ea constă în stabilirea, pentru mărfurile declarate organelor vamale, a unui cod conform Nomenclatorului mărfurilor.

(2) În caz de clasificare incorectă a mărfurilor, organele vamale au dreptul să efectueze de sine stătător clasificarea lor în corespundere cu Nomenclatorul mărfurilor.

(3) Serviciul Vamal este împuternicit să emită pentru unele tipuri de mărfuri norme metodologice cu privire la clasificarea lor, asigurînd publicarea acestor norme.

(4) Decizia Serviciului Vamal cu privire la clasificarea mărfurilor este obligatorie. Declarantul este în drept să conteste decizia în modul stabilit de legislația în vigoare.

 

3.">Articolul 1413. Deciziile tarifare prealabile privind clasificarea mărfurilor

(1) Persoanele interesate au dreptul de a solicita Serviciului Vamal emiterea unor decizii tarifare prealabile privind clasificarea mărfurilor. Serviciul Vamal va refuza emiterea deciziei tarifare prealabile în cazul în care solicitarea nu are legătură cu o operațiune de import sau de export preconizată.

(2) Decizia tarifară prealabilă este obligatorie pentru organele vamale și solicitant numai în privința clasificării tarifare a mărfurilor declarate de solicitant în scopul aplicării drepturilor de import sau de export, dacă formalitățile vamale sînt îndeplinite ulterior datei la care s-a comunicat informația, iar mărfurile sînt identice cu cele menționate în decizie.

(3) Cererea privind decizia tarifară prealabilă se întocmește în scris, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal, și se referă la un singur tip de mărfuri. În funcție de specificul mărfii, la cerere se anexează fotografii, documentație care să cuprindă descrierea, principalele caracteristici, precum și analizele de laborator ale mărfii.

(4) În cel mult 3 luni din momentul recepționării solicitării scrise, decizia tarifară prealabilă se emite și se aduce la cunoștință solicitantului.

(5) Serviciul Vamal este în drept să emită decizii tarifare prealabile și în afara termenului prevăzut la alin.(4), informînd concomitent solicitantul despre acest fapt. Scrisoarea de informare va fi remisă solicitantului pînă la expirarea termenului inițial, cu indicarea motivelor necesității prelungirii termenului și stabilirea unui nou termen.

(6) Decizia tarifară prealabilă prin care se respinge o solicitare sau care este în detrimentul solicitantului urmează să fie motivată în mod obligatoriu.

(7) Deciziile tarifare prealabile se eliberează gratuit.

(8) Deciziile tarifare prealabile sînt aplicabile începînd cu data la care au fost emise și nu au efect retroactiv.

(9) La depunerea declarației, titularul deciziei tarifare prealabile își asumă obligația de a demonstra conformitatea condițiilor pe care le întrunește marfa cu cele descrise în decizie.

 

Articolul 1414. Termenul de valabilitate a deciziei prealabile privind clasificarea mărfurilor

(1) Decizia prealabilă privind clasificarea mărfurilor este valabilă pentru o perioadă de 6 ani, începînd cu data emiterii.

(2) În cazul în care se constată că la emiterea unei decizii prealabile s-au luat în considerare informații eronate sau incomplete, Serviciul Vamal va recurge la anularea acesteia.

(3) Decizia prealabilă încetează de a fi valabilă în cazul:

a) adoptării unor reglementări noi incompatibile cu ea;

b) revocării din cauza comiterii de greșeli la emiterea ei, titularul urmînd să fie notificat despre acest fapt.

(4) Prevederea alin.(3) lit.a) se aplică de la data intrării în vigoare a actelor normative menționate, iar cele de la lit.b), de la data primirii notificării.

(5) Titularul unei decizii prealabile de clasificare a mărfurilor care a încetat să mai fie valabilă conform alin.(3) lit.b) poate folosi în continuare informația referitoare la clasificare la stabilirea drepturilor de import și/sau de export, precum și a altor drepturi, pe o durată de 6 luni. Acest termen se instituie numai în situația în care titularul are încheiate contracte ferme pentru cumpărarea sau vînzarea mărfurilor în temeiul deciziei prealabile înainte ca încetarea valabilității să se fi produs.

[Secțiunea 221 introdusă prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

 

Secțiunea a 23-a

Operațiunile prealabile

Articolul 142. Operațiunile prealabile

Prin operațiuni prealabile se înțeleg acțiunile vamale precedente vămuirii și plasării mărfurilor și mijloacelor de transport sub o anumită destinație vamală.

[Art.142 modificat prin Legea nr.289-XVI din 11.11.05, în vigoare 09.12.05]

 

Articolul 143. Scopurile principale ale operațiunilor prealabile

(1) Operațiunile prealabile sînt menite să faciliteze și să urgenteze vămuirea mărfurilor și mijloacelor de transport, plasarea lor sub o anumită destinație vamală.

(2) Prin operațiunile prealabile nu este admisă introducerea sau scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor și mijloacelor de transport prohibite.

[Art.143 modificat prin Legea nr.289-XVI din 11.11.05, în vigoare 09.12.05]

 

Articolul 144. Informarea organului vamal despre trecerea de mărfuri peste frontiera vamală

(1) La introducerea de mărfuri și mijloace de transport pe teritoriul vamal, inclusiv din zonele libere, transportatorul înștiințează organul vamal despre trecerea frontierei vamale. Organul vamal înregistrează această înștiințare și stabilește timpul și locul unde mărfurile și mijloacele de transport trebuie să fie aduse pentru a fi vămuite.

(2) Despre scoaterea mărfurilor și mijloacelor de transport din Republica Moldova, persoana care le trece informează în prealabil organul vamal. Acesta înregistrează înștiințarea și stabilește timpul și locul unde mărfurile și mijloacele de transport trebuie să fie aduse pentru a fi vămuite. Dacă persoana care trece mărfurile și mijloacele de transport peste frontiera vamală nu înștiințează organul vamal, această obligație îi revine transportatorului.

(3) Prevederile prezentului articol nu se aplică transporturilor maritime, fluviale și aeriene care traversează teritoriul vamal fără escală în porturile sau aeroporturile de pe teritoriul Republicii Moldova.

[Art.144 modificat prin Legea nr.1440-XV din 08.11.02, în vigoare 01.01.03]

 

Articolul 145. Prezentarea mărfurilor, mijloacelor de transport și documentelor însoțitoare la locul stabilit de organul vamal

(1) După înștiințarea consemnată la art.144, transportatorul este obligat să prezinte mărfurile, mijloacele de transport și documentele însoțitoare la locul stabilit de organul vamal fără schimbări, cu excepția uzurii lor normale și a pierderilor naturale aferente transportării și păstrării în condiții bune, fără a le utiliza în alte scopuri.

(2) Mărfurile, mijloacele de transport și documentele însoțitoare se prezintă în timpul stabilit de organul vamal, în funcție de posibilitățile mijloacelor de transport, de rută și de alte condiții.

 

Articolul 146. Măsurile care trebuie luate în caz de avarie sau de forță majoră

(1) Dacă, în caz de avarie sau de forță majoră, transportatorul nu poate prezenta mărfurile, mijloacele de transport și documentele însoțitoare în condițiile art.145, el este obligat să întreprindă măsuri pentru a asigura păstrarea mărfurilor, a mijloacelor de transport și a documentelor însoțitoare și să informeze imediat organul vamal proxim despre condițiile care au survenit și despre locul aflării mărfurilor, mijloacelor de transport și documentelor însoțitoare. Organul vamal stabilește măsurile care trebuie să fie întreprinse pentru asigurarea controlului vamal.

(2) Organul vamal nu restituie transportatorului cheltuielile aferente acțiunilor prevăzute la alin.(1).

(3) Prevederile prezentului articol se aplică și transporturilor maritime, fluviale și aeriene prevăzute la art.144 alin.(3) dacă ele sînt nevoite să facă escală pe teritoriul Republicii Moldova.

 

Articolul 147. Prezentarea mărfurilor și mijloacelor de transport la destinație

(1) Mărfurile și mijloacele de transport sînt aduse la destinație, iar documentele însoțitoare sînt prezentate organului vamal. Despre sosirea mărfurilor și mijloacelor de transport, organul vamal este înștiințat în cel mult 30 de minute după sosire, iar în cazul aducerii mărfurilor și mijloacelor de transport în orele extraprogram – în cel mult 30 de minute după începerea programului organului vamal.

(2) La cererea organului vamal, mărfurile și mijloacele de transport sînt prezentate organului vamal de facto.

(3) După prezentarea mărfurilor, titularul de drepturi asupra mărfurilor sau reprezentantul lui poate preleva, cu permisiunea organului vamal, probe și mostre pentru a plasa mărfurile în regimul vamal respectiv.

(4) Mărfurile și mijloacele de transport sosite la destinație în orele extraprogram ale organului vamal trebuie să fie plasate în zona de control vamal.

(5) Lăsarea mărfurilor și mijloacelor de transport fără supraveghere, schimbarea locului de staționare, descărcarea și transbordarea mărfurilor, schimbarea locului inițial de plasare a mărfurilor, debarcarea pasagerilor, deschiderea ambalajului și alte operațiuni pot fi efectuate numai cu permisiunea organului vamal.

(6) Încălcarea prevederilor alin.(5) nu atrage răspundere dacă transportatorul demonstrează că a existat un pericol real pentru viața și sănătatea pasagerilor și a echipajului, pericolul distrugerii, pierderii sau deteriorării mărfurilor și mijlocului de transport, condiții pe care acesta trebuie să le aducă imediat la cunoștința organului vamal.

(7) Organul vamal este în drept să ceară efectuarea imediată sau în anumite termene, stabilite de el, a operațiunilor prevăzute la alin.(5).

(8) Organul vamal nu restituie cheltuielile suplimentare suportate de transportator din cauza operațiunilor și condițiilor consemnate în prezentul articol.

 

Articolul 148. Răspunderea în timpul operațiunilor prealabile

Pînă la plasarea mărfurilor sub o anumită destinație vamală, persoana responsabilă de ele, precum și de plata drepturilor de import sau de export, este titularul regimului vamal de tranzit sau titularul declarației sumare, după caz.

[Art.148 în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Secțiunea a 24-a

Depozitul provizoriu

Articolul 149. Depozitarea provizorie

Mărfurile, din momentul prezentării lor la organul vamal și pînă la punerea în liberă circulație sau la plasarea sub o anumită destinație vamală, se află în depozitare provizorie sub supraveghere vamală.

[Art.149 în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Articolul 150. Locul depozitării provizorii

Depozitarea provizorie se efectuează în spații amenajate conform cerințelor stabilite de către Serviciul Vamal (depozite provizorii).

[Art.150 în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Articolul 151. Deținătorul depozitului provizoriu

(1) Depozitul provizoriu este înființat de organul vamal, de alte structuri subordonate Serviciului Vamal sau de brokerul vamal.

(2) În cazul în care mărfurile necesită condiții speciale de depozitare ce nu pot fi asigurate de persoanele specificate la alin.(1), depozitarea provizorie poate fi efectuată și la locul de destinație a bunurilor sub supraveghere vamală sau în alte locuri autorizate de organul vamal în modul stabilit de legislație.

[Art.151 în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Articolul 152. Mărfurile care pot fi plasate în depozitul provizoriu

În depozitul provizoriu pot fi plasate orice mărfuri. Mărfurile susceptibile de a altera alte mărfuri sau cele ce necesită condiții speciale de păstrare trebuie să fie ținute în încăperi speciale.

[Art.152 în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Articolul 153. Documentele necesare plasării mărfurilor în depozitul provizoriu

(1) Plasarea mărfurilor în depozitul provizoriu se efectuează în baza declarației sumare.

(2) Organul vamal este în drept să ceară orice documente de identificare a mărfurilor plasate în depozitul provizoriu.

[Art.153 în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Articolul 154. Declarația sumară

(1) Pînă la plasarea mărfurilor sub o anumită destinație vamală, pot fi folosite declarații sumare.

(2) Forma declarației sumare și informația care trebuie indicată în ea sînt stabilite de Serviciul Vamal.

(3) Declarantul sau brokerul vamal care activează în numele acestuia depune declarația sumară la prezentarea mărfurilor.

(4) La depunerea declarației sumare se va institui o garanție pentru mărfurile depozitate provizoriu.

(5) Dacă mărfurile sînt plasate sub o destinație vamală în termenul stabilit, declarația sumară nu se perfectează, iar mărfurile nu sînt introduse în depozitul provizoriu.

[Art.154 în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Articolul 155. Obligațiile deținătorului de depozit provizoriu

Deținătorul de depozit provizoriu este obligat:

a) să creeze condiții de depozitare a mărfurilor;

b) să excludă posibilitățile de sustragere din depozit a mărfurilor;

c) să țină evidența mărfurilor păstrate în depozit și să prezinte Serviciului Vamal dări de seamă conform procedurii stabilite de acesta.

[Art.155 în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Articolul 156. Drepturile suplimentare ale organului vamal privind depozitul provizoriu

Serviciul Vamal este în drept să stabilească lista mărfurilor care nu pot fi plasate în depozitul provizoriu.

[Art.156 în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Articolul 157. Responsabilul de plata drepturilor de import sau de export

(1) Responsabil de plata drepturilor de import sau de export pentru mărfurile depozitate provizoriu este persoana care le plasează în depozitul provizoriu.

(2) În cazuri stabilite de legislație, încasarea drepturilor de import sau de export poate fi efectuată din contul garanției constituite pentru mărfurile depozitate provizoriu.

[Art.157 în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Articolul 158. Termenul depozitării provizorii

(1) Mărfurile se pot afla în depozitul provizoriu cel mult 20 de zile, cu excepția cazurilor prevăzute de prezentul cod. Pentru unele categorii de mărfuri, Serviciul Vamal poate stabili un termen mai redus.

(2) Termenul depozitării provizorii este stabilit de către deținătorul depozitului provizoriu, de comun acord cu persoana care plasează în depozit mărfurile respective, în funcție de timpul necesar depunerii declarației vamale și de specificul mărfurilor. Termenul depozitării provizorii a mărfurilor se indică în declarația sumară.

(3) La solicitarea declarantului sau a brokerului vamal care activează în numele acestuia, organul vamal poate prelungi, cu cel mult 60 de zile, termenul stabilit în declarația sumară.

[Art.158 în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Articolul 159. Operațiuni efectuate cu mărfurile aflate în depozit provizoriu

Mărfurile aflate în depozit provizoriu pot fi controlate de organul vamal. Cu permisiunea organului vamal, pot fi prelevate probe și mostre de mărfuri.

[Art.159 în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Articolul 160. Încetarea depozitării provizorii

(1) Dacă, pînă la expirarea termenului specificat la art.158 alin.(3), declarantul nu a soluționat situația mărfurilor aflate în depozit provizoriu, acestea se consideră abandonate în favoarea statului și se valorifică conform legii.

(2) În cazul în care mărfurile aflate în depozit provizoriu urmează a fi distruse, cheltuielile legate de aceasta sînt suportate de persoana care a plasat mărfurile în depozitul provizoriu. Solidar cu această persoană, la plata cheltuielilor, este și deținătorul depozitului provizoriu, cu excepția cazului cînd depozitul provizoriu este înființat de către organele vamale.

[Art.160 în redacția Legii nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

[Art.161 exclus prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Secțiunea a 25-a

Brokerul vamal

Articolul 162. Brokerul vamal

(1) Broker vamal este persoana juridică, înregistrată în conformitate cu legislația, care deține licență pentru activitatea de broker vamal, eliberată de Camera de Licențiere, și care, în numele și pentru terțe persoane, declară mărfurile, le prezintă pentru vămuire, efectuează și alte operațiuni vamale. Pentru obligația vamală apărută brokerul vamal răspunde solidar cu plătitorul vamal.

(2) Brokerul vamal își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul cod și cu alte acte normative.

(3) Raporturile dintre brokerul vamal și persoana reprezentată se stabilesc în contract.

[Art.162 completat prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

[Art.162 în redacția Legii nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008]

[Art.162 modificat prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Articolul 163. Licența pentru activitatea de broker vamal

(1) Licențierea activității de broker vamal se efectuează în conformitate cu prevederile Legii privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător și ale prezentului cod.

(2) Pentru a primi licența pentru activitatea de broker vamal, persoana juridică trebuie:

a) să dețină în statele de funcții cel puțin un specialist în domeniul vămuirii;

b) să dispună de o bază tehnico-materială care să permită desfășurarea activității de broker vamal;

c) să dispună, pentru asigurarea responsabilității pentru plățile vamale calculate, de opt milioane lei sub formă de depozit depus pe contul organului vamal sau sub formă de garanție bancară eliberată pe numele organului vamal;

d) să corespundă altor cerințe prevăzute de lege.

[Art.163 în redacția Legii nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008]

 

Articolul 164. Drepturile, obligațiile și responsabilitatea brokerului vamal

(1) Brokerul vamal este în drept să efectueze, în numele și pentru terțe persoane, orice operațiuni de mediere în domeniul vamal.

(2) În cazul efectuării vămuirii, brokerul vamal îndeplinește toate cerințele și condițiile legale.

(3) Drepturile, obligațiile și responsabilitatea brokerului vamal prevăzute de lege nu pot fi limitate de contractul încheiat între broker și persoana pe care o reprezintă.

(4) Brokerul vamal poartă răspundere, în condițiile prezentului cod, pentru încălcarea legislației în vigoare în cazul în care nu va demonstra că încălcarea se datorează culpei persoanei pe care o reprezintă.

[Art.164 completat prin Legea nr.114 din 17.06.2010, în vigoare 16.07.2010]

[Art.164 în redacția Legii nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008]

[Art.164 modificat prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Articolul 165. Registrul de licențe ale brokerilor vamali

Camera de Licențiere ține registrul de licențe ale brokerilor vamali și asigură publicarea lui periodică în conformitate cu legea.

[Art.165 în redacția Legii nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008]

 

Articolul 166. Specialistul în domeniul vămuirii

(1) De dreptul de a efectua vămuirea în numele brokerului vamal beneficiază specialistul în domeniul vămuirii care deține atestat de calificare sau diplomă a unei instituții de învățămînt acreditate în domeniu (denumit în continuare specialist).

(2) În cazul în care specialistul efectuează operațiuni de vămuire în numele brokerului vamal, se consideră că specialistul a fost împuternicit de brokerul vamal, dacă acesta din urmă nu demonstrează contrariul.

(3) Brokerul vamal nu poate limita obligațiile specialistului prevăzute de lege.

(4) Procedura de eliberare a atestatului de calificare, termenul lui de valabilitate, precum și obligațiile specialistului sînt stabilite prin lege.

(5) Atestatul de calificare al specialistului eliberat cu încălcarea condițiilor stabilite sau eliberat pe bază de date false se anulează.

[Art.166 în redacția Legii nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008]

 

Articolul 167. Taxa de eliberare a licenței, a atestatului de calificare și taxa de actualizare a valabilității lor

Taxa de eliberare a licenței pentru activitatea de broker vamal, a atestatului de calificare al specialistului, precum și taxa de actualizare a valabilității lor sînt stabilite de lege.

[Art.167 în redacția Legii nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008]

 

Articolul 168. Informația primită de brokerul vamal și de specialiștii lui de la persoana pe care o reprezintă

(1) Informația pe care brokerul vamal și specialiștii săi o primesc de la persoana pe care o reprezintă poate fi folosită numai în scopurile prevăzute de legislația vamală și de contract.

(2) Informația care constituie secret comercial sau alte secrete protejate de lege, precum și informația confidențială nu pot fi difuzate sau folosite de brokerul vamal și de specialiștii lui în scopuri personale, nici transmise unor terțe persoane sau autorităților publice (în afară de organul vamal), cu excepția cazurilor stabilite de lege.

[Art.168 în redacția Legii nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008]

 

Secțiunea a 26-a

Articolele 169-172 – excluse

[Secțiunea 26-a exclusă prin Legea nr.267-XVI din 28.07.2006, în vigoare 01.09.2006]

[Secțiunea 26-a modificată prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Secțiunea a 27-a

Declararea

Articolul 173. Declararea mărfurilor și mijloacelor de transport

Mărfurile și mijloacele de transport care trec frontiera vamală, mărfurile și mijloacele de transport a căror destinație vamală se modifică, alte mărfuri și mijloace de transport în cazurile stabilite în condițiile legii sînt declarate organului vamal.

[Art.173 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 01.01.2010]

[Art.173 modificat prin Legea nr.289-XVI din 11.11.05, în vigoare 09.12.05]

 

Articolul 174. Formele declarării

(1) Declararea se face în scris, verbal sau prin acțiune, prin mijloace electronice sau prin alte modalități prevăzute de legislație.

(2) Forma și procedura de declarare, precum și informațiile necesare vămuirii sînt stabilite de Serviciul Vamal.

[Art.174 modificat prin Legea nr.267-XVI din 28.07.2006, în vigoare 01.09.2006]

 

Articolul 175. Locul declarării

(1) Mărfurile, cu excepția alcoolului etilic nedenaturat (poziția tarifară 2207), țigărilor de foi (subpoziția tarifară 2402 10), trabucurilor și țigărilor din tutun (subpoziția tarifară 2402 20), sînt declarate la organul vamal determinat de Serviciul Vamal. Mijloacele de transport care transportă mărfurile sînt declarate o dată cu acestea, excepție făcînd cazurile prevăzute la alin.(3).

(2) Navele maritime, fluviale și aeriene sînt declarate în portul sau aeroportul de plecare sau de sosire, situate pe teritoriul vamal.

(3) Mijloacele de transport de mărfuri fără încărcătură și cele de transport de pasageri sînt declarate la momentul trecerii frontierei vamale.

(4) Mărfurile atribuite pozițiilor tarifare 2207, 2710 11 410 – 2710 11 590 și 2710 19 310 – 2710 19 490 se declară sub regim vamal de import la organul vamal amplasat la punctul de trecere a frontierei de stat.

(5) Bunurile persoanelor fizice se vămuiesc de către organul vamal situat în punctul de trecere a frontierei de stat, cu excepția bagajului neînsoțit și a mijloacelor de transport. Procedura de vămuire a bunurilor persoanelor fizice se stabilește de Serviciul Vamal.

[Art.175 modificat prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

[Art.175 modificat prin Legea nr.1440-XV din 08.11.02, în vigoare 01.01.03]

 

Articolul 176. Termenul de depunere a declarației vamale

(1) Declarația vamală este depusă la organul vamal de frontieră în ziua lucrătoare imediat următoare zilei de trecere a frontierei vamale, iar în cazul finalizării regimului vamal de tranzit, în decursul unei zile lucrătoare imediat următoare zilei în care a expirat termenul limită de tranzit acordat.

(2) Persoanele fizice care au bunuri nedestinate comercializării în bagajul de mînă și în bagajul de însoțire depun, la trecerea frontierei vamale, declarație vamală o dată cu prezentarea bunurilor.

(3) Termenul de declarare a gazului natural și a energiei electrice importate este din momentul trecerii frontierei vamale pînă la data de 20 a lunii imediat următoare celei de gestiune.

[Art.176 modificat prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

[Art.176 modificat prin Legea nr.1440-XV din 08.11.02, în vigoare 01.01.03]

 

Articolul 177. Declarantul

(1) Se numește declarant persoana care declară și prezintă mărfurile și mijloacele de transport, care întocmește și depune declarație vamală în nume propriu sau persoana în al cărei nume este întocmită declarația vamală de către brokerul vamal sau intermediar.

(2) Declarantul, indiferent de faptul dacă este persoana care trece mărfurile peste frontiera vamală sau este brokerul vamal, execută toate obligațiile și este răspunzător de faptele sale, în condițiile legii.

[Art.177 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008

 

Articolul 178. Obligațiile și drepturile declarantului

(1) Declarantul este obligat:

a) să declare mărfurile și mijloacele de transport conform procedurii stabilite de prezentul cod și de alte acte normative;

b) să prezinte, la cererea organului vamal, mărfurile și mijloacele de transport pe care le declară;

c) să prezinte organului vamal documentele și informațiile suplimentare necesare vămuirii;

d) să plătească drepturile de import sau de export;

e) să acorde asistență organului vamal în efectuarea operațiunilor de vămuire, inclusiv prin efectuarea operațiunilor de încărcare-descărcare și a altor operațiuni.

(2) În afară de alte drepturi prevăzute de prezentul cod, declarantul poate, pînă la prezentarea declarației vamale, să efectueze, sub supraveghere vamală, examinarea, măsurarea, cîntărirea mărfurilor și mijloacelor de transport, precum și să preleve, cu permisiunea organului vamal, probe și mostre. Pentru acestea din urmă nu se întocmește declarație vamală aparte, cu condiția consemnării lor în declarația vamală a mărfurilor.

 

Articolul 179. Documentele și informațiile suplimentare necesare vămuirii

(1) Declarația vamală, care se depune la organul vamal, trebuie să fie însoțită de toate documentele necesare vămuirii.

(2) Organul vamal este în drept să ceară informații suplimentare pentru a verifica datele din declarația vamală sau din alte documente prezentate.

(3) Lista de documente și informații suplimentare care trebuie prezentate o stabilește Serviciul Vamal.

(4) Organul vamal este în drept să stabilească termenele de prezentare a documentelor lipsă și a informațiilor suplimentare.

(5) Cu permisiunea organului vamal, documentele pot fi prezentate în limbile străine vorbite de colaboratorii vamali.

 

Articolul 180. Primirea declarației vamale

(1) Organul vamal primește declarația vamală conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal.

(2) Din momentul primirii, declarația vamală devine act juridic.

(3) Organul vamal nu are dreptul să respingă declarația vamală.

 

Articolul 181. Rectificarea declarației vamale

(1) La solicitarea declarantului poate fi efectuată rectificarea unei sau mai multor date din declarația pe care a depus-o, acceptată de autoritatea vamală.

(2) Nu se poate efectua rectificare dacă cererea a fost prezentată după ce organul vamal a întreprins una din următoarele acțiuni:

a) a informat declarantul că intenționează să efectueze controlul fizic al mărfurilor;

b) a constatat inexactitatea datelor a căror rectificare este solicitată;

c) a acordat liberul de vamă.

[Art.181 în redacția Legii nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

 

1.">Articolul 1811. Modificarea declarației vamale

(1) Organul vamal are dreptul ca, din oficiu sau la solicitarea declarantului, într-o perioadă de 5 ani de la acordarea liberului de vamă, să modifice declarația vamală.

(2) În termenul prevăzut la alin.(1), organul vamal verifică orice document, registru și evidență referitoare la mărfurile vămuite sau la operațiunile comerciale ulterioare aferente acestor mărfuri. Controlul poate fi efectuat la sediul declarantului, al oricărei alte persoane interesate, direct sau indirect, din punct de vedere profesional, în operațiunile menționate, sau al oricărei alte persoane care se află în posesia acestor acte sau deține informații în legătură cu acestea. De asemenea, poate fi făcut și controlul fizic al mărfurilor dacă acestea mai există.

(3) Dacă, după reverificarea declarației sau după controlul ulterior, rezultă că dispozițiile ce reglementează regimul vamal respectiv au fost aplicate pe baza unor informații inexacte sau incomplete, organul vamal ia măsuri pentru regularizarea situației, ținînd seama de noile informații obținute.

(4) Organul vamal stabilește modelul documentului necesar regularizării situației, precum și instrucțiunile de completare a acestui document.

(5) În cazul în care se constată că a luat naștere o obligație vamală sau că au fost plătite sume în plus, organul vamal ia măsuri pentru încasarea diferențelor în minus sau pentru rambursarea sumelor plătite în plus, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.

(6) Dacă, la controlul ulterior al declarațiilor, stabilește, potrivit alin.(3), diferențe în plus sau în minus și la alte taxe și impozite datorate statului în cadrul operațiunilor vamale, organul vamal va lua măsuri pentru încasarea diferențelor în minus constatate. Sumele plătite în plus la aceste taxe și impozite se restituie potrivit normelor legale care le reglementează.

(7) Dacă încălcarea reglementărilor vamale constituie, după caz, contravenție sau infracțiune, autoritatea vamală este obligată să aplice sancțiuni contravenționale ori să sesizeze organele de urmărire penală.

[Art.1811 introdus prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

 

2.">Articolul 1812. Invalidarea declarației vamale la inițiativa declarantului

(1) La cererea declarantului, organul vamal invalidează declarația deja acceptată dacă declarantul furnizează dovezi că marfa a fost declarată eronat pentru regimul vamal corespunzător declarației sau dacă, în urma unor împrejurări speciale, plasarea mărfurilor sub regim vamal pentru care acestea au fost declarate nu mai este justificată.

(2) Dacă cererea de invalidare a declarației este prezentată după ce organul vamal a informat declarantul despre intenția de a efectua controlul fizic al mărfurilor, această cerere poate fi luată în considerare numai după încheierea controlului fizic.

(3) Cazurile în care o declarație poate fi invalidată după acordarea liberului de vamă se stabilesc prin Regulamentul de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1140 din 2 noiembrie 2005.

[Art.1812 introdus prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

 

3.">Articolul 1813. Invalidarea din oficiu a declarației vamale

(1) Organul vamal poate lua orice măsuri necesare, inclusiv sechestrarea și valorificarea mărfurilor, în cazul cînd acestea, după acordarea liberului de vamă, nu au fost preluate în termenul legal sau cînd nu s-a acordat liberul de vamă pentru că:

a) nu a fost posibilă, din vina declarantului, începerea sau continuarea verificării mărfurilor în termenul stabilit de organul vamal;

b) nu au fost prezentate documentele care trebuiau depuse înainte ca mărfurile să fie plasate sub regim vamal;

c) nu a fost efectuată sau constituită în termenul legal plata sau garanția drepturilor de import sau de export, după caz;

d) există prohibiții sau restricții privind mărfurile respective.

(2) Cazurile, termenele și condițiile de aplicare a alin.(1) sînt prevăzute în regulamentul nominalizat la art.1812 alin.(3).

[Art.1813 introdus prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

 

Articolul 182. Declarația temporară sau incompletă

Dacă declarantul nu poate, din motive obiective, să depună o declarație completă, organul vamal, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal, este în drept să-i primească o declarație temporară sau incompletă dacă ea conține datele principale necesare vămuirii și dacă datele lipsă vor fi prezentate în termenul stabilit.

 

Articolul 183. Declarația vamală periodică

(1) Dacă una și aceeași persoană trece periodic același tip de mărfuri și de mijloace de transport, organul vamal poate să-i permită depunerea unei singure declarații vamale pentru toate partidele de mărfuri și toate mijloacele de transport care trec frontiera vamală într-o anumită perioadă (declarație vamală periodică).

(2) Cazurile și procedura de depunere a declarației vamale periodice sînt stabilite de Serviciul Vamal.

 

Articolul 184. Procedura simplificată de declarare a mărfurilor și a mijloacelor de transport

Pentru a eficientiza procedura vămuirii, Serviciul Vamal este în drept să stabilească o procedură simplificată de declarare a mărfurilor și mijloacelor de transport.

 

1.">Articolul 1841. Declararea prin acțiune a mijloacelor de transport auto introduse pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice

(1) Persoanele fizice rezidente și cele nerezidente, prin derogare de la prevederile art.20, au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova mijloace de transport auto, indiferent de termenul de exploatare a acestora, doar în cazul în care vor fi declarate prin acțiune și plasate, pe un termen de pînă la 90 de zile, în regimul vamal de admitere temporară, cu respectarea următoarelor condiții:

a) mijloacele de transport auto se află la evidență permanentă în alte state;

b) mijloacele de transport auto ale persoanelor fizice rezidente să fie deținute în proprietate sau cu drept de folosință, fapt confirmat prin actele respective; persoanele fizice nerezidente să fie proprietari ai mijloacelor de transport auto și să locuiască temporar în Republica Moldova, acestea fiind confirmate prin actele respective;

c) mijloacele de transport auto să fie scoase de pe teritoriul Republicii Moldova pînă la expirarea termenului acordat, conform regimului vamal de admitere temporară;

d) mijloacele de transport auto să nu fie folosite pentru transportul de mărfuri și de pasageri;

e) în cazul în care persoanelor fizice nerezidente li se acordă un alt regim de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, documentele confirmative se vor prezenta organului vamal în vederea prelungirii termenului de aflare a mijlocului de transport auto în regim vamal de admitere temporară, informația respectivă incluzîndu-se în Registrul de stat al transporturilor.

(2) Nerespectarea condițiilor stabilite la alin.(1) lit.a)–d) se sancționează conform legislației în vigoare.

(3) Persoanele fizice rezidente și cele nerezidente, care nu au scos de pe teritoriul Republicii Moldova mijloacele de transport auto declarate prin acțiune și plasate, pe un termen de pînă la 90 de zile, în regimul vamal de admitere temporară nu au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova alte mijloace de transport auto în condițiile alin.(1).

[Art.1841 în redacția Legii nr.206 din 16.07.2010, în vigoare 10.08.2010]

[Art.1841 modificat prin Legea nr.56 din 25.03.2010, în vigoare 30.03.2010]

[Art.1841 introdus prin Legea nr.267-XVI din 28.07.2006, în vigoare 01.09.2006]

 

Capitolul V

CONTROLUL VAMAL

 

Secțiunea a 28-a

Principii generale

Articolul 185. Controlul vamal și formele lui

(1) Controlul vamal este efectuat de colaboratorul vamal și constă în:

a) verificarea documentelor și informațiilor prezentate în scopuri vamale;

b) controlul vamal (controlul mărfurilor și mijloacelor de transport, controlul corporal ca o formă excepțională de control vamal);

c) evidența mărfurilor și mijloacelor de transport;

d) interogarea verbală a persoanelor fizice și a persoanelor cu funcții de răspundere;

e) verificarea sistemului de evidență și a dărilor de seamă;

e1) controlul ulterior al declarației vamale;

f) controlul depozitelor provizorii, antrepozitelor vamale, zonelor libere, magazinelor duty-free, altor teritorii și spații unde se pot afla mărfuri și mijloace de transport supuse controlului vamal sau unde se pot desfășura activități supuse supravegherii vamale;

g) efectuarea altor operațiuni prevăzute de prezentul cod și de alte acte normative.

(2) La efectuarea controlului vamal, pot fi aplicate mijloace tehnice de control care nu prezintă nici un pericol pentru sănătatea și viața oamenilor, animalelor și plantelor și care nu cauzează prejudicii mărfurilor și mijloacelor de transport.

(3) Regulile de efectuare a controlului vamal sînt stabilite de Serviciul Vamal.

[Art.185 completat prin Legea nr.114 din 17.06.2010, în vigoare 16.07.2010]

[Art.185 modificat prin Legea nr.1440-XV din 08.11.02, în vigoare 01.01.03]

 

Articolul 186. Zonele de control vamal

(1) La frontiera vamală, în locul unde se efectuează operațiunile de vămuire, în locul amplasării organului vamal, precum și în alte locuri stabilite de Serviciul Vamal, sînt create zone de control vamal.

(2) Procedura creării și delimitării zonelor de control vamal este stabilită de Serviciul Vamal.

(3) Desfășurarea activității de producție, activității comerciale și de altă natură, trecerea mărfurilor, mijloacelor de transport, persoanelor, inclusiv a factorilor de decizie din autoritățile publice, peste frontiera acestor zone și în perimetrul lor sînt posibile numai cu autorizația organului vamal și se vor efectua sub supraveghere vamală, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație. Accesul în zona de control vamal este permis numai cu înștiințarea prealabilă a organului vamal.

[Art.186 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 01.01.2010]

 

Articolul 187. Documentele și informațiile necesare efectuării controlului vamal

(1) Persoanele care trec mărfuri și mijloace de transport peste frontiera vamală sau care desfășoară activități aflate sub supraveghere vamală sînt obligate să prezinte organului vamal documentele și informațiile necesare efectuării controlului vamal.

(2) Lista documentelor și informațiilor, procedura lor de prezentare sînt stabilite de Serviciul Vamal.

(3) Pentru efectuarea controlului vamal, organul vamal este în drept, în condițiile legii, să primească de la bănci și de la alte instituții financiare informații și certificate referitor la operațiunile și conturile persoanelor care trec mărfuri și mijloace de transport peste frontiera vamală, ale brokerilor vamali și ale altor persoane care desfășoară activități aflate sub supraveghere vamală.

(4) Organele de drept și de control, inspectoratele fiscale furnizează organelor vamale, din oficiu sau la solicitarea acestora, datele necesare efectuării controlului vamal.

(5) Documentele necesare efectuării controlului vamal trebuie să fie păstrate de către persoane nu mai puțin de 4 ani.

[Art.187 modificat prin Legea nr.114 din 17.06.2010, în vigoare 16.07.2010]

[Art.187 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 01.01.2010]

 

Articolul 188. Antrenarea specialiștilor și experților la efectuarea controlului vamal

(1) Organul vamal este în drept să antreneze specialiști din organele de drept și de control, din diferite unități economice, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, precum și experți, la efectuarea controlului vamal.

(2) Cererea organului vamal de a antrena specialiști și experți la efectuarea controlului vamal este executorie pentru conducătorii de autorități publice, de unități economice în care activează specialistul sau expertul solicitat.

 

Articolul 189. Accesul colaboratorului vamal pe teritorii sau în încăperi pentru efectuarea controlului vamal

Pentru a efectua controlul vamal, colaboratorul vamal este în drept să intre, cu legitimație de serviciu și cu autorizația șefului de vamă sau a conducerii Serviciului Vamal, pe teritorii sau în încăperi unde se pot afla mărfuri și mijloace de transport supuse controlului vamal, documentele necesare efectuării controlului vamal sau unde se desfășoară activități aflate sub supraveghere vamală, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația Republicii Moldova sau de acordurile internaționale la care aceasta este parte.

 

1.">Articolul 1891. Echipele mobile

(1) Echipele mobile sînt subdiviziuni speciale operative ale Serviciului Vamal, create pentru a asigura respectarea legislației vamale.

(2) Echipele mobile activează în baza regulamentului aprobat de Guvern.

(3) Echipele mobile sînt subordonate Serviciului Vamal. Ele sînt dotate cu arme de foc, mijloace speciale, unități de transport, cu alte mijloace necesare pentru realizarea sarcinilor lor.

(4) Nici o autoritate publică nu este în drept să oprească și să controleze echipele mobile, precum și mijloacele de transport însoțite de ele, în timpul exercitării funcțiilor de serviciu.

[Art.1891 introdus prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

2.">Articolul 1892. Sarcinile de bază ale echipelor mobile

Sarcinile de bază ale echipelor mobile sînt:

a) depistarea, prevenirea, contracararea contrabandei, a altor infracțiuni ce țin de competența organelor vamale, a contravențiilor vamale, comise de către persoane în afara zonelor de control vamal;

b) asigurarea respectării legislației vamale la tranzitarea mărfurilor;

c) controlul și supravegherea deplasării mărfurilor și mijloacelor de transport pe teritoriul vamal;

d) acordarea suportului necesar subdiviziunilor vamale la depistarea și documentarea cazurilor de contrabandă, a altor infracțiuni, a contravențiilor vamale în afara zonelor de control vamal și a zonelor libere;

e) localizarea, de comun acord cu alte organe de drept, a situațiilor de conflict apărute în legătură cu exercitarea de către colaboratorii vamali a funcțiilor de serviciu.

[Art.1892 introdus prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

3.">Articolul 1893. Atribuțiile și drepturile echipelor mobile

Pentru îndeplinirea sarcinilor specificate la art.1892, echipele mobile sînt în drept:

a) să se deplaseze pe teritoriul vamal;

b) să verifice documentele mijloacelor de transport, precum și cele ce indică originea și destinația vamală ale mărfurilor, inclusiv documentele de transport internațional;

c) să rețină și să efectueze controlul mijloacelor de transport suspectate de încălcarea reglementărilor vamale și al mărfurilor transportate de acestea, să însoțească mărfurile, inclusiv cele aflate în tranzit pe teritoriul vamal. În cazul în care mijloacele de transport și mărfurile transportate de ele nu pot fi controlate în locul unde au fost oprite, se procedează la însoțirea lor pînă la cel mai apropiat birou vamal în vederea realizării controlului;

d) să efectueze, cu acordul Serviciului Vamal, controlul vamal repetat al mijloacelor de transport și al loturilor de marfă vămuite anterior de către alte organe vamale;

e) să oprească mijloacele de transport, utilizînd semnale formale speciale, în cazurile legate de încălcarea legislației vamale;

f) să aducă la organul vamal persoanele în legătură cu efectuarea procedurii pe cauzele cu privire la contravențiile vamale.

[Art.1893 introdus prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

4.">Articolul 1894. Dislocarea echipelor mobile

Echipele mobile sînt dislocate la Serviciul Vamal sau în alte locuri stabilite de Serviciul Vamal.

[Art.1894 introdus prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

Articolul 190. Identificarea mărfurilor, mijloacelor de transport, încăperilor și altor spații

(1) Mijloacele de transport, încăperile și alte spații în care se află sau se pot afla mărfuri și mijloace de transport supuse controlului vamal, spațiile unde se desfășoară activități aflate sub supraveghere vamală, precum și mărfurile și mijloacele de transport care se află sub supraveghere vamală pot fi identificate de organul vamal.

(2) Identificarea se efectuează prin aplicarea de plombe, sigilii (contra plată), ștampile, marcaje, semne de identificare, prin prelevarea de probe și mostre, prin descrierea mărfurilor și mijloacelor de transport, prin desenarea planului, fotografiere, utilizarea documentelor de însoțire a mărfurilor și altor acte, prin alte mijloace de identificare.

3) Mijloacele de identificare pot fi schimbate sau nimicite numai de organul vamal sau cu autorizarea lui.

[Art.190 modificat prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

 

[Art.191 exclus prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008

 

Articolul 192. Controlul vamal selectiv

(1) În timpul efectuării controlului vamal, organul vamal folosește, de regulă, forme de control suficiente pentru asigurarea respectării legislației Republicii Moldova și a acordurilor internaționale la care aceasta este parte.

(2) Organul vamal este în drept, după caz, să utilizeze toate formele de control vamal prevăzute de prezentul cod, ținînd cont de prevederile art.193.

 

Articolul 193. Exonerarea de unele forme de control vamal

(1) Cazurile de exonerare de unele forme de control vamal sînt stabilite în exclusivitate de prezentul cod.

(2) Nu se supune controlului vamal bagajul personal al Președintelui Republicii Moldova și al membrilor lui de familie care îl însoțesc.

(3) Sînt exonerate de control vamal navele maritime și aeriene, inclusiv militare, alte mijloace de transport, tehnica militară și armamentul forței militare străine, precum și ale formațiunilor speciale antitero străine, ce desfășoară activități comune în baza acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte. De asemenea, sînt exonerate de control vamal și documentele oficiale ale forței militare și ale formațiunilor speciale antitero străine conținute în plicuri sigilate, dacă persoanele care le transportă dețin un ordin individual de deplasare în care se precizează numărul plicurilor și faptul că acestea conțin numai documente oficiale.

(4) Exonerarea de unele forme de control vamal prevăzută de acordurile internaționale se efectuează după ratificarea acestora de către Parlamentul Republicii Moldova.

[Art.193 modificat prin Legea nr.139-XVI din 02.06.06, în vigoare 30.06.2006]

[Art.193 modificat prin Legea nr.384-XV din 25.11.04, în vigoare 17.12.04]

 

1.">Articolul 1931. Agentul economic autorizat

(1) Agentul economic autorizat este persoana juridică, înregistrată în conformitate cu legislația, care deține acest statut în temeiul deciziei Serviciului Vamal și care beneficiază de anumite facilități în ceea ce privește controlul vamal privind securitatea și siguranța și/sau de anumite simplificări prevăzute de reglementările vamale.

(2) Condițiile, criteriile și procedura obținerii, suspendării și retragerii statutului de agent economic autorizat, facilitățile și simplificările care se acordă persoanelor cu un astfel de statut sînt stabilite de Serviciul Vamal, în conformitate cu legislația.

[Art.1931 introdus prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

 

Articolul 194. Controlul corporal

(1) Controlul corporal, ca formă excepțională de control vamal, poate fi efectuat cu permisiunea șefului organului vamal sau a adjunctului acestuia dacă există destule temeiuri pentru a presupune că persoana care trece frontiera vamală sau care se află în zona de control vamal ori în zona de tranzit din aeroportul internațional are asupra sa și nu le prezintă mărfuri ce constituie obiectul contravențiilor sau infracțiunilor prevăzute de legislația Republicii Moldova sau de acordurile internaționale la care aceasta este parte.

(2) Pînă la efectuarea controlului corporal, colaboratorul vamal înștiințează persoana fizică despre decizia șefului organului vamal sau a adjunctului acestuia privind efectuarea controlului corporal, îi lămurește drepturile și obligațiile pe care le are și îi propune să prezinte singură obiectele tăinuite.

(3) Controlul corporal este efectuat de un colaborator vamal de sexul persoanei supuse controlului corporal, în prezența a doi martori asistenți de același sex cu primii. Controlul corporal se efectuează într-o încăpere izolată, în condiții sanitare. Accesul în aceste încăperi al persoanelor care nu participă la efectuarea controlului corporal și urmărirea controlului sînt interzise.

(4) Referitor la efectuarea controlului corporal se întocmește proces-verbal de o formă stabilită de Serviciul Vamal.

(5) Procesul-verbal referitor la controlul corporal este semnat de colaboratorul vamal care a efectuat controlul corporal, de persoana supusă acestui control, de martorii asistenți, precum și de lucrătorul medical care a participat la control. Persoana supusă controlului corporal este în drept să facă mențiuni în procesul-verbal.

 

Articolul 195. Neadmiterea pricinuirii de daune nejustificate la efectuarea controlului vamal

(1) În timpul efectuării controlului vamal este interzisă pricinuirea de daune nejustificate persoanei, precum și mărfurilor și mijloacelor ei de transport.

(2) Organul vamal și colaboratorii vamali care pricinuiesc daune nejustificate la efectuarea controlului vamal poartă răspundere conform legislației.

(3) Daunele pricinuite legitim de colaboratorii vamali la efectuarea controlului vamal nu sînt reparabile.

 

Secțiunea a 29-a

Dispoziții suplimentare privind controlul vamal

Articolul 196. Mărfurile și mijloacele de transport supuse controlului vamal

(1) Controlului vamal sînt supuse toate mărfurile și mijloacele de transport care trec frontiera vamală, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație.

(2) Organul vamal este în drept să oprească forțat mijloacele de transport în cazurile prevăzute de legislație.

 

Articolul 197. Timpul aflării sub supraveghere vamală

(1) Mărfurile și mijloacele de transport se află sub supraveghere vamală de la începutul și pînă la sfîrșitul controlului vamal, în conformitate cu prevederile regimului vamal.

(2) La introducerea mărfurilor și mijloacelor de transport pe teritoriul vamal, controlul vamal începe în momentul trecerii frontierei vamale.

(3) La scoaterea mărfurilor și mijloacelor de transport de pe teritoriul vamal, controlul vamal începe în momentul primirii declarației vamale.

(4) Controlul vamal se încheie în momentul punerii în circulație a mărfurilor și mijloacelor de transport, dacă prezentul cod nu prevede altfel.

(5) La scoaterea mărfurilor și mijloacelor de transport de pe teritoriul vamal, controlul vamal se încheie în momentul trecerii frontierei vamale.

(6) Persoanele sînt obligate să respecte cerințele stabilite de Serviciul Vamal referitor la perioada minimă de efectuare a controlului vamal.

[Art.197 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 01.01.2010]

 

Articolul 198. Controlul vamal al mărfurilor și mijloacelor de transport după punerea lor în circulație

Controlul vamal poate fi efectuat în orice moment, indiferent de faptul dacă mărfurile și mijloacele de transport controlate au fost puse în circulație, în cazul în care există temeiuri de a se considera că au fost încălcate prevederile legislației Republicii Moldova sau ale acordurilor internaționale la care aceasta este parte.

 

Articolul 199. Termenul de verificare a declarației vamale, a documentelor, de control al mărfurilor și mijloacelor de transport

(1) Verificarea declarației vamale, a documentelor, controlul mărfurilor și mijloacelor de transport le efectuează organul vamal în cel mult 10 zile din momentul primirii declarației, a documentelor și informațiilor necesare controlului vamal, iar verificările privind mărfurile indicate la art.138 – în cel mult 3 zile.

(2) În cazul în care se cere prezentarea mărfurilor și mijloacelor de transport, termenul de verificare curge din momentul prezentării.

(3) Termenul de verificare nu include timpul necesar efectuării controlului de către alte autorități publice.

 

Articolul 200. Operațiunile de încărcare-descărcare și alte operațiuni efectuate cu mărfurile și mijloacele de transport, prelevarea de probe și mostre necesare controlului vamal

Operațiunile de încărcare-descărcare și alte operațiuni efectuate cu mărfuri și mijloace de transport, prelevarea de probe și mostre necesare controlului vamal se efectuează conform art.139 și 140.

 

Articolul 201. Asistarea declarantului și altor persoane la efectuarea controlului vamal

(1) Declarantul și alți titulari de drepturi asupra mărfurilor și mijloacelor de transport, precum și reprezentanții acestora sînt obligați să asiste la controlul mărfurilor și mijloacelor de transport.

(2) Persoanele indicate la alin.(1), iar în lipsa lor persoana care conduce mijlocul de transport sînt obligate să acorde asistență organului vamal la efectuarea controlului mărfurilor și mijloacelor de transport.

(3) Organul vamal este în drept să efectueze controlul mărfurilor și mijloacelor de transport în lipsa declarantului, altor titulari de drepturi asupra mărfurilor și mijloacelor de transport, precum și a reprezentanților acestora, dacă:

a) persoanele indicate nu se prezintă în decursul a 10 zile de la prezentarea mărfurilor și mijloacelor de transport;

b) sînt puse în pericol securitatea statului, ordinea publică, viața și sănătatea oamenilor, animalelor, plantelor, întregul mediu, precum și în alte împrejurări care nu suferă amînare;

c) mărfurile sînt expediate prin poșta internațională;

d) mărfurile și mijloacele de transport sînt lăsate pe teritoriul vamal cu încălcarea regimului vamal.

(4) Controlul mărfurilor și mijloacelor de transport în cazurile menționate la alin.(3) se efectuează în prezența unor persoane neinteresate în rezultatul controlului.

 

Articolul 202. Inventarierea mărfurilor și mijloacelor de transport aflate sub supraveghere vamală

Organul vamal este în drept să efectueze în orice moment inventarierea mărfurilor și mijloacelor de transport aflate sub supraveghere vamală, precum și a mărfurilor pentru care nu au fost încasate drepturi de import sau de export sau au fost acordate facilități la plata acestor drepturi.

 

Secțiunea a 30-a

Controlul vamal al valorilor valutare

Articolul 203. Competența organelor vamale în efectuarea controlului vamal al valorilor valutare

Organele vamale supun controlului vamal valorile valutare care trec frontiera vamală.

 

Articolul 204. Efectuarea controlului vamal al valorilor valutare

Controlul vamal al valorilor valutare se efectuează în condițiile legii.

[Art.204 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 01.01.2010]

 

Articolul 205. Răspunderea pentru nerespectarea legislației valutare

Dacă organul vamal constată încălcări ale legislației valutare și dacă astfel de încălcări se sancționează și în conformitate cu prezentul cod, vor fi aplicate sancțiunile din prezentul cod.

[Art.205 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008

 

Capitolul VI

FACILITĂȚILE VAMALE ACORDATE ANUMITELOR

CATEGORII DE PERSOANE STRĂINE

 

Secțiunea a 31-a

Facilitățile vamale acordate misiunilor diplomatice și oficiilor

consulare în Republica Moldova și lucrătorilor acestora

Articolul 206. Facilitățile vamale acordate misiunilor diplomatice și oficiilor consulare în Republica Moldova

Misiunile diplomatice și oficiile consulare în Republica Moldova pot introduce și scoate de pe teritoriul ei mărfuri destinate uzului lor oficial, cu respectarea regulilor de trecere a mărfurilor peste frontiera vamală, fiind exonerate de drepturile de import și de export, cu excepția taxelor de depozitare și de transport, altor cheltuieli aferente.

 

Articolul 207. Facilitățile vamale acordate agenților diplomatici și funcționarilor consulari străini în Republica Moldova

(1) Agenții diplomatici, funcționarii consulari străini în Republica Moldova, precum și membrii lor de familie care locuiesc împreună cu ei și care nu sînt cetățeni ai Republicii Moldova, pot introduce și scoate de pe teritoriul ei mărfuri destinate uzului personal, precum și mărfuri destinate instalării lor, cu respectarea regulilor de trecere a mărfurilor peste frontiera vamală, fiind exonerați de drepturile de import și de export, cu excepția taxelor de depozitare și de transport, altor cheltuieli aferente.

(2) Bagajul personal al agenților diplomatici, funcționarilor consulari străini în Republica Moldova, precum și al membrilor lor de familie care locuiesc împreună cu ei și care nu sînt cetățeni ai Republicii Moldova este exonerat de control vamal. Dacă există motive serioase să se presupună că în bagajul lor există mărfuri nedestinate uzului personal sau prohibite de legislația Republicii Moldova, de acordurile internaționale la care aceasta este parte de a fi introduse ori scoase din Republica Moldova, sau supuse carantinei, atunci se efectuează controlul vamal în prezența persoanelor indicate în prezentul articol sau a reprezentanților lor autorizați.

 

Articolul 208. Facilitățile vamale acordate personalului administrativ și tehnic al misiunilor diplomatice și angajaților consulari ai oficiilor consulare în Republica Moldova

Personalul administrativ și tehnic al misiunilor diplomatice, angajații consulari ai oficiilor consulare în Republica Moldova, precum și membrii lor de familie care locuiesc împreună cu ei și care nu sînt cetățeni ai Republicii Moldova pot introduce în Republica Moldova mărfuri cu ocazia primei lor instalări, respectînd regulile de trecere a mărfurilor peste frontiera vamală, fiind exonerați de drepturile de import, cu excepția taxelor de depozitare și de transport, altor cheltuieli aferente.

 

Articolul 209. Trecerea peste frontiera vamală a valizei diplomatice și valizei consulare

(1) Valiza diplomatică și valiza consulară care trec frontiera vamală nu pot fi reținute, nici supuse controlului vamal. Dacă există motive serioase să se presupună că valiza diplomatică și valiza consulară conțin mărfuri care nu sînt indicate la alin.(3), organul vamal este în drept să ceară reprezentanților autorizați ai statului respectiv să deschidă valiza diplomatică și valiza consulară în prezența colaboratorului vamal. În caz de refuz, valiza diplomatică și valiza consulară vor fi returnate statului expeditor.

(2) Toate încărcăturile care constituie valiză diplomatică și valiză consulară trebuie să poarte mențiuni și însemne vizibile privind caracterul lor.

(3) Valiza diplomatică trebuie să conțină numai acte diplomatice, mărfuri destinate uzului oficial, iar valiza consulară numai corespondență oficială, acte și mărfuri destinate uzului oficial.

 

Secțiunea a 32-a

Facilitățile vamale acordate altor persoane străine

Articolul 210. Facilitățile vamale acordate curierilor diplomatici și consulari străini

În temeiul principiului de mutualitate, curierii diplomatici și consulari străini pot introduce și scoate din Republica Moldova mărfuri de uz personal, fiind exonerați de control vamal și de drepturi de import și de export, cu excepția taxelor de depozitare și de transport, altor cheltuieli aferente.

 

Articolul 211. Facilitățile vamale acordate reprezentanților altor state și membrilor delegațiilor străine

Reprezentanților altor state, membrilor delegațiilor parlamentare și guvernamentale, precum și, pe principiul mutualității, membrilor delegațiilor străine care participă în Republica Moldova la tratative interstatale, la conferințe sau adunări internaționale, la alte misiuni oficiale, li se acordă facilitățile vamale prevăzute de prezentul cod pentru personalul administrativ și tehnic al misiunilor diplomatice. De aceleași facilități vamale beneficiază și membrii lor de familie care îi însoțesc.

 

Articolul 212. Facilitățile vamale acordate agenților diplomatici, funcționarilor consulari, reprezentanților altor state și membrilor delegațiilor străine care tranzitează Republica Moldova

Agenții diplomatici, funcționarii consulari, membrii lor de familie, precum și persoanele indicate la art.211, care tranzitează Republica Moldova în scop de serviciu beneficiază de facilitățile vamale prevăzute la art.207.

 

Articolul 213. Facilitățile vamale acordate organizațiilor internaționale interguvernamentale, reprezentanțelor altor state de pe lîngă ele, precum și personalului acestor organizații și reprezentanțe

Facilitățile vamale acordate organizațiilor internaționale interguvernamentale, reprezentanțelor statelor străine de pe lîngă ele, precum și personalului acestor organizații și reprezentanțe, sînt stabilite prin acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte.

 

Capitolul VII

VALOAREA ÎN VAMĂ A MĂRFURILOR. DETERMINAREA

ȚĂRII DE ORIGINE A MĂRFURILOR

 

Secțiunea a 33-a

Valoarea în vamă a mărfurilor

Articolul 214. Modul de determinare a valorii în vamă a mărfurilor

Valoarea în vamă a mărfurilor se determină potrivit Legii cu privire la tariful vamal.

 

Secțiunea a 34-a

Țara de origine a mărfurilor

Articolul 215. Determinarea țării de origine a mărfurilor

Modul de determinare a țării de origine a mărfurilor, precum și de confirmare a originii lor este stabilit în Legea cu privire la tariful vamal.

 

Capitolul VIII

DISPUNEREA DE MĂRFURI ȘI DE MIJLOACELE DE TRANSPORT,

PRECUM ȘI DE MIJLOACELE BĂNEȘTI OBȚINUTE

DIN COMERCIALIZAREA LOR

 

Secțiunea a 35-a

Dispunerea de mărfuri și de mijloace de transport

Articolul 216. Trecerea mărfurilor și mijloacelor de transport în proprietatea statului

(1) Mărfurile și mijloacele de transport confiscate conform prevederilor prezentului cod, inclusiv cele care constituie obiectul infracțiunii de contrabandă și al altor infracțiuni vamale, precum și mărfurile și mijloacele de transport la care s-a renunțat în folosul statului trec în proprietatea acestuia.

(2) Procedura de trecere a mărfurilor și mijloacelor de transport în proprietatea statului este stabilită de legislație.

(3) Cheltuielile de transport, depozitare și comercializare a mărfurilor și mijloacelor de transport trecute în proprietatea statului se restituie din mijloacele bănești obținute din comercializarea lor.

 

Articolul 217. Încasarea mijloacelor bănești pentru acoperirea cheltuielilor

Dacă mijloacele bănești obținute din comercializarea mărfurilor și mijloacelor de transport trecute în proprietatea statului, în conformitate cu legislația, nu acoperă cheltuielile de comercializare a acestora efectuate de organul vamal, partea neacoperită din cheltuieli va fi suportată de declarant sau de persoana responsabilă de plata drepturilor de import sau de export.

 

Articolul 218. Dispunerea de mărfurile și mijloacele de transport necomercializabile

Mărfurile și mijloacele de transport necomercializabile trecute în proprietatea statului, precum și procedura dispunerii de astfel de mărfuri și mijloace de transport sînt stabilite de legislație.

 

Capitolul IX

ACTIVITATEA OPERATIVĂ DE INVESTIGAȚII ȘI DE

URMĂRIRE PENALĂ A ORGANELOR VAMALE

[Denumirea modificat prin Legea nr.206-XV din 29.05.03, în vigoare 18.07.03]

 

Secțiunea a 36-a

Activitatea operativă de investigații

Articolul 219. Organul vamal ca subiect al activității operative de investigații

(1) Organul vamal desfășoară activitate operativă de investigații în conformitate cu Legea privind activitatea operativă de investigații.

(2) Organul vamal desfășoară activitate operativă de investigații în scopul depistării persoanelor culpabile de pregătirea și comiterea de contravenții vamale, de contrabandă și de alte infracțiuni care țin de competența organului de urmărire penală al Serviciului Vamal.

[Art.219 modificat prin Legea nr.206-XV din 29.05.03, în vigoare 18.07.03]

 

Articolul 220. Acțiunile operative de investigații care asigură securitatea organelor vamale

Acțiunile operative de investigații care asigură securitatea organelor vamale se efectuează în modul prevăzut de legislație.

 

Secțiunea a 37-a

Urmărirea penală

[Denumirea modificat prin Legea nr.206-XV din 29.05.03, în vigoare 18.07.03]

 

Articolul 221. Obiectul urmăririi penale

Obiectul urmăririi penale în cauzele ce țin de competența organelor vamale îl constituie colectarea de probe privind infracțiunea, identificarea făptuitorului ei și punerea lui sub învinuire în conformitate cu legislația.

[Art.221 modificat prin Legea nr.206-XV din 29.05.03, în vigoare 18.07.03]

 

Articolul 222. Organele de urmărire penală în domeniul vamal

(1) Urmărirea penală în domeniul vamal se efectuează de organul de urmărire penală din Serviciul Vamal și de subdiviziunile lui teritoriale.

(2) Ofițerii de urmărire penală din Serviciul Vamal sînt independenți, se supun indicațiilor legale, scrise și verbale, ale conducerii organului de urmărire penală în domeniul vamal și ale procurorului.

[Art.222 în redacția Legii nr.206-XV din 29.05.03, în vigoare 18.07.03]

 

Articolul 223. Competența organelor de urmărire penală în domeniul vamal

Organele de urmărire penală în domeniul vamal efectuează cercetarea penală și ancheta preliminară în toate cazurile de contrabandă și de alte infracțiuni a căror cercetare este atribuită de Codul de procedură penală competenței organelor vamale.

[Art.223 modificat prin Legea nr.206-XV din 29.05.03, în vigoare 18.07.03]

 

Articolul 224. Contrabanda

Trecerea peste frontiera vamală de mărfuri, eludîndu-se controlul vamal sau tăinuindu-le de el, săvîrșită în proporții mari sau deosebit de mari, fie în mod repetat, fie de un grup de persoane care s-au organizat pentru activitate de contrabandă, fie de o persoană cu funcție de răspundere care face uz de situația de serviciu, fie prin folosirea frauduloasă de documente vamale și de alte documente, fie însoțită de nedeclarare sau de declararea lor neautentică în documentele vamale sau în alte documente, o astfel de trecere de substanțe narcotice, psihotrope, cu efecte puternice, toxice, otrăvitoare, radioactive și explozive, de deșeuri nocive, de armament, de dispozitive de explodare, de arme de foc și de muniții, cu excepția armelor de vînătoare cu țeavă lisă și a cartușelor la ele, de valori culturale, precum și nereturnarea pe teritoriul vamal a valorilor culturale scoase din țară în cazul în care returnarea lor este obligatorie se consideră contrabandă și se pedepsește în conformitate cu Codul penal.

[Art.224 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 01.01.2010]

 

Secțiunea a 38-a

Livrările controlate

Articolul 225. Livrările controlate de substanțe narcotice și psihotrope

(1) În scopul combaterii traficului ilicit internațional de substanțe narcotice și psihotrope și al depistării persoanelor implicate în astfel de operațiuni, organele vamale ale Republicii Moldova folosesc, pentru fiecare caz aparte, în conformitate cu acordurile bilaterale, cu participarea organelor vamale și a altor organe competente din țările respective, metoda livrării controlate, adică permit introducerea, scoaterea sau tranzitarea, sub supravegherea lor, prin Republica Moldova a substanțelor narcotice și psihotrope incluse în trafic ilicit.

(2) Decizia privind aplicarea metodei livrării controlate este emisă de Serviciul Vamal.

(3) Dacă țara de destinație a substanțelor narcotice și psihotrope este una străină, în Republica Moldova nu se pornește proces penal, dar se emite o decizie privind aplicarea metodei livrării controlate, fapt despre care este informat imediat Procurorul General.

[Art.225 modificat prin Legea nr.3-XV din 05.02.04, în vigoare 12.03.04]

 

Articolul 226. Aplicarea metodei livrării controlate asupra altor bunuri

(1) Metoda livrării controlate poate fi aplicată în modul prevăzut la art.225 și asupra altor bunuri ce constituie obiectul sau mijlocul săvîrșirii unei infracțiuni.

(2) Decizia privind aplicarea metodei livrării controlate și asupra altor bunuri se aduce imediat la cunoștința Procurorului General.

 

Articolul 227. Dispunerea de mijloacele bănești și de alte bunuri confiscate în cadrul aplicării metodei livrării controlate

Mijloacele bănești confiscate de instanțele de judecată ale Republicii Moldova și ale altor state în cadrul aplicării metodei livrării controlate, precum și mijloacele obținute din comercializarea bunurilor confiscate prin această metodă se repartizează între statele participante la operațiune, în conformitate cu acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte.

 

Capitolul X

CONTRAVENȚIILE VAMALE ȘI RĂSPUNDEREA PENTRU

SĂVÎRȘIREA LOR. PROCEDURA ÎN CAZURILE DE

CONTRAVENȚIE VAMALĂ ȘI CERCETAREA LOR

 

Secțiunea a 39-a

Principii generale

Articolul 228. Contravenția vamală

Contravenție vamală înseamnă încălcarea reglementărilor vamale săvîrșită prin acțiuni sau inacțiune care atrag răspunderi stabilite în Codul contravențional al Republicii Moldova și în prezentul cod.

 

Articolul 229. Răspunderea pentru contravenția vamală

(1) Contravenția vamală atrage răspundere administrativă sau materială în conformitate cu prevederile Codului contravențional al Republicii Moldova și cu cele ale prezentului cod. În cazul comiterii unor contravenții vamale, se poate aplica sancțiunea complementară de retragere sau suspendare a autorizației.

(2) Persoanele fizice sînt pasibile de răspundere pentru contravenții vamale dacă la data comiterii lor au împliniți 16 ani.

(3) Persoanele fizice și persoanele cu funcție de răspundere sînt pasibile de răspundere contravențională în conformitate cu prevederile Codului contravențional al Republicii Moldova, iar persoanele juridice și persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică sînt pasibile de răspundere materială în conformitate cu prevederile prezentului cod.

[Art.229 modificat prin Legea nr.131-XVIII din 23.12.2009, în vigoare 12.02.2010]

 

1.">Articolul 2291. Prescripția răspunderii contravenționale

Prescripția răspunderii contravenționale este prevăzută la art.30 din Codul contravențional al Republicii Moldova.

[Art.2291 introdus prin Legea nr.131-XVIII din 23.12.2009, în vigoare 12.02.2010]

 

2.">Articolul 2292. Prescripția răspunderii materiale

(1) Prescripția înlătură răspunderea materială.

(2) Termenul de prescripție a răspunderii materiale este de 1 an.

(3) Termenul de prescripție curge de la data săvîrșirii contravenției.

(4) În cazul contravenției continue și contravenției prelungite, termenul de prescripție curge de la data săvîrșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni.

[Art.2292 introdus prin Legea nr.131-XVIII din 23.12.2009, în vigoare 12.02.2010]

 

Articolul 230. Tipurile de contravenții vamale cu răspundere contravențională

Tipurile de încălcări ale regulilor vamale cu răspundere contravențională sînt prevăzute de Codul contravențional al Republicii Moldova.

[Art.230 în redacția Legii nr.131-XVIII din 23.12.2009, în vigoare 12.02.2010]

[Art.230 modificat prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

[Art.230 modificat prin Legea nr.267-XVI din 28.07.2006, în vigoare 01.09.2006]

[Art.230 modificat prin Legea nr.1440-XV din 08.11.02, în vigoare 01.01.03]

 

Articolul 231. Tipurile de contravenții vamale cu răspundere materială

Sînt considerate încălcare a reglementărilor vamale pasibilă de răspundere materială următoarele contravenții vamale:

1) trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor cu eludarea controlului vamal (trecerea prin alte locuri decît cel de amplasare al organului vamal sau în afara orelor de program ale acestuia) sau tăinuindu-le de el (cu folosirea ascunzișurilor sau prin alte metode care împiedică descoperirea mărfurilor), în lipsa elementelor constitutive ale infracțiunii de contrabandă sau ale altor infracțiuni;

2) trecerea de mărfuri peste frontiera vamală cu documente falsificate, nevalabile sau dobîndite pe căi ilegale, în lipsa elementelor constitutive ale infracțiunii de contrabandă sau ale altor infracțiuni;

3) nedeclararea, în termenele stabilite, a mărfurilor la import;

4) transportul, depozitarea, procurarea mărfurilor introduse pe teritoriul vamal cu eludarea controlului vamal ori tăinuite de el, ori cu utilizarea de documente sau mijloace de identificare false, nedeclarate sau declarate neautentic, precum și transportul, depozitarea, procurarea mărfurilor pentru care sînt prevăzute facilități la plata drepturilor de import sau de export, la utilizarea sau înstrăinarea lor în alte scopuri decît cele pentru care au fost acordate facilitățile și fără autorizația organului vamal;

5) nerespectarea de către titularul regimului vamal suspensiv (cu excepția regimului de tranzit) a termenelor, obligațiilor și condițiilor stabilite pentru derularea și încheierea acestui regim;

6) depunerea declarației vamale sau a documentelor însoțitoare ce conțin date eronate despre regimul vamal, valoarea facturată, valoarea în vamă, tipul, codul, cantitatea sau originea mărfurilor transportate, dacă acest fapt conduce la exonerarea totală sau parțială de drepturi de import;

7) prezentarea către organul vamal a documentelor care conțin date neautentice despre recunoașterea dreptului la restituirea drepturilor de import sau de export încasate, primirea unor sume și compensații, nerestituirea sau restituirea lor parțială nemotivată, în lipsa elementelor constitutive ale infracțiunii;

8) neachitarea drepturilor de import sau de export în termenele stabilite, în lipsa elementelor constitutive ale infracțiunii;

9) punerea în circulație a mărfurilor fără permisiunea organului vamal, pierderea mărfurilor și mijloacelor de transport aflate sub supraveghere vamală sau netransportarea lor la locul indicat de organul vamal;

10) pierderea sau nepredarea către organul vamal a documentelor la mărfurile aflate sub supraveghere vamală;

11) neîndeplinirea obligației de a declara organului vamal modificarea destinației mărfurilor față de scopul declarat la plasarea mărfurilor sub o anumită destinație vamală;

12) nerespectarea cerințelor și condițiilor de distrugere a mărfurilor și/sau a deșeurilor;

13) efectuarea de operațiuni cu mărfurile, transformarea, utilizarea lor și dispunerea de ele cu încălcarea regimului vamal în care au fost plasate, cu excepția cazurilor prevăzute de prezentul cod;

14) nerespectarea măsurilor de politică economică și altor restricții prevăzute la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală, cu excepția cazurilor prevăzute de prezentul cod, în lipsa elementelor constitutive ale infracțiunii;

15) trecerea peste frontiera vamală de mărfuri destinate comerțului sau producției sub categoria de mărfuri nedestinate comerțului sau producției, în lipsa elementelor constitutive ale infracțiunii;

16) neasigurarea integrității mărfurilor și mijloacelor de transport în caz de avarie sau de forță majoră, neinformarea imediată despre condițiile survenite, neasigurarea transportării mărfurilor la postul vamal proxim ori neasigurarea deplasării colaboratorului vamal la locul de aflare a mărfurilor și mijloacelor de transport;

17) nerespectarea obligației:

a) de a scoate de pe teritoriul vamal mărfurile și mijloacele de transport introduse anterior pe teritoriul vamal, dacă scoaterea lor este obligatorie;

b) de a returna pe teritoriul vamal mărfurile și mijloacele de transport scoase anterior de pe teritoriul vamal, dacă returnarea lor este obligatorie;

18) prezentarea către organul vamal, în calitate de confirmare a scoaterii sau introducerii mărfurilor și mijloacelor de transport pe teritoriul vamal, a unor acte neautentice privind scoaterea sau introducerea lor, privind imposibilitatea efectuării acestor operațiuni din cauza nimicirii sau pierderii mărfurilor și mijloacelor de transport în urma unei avarii sau forțe majore, din cauza uzurii sau pierderilor suportate ca urmare a transportului sau păstrării lor, în lipsa elementelor constitutive ale infracțiunii;

19) înstrăinarea sub orice formă a bunurilor aflate sub regimul vamal de tranzit;

20) neasigurarea condițiilor de eliberare sau de recepție, în conformitate cu regimul vamal, a mărfurilor și mijloacelor de transport al căror termen de păstrare în depozit a expirat;

21) comercializarea cu ridicata și mica ridicată a mărfurilor, inclusiv din încăperile auxiliare și depozitele magazinelor duty-free, sau comercializarea cu amănuntul în magazinele duty-free a mărfurilor interzise pentru a fi introduse pe sau scoase pentru vînzare de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, precum și a altor mărfuri a căror listă se stabilește în condițiile legii.

22) utilizarea și prezentarea informației false despre produsele cu destinație dublă, eschivarea de la prezentarea autorizației pentru importul, exportul, reexportul sau tranzitul produselor cu destinație dublă, în cazurile în care prezentarea acesteia este obligatorie, precum și prezentarea autorizațiilor anulate sau cu termen expirat;

23) nerespectarea procedurii de tranzit, care nu a adus la dispariția bunurilor aflate în tranzit;

24) exercitarea activității de broker vamal fără deținerea licenței corespunzătoare.

[Art.231 completat prin Legea nr.114 din 17.06.2010, în vigoare 16.07.2010]

[Art.231 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 01.01.2010]

[Art.231 completat prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

[Art.231 completat prin Legea nr.27-XVI din 22.02.2008, în vigoare 07.03.2008]

[Art.231 modificat prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

[Art.231 completat prin Legea nr.751-XV din 21.12.2001]

 

Articolul 232. Sancționarea materială a contravențiilor vamale

Persoanele juridice, persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică, pentru comiterea contravențiilor vamale prevăzute la:

a) art.231 pct.1), 2), 4), 5) și 19), sînt sancționate cu amendă de la 40% la 100% din valoarea mărfurilor care au constituit obiectul contravenției sau cu confiscarea lor;

b) art.231 pct.3), sînt sancționate cu amendă de la 4% la 10% din valoarea mărfurilor nedeclarate în termenele stabilite;

b1) art.231 pct.6) sînt sancționate cu amendă de la 40% la 100% din valoarea obiectului contravenției sau cu confiscarea mărfurilor care au constituit obiectul contravenției;

c) art.231 pct.9) și 11), sînt sancționate cu amendă de la 10% la 20% din valoarea mărfurilor care au constituit obiectul contravenției, cu sau fără retragerea autorizației;

d) art.231 pct.7), sînt sancționate cu amendă de la 10% la 20% din valoarea mărfurilor la care au fost prezentate documente care conțin date neautentice;

e) la art.231 pct.8), sînt sancționate cu amendă de la 10% la 20% din valoarea mărfurilor pentru care nu au fost plătite drepturile de import sau de export;

f) art.231 pct.10), sînt sancționate cu amendă de la 3% la 10% din valoarea mărfurilor și mijloacelor de transport ale căror documente au fost pierdute sau nepredate;

g) art.231 pct.12), 13), 16) și 22), sînt sancționate cu amendă de la 5% la 20% din valoarea mărfurilor, obiectelor care au constituit obiectul contravenției;

h) art.231 pct.14), 15), 17), 18), 20), 21), sînt sancționate cu amendă de la 10% la 100% din valoarea mărfurilor și altor bunuri care au constituit obiectul contravenției, cu sau fără retragerea autorizației;

i) art.231 pct.23), sînt sancționate cu amendă de 3% din valoarea mărfurilor;

j) art.231 pct.24) sînt sancționate cu amendă de la 0,1% la 0,5% din suma stabilită la art.163 alin.(2) lit.c).

[Art.232 completat prin Legea nr.114 din 17.06.2010, în vigoare 16.07.2010]

[Art.232 completat prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

[Art.232 modificat prin Legea nr.27-XVI din 22.02.2008, în vigoare 07.03.2008]

[Art.232 modificat prin Legea nr.11-XV din 17.02.05, în vigoare 25.03.05]

[Art.232 modificat prin Legea nr.751-XV din 21.12.2001]

 

Articolul 233. Procesul contravențional

Procesul contravențional se realizează în conformitate cu prevederile Codului contravențional al Republicii Moldova în cazul persoanelor fizice și persoanelor cu funcție de răspundere și în conformitate cu prevederile prezentului cod în cazul persoanelor juridice și persoanelor fizice care desfășoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică.

[Art.233 în redacția Legii nr.131-XVIII din 23.12.2009, în vigoare 12.02.2010]

 

Articolul 234. Procesul-verbal privind contravenția vamală

În cazul de contravenție vamală, colaboratorul vamal întocmește proces-verbal, conform prevederilor Codului contravențional al Republicii Moldova.

 

Articolul 235. Acțiunile colaboratorului vamal în cazul constatării elementelor constitutive ale infracțiunii de contrabandă sau ale altor infracțiuni

Dacă în procesul efectuării actelor de procedură în cazul unei contravenții vamale a fost constatată existența elementelor constitutive ale infracțiunii de contrabandă sau ale altor infracțiuni, se pornește proces penal în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.

[Art.235 modificat prin Legea nr.3-XV din 05.02.04, în vigoare 12.03.04]

 

Articolul 236. Circumstanțele în care, după pornirea procesului penal, colaboratorul vamal continuă efectuarea actelor de procedură în cazul contravenției vamale

Dacă în timpul urmăririi penale în cazul de contrabandă sau de alte infracțiuni a căror urmărire penală este de competența organelor vamale se constată indicii ale unor contravenții vamale, actele de procedură în cazul acestor contravenții se vor efectua independent de urmărirea penală, în condițiile prevăzute de Codul contravențional al Republicii Moldova și de prezentul cod.

[Art.236 modificat prin Legea nr.206-XV din 29.05.03, în vigoare 18.07.03]

 

Articolul 237. Procedura în cazul contravenției vamale constatate de organul de urmărire penală în domeniul vamal sau de alte organe de resort și cercetarea cazului

În cazul refuzului de pornire a unui proces penal sau al încetării urmăririi penale pe un dosar de contrabandă în ale cărui materiale există indiciile unei contravenții vamale, actele de procedură și cercetarea cazului se efectuează în temeiul unei ordonanțe, emise de procuror în baza materialelor parvenite de la organul de urmărire penală în domeniul vamal sau de la alte organe, abilitate cu dreptul de urmărire penală.

[Art.237 modificat prin Legea nr.131-XVIII din 23.12.2009, în vigoare 12.02.2010]

[Art.237 modificat prin Legea nr.206-XV din 29.05.03, în vigoare 18.07.03]

 

Articolul 238. Inadmisibilitatea divulgării materialelor în cazul de contravenție vamală

Materialele în cazul de contravenție vamală nu pot fi divulgate pînă la încheierea cercetării cazului decît cu autorizația colaboratorului vamal care îl cercetează și efectuează actele de procedură sau a șefului organului vamal.

 

Articolul 239. Interacțiunea dintre organele vamale ale Republicii Moldova și serviciile vamale ale altor state în cadrul efectuării actelor de procedură în cazuri de contravenție vamală și al cercetării lor

Interacțiunea organelor vamale ale Republicii Moldova cu serviciile vamale și cu organele competente din alte state în cadrul efectuării actelor de procedură în cazurile de contravenție vamală și al cercetării lor are loc în baza acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte.

 

Secțiunea a 40-a

Actele de procedură

Articolul 240. Însărcinarea privind efectuarea actelor de procedură în cazurile de contravenție vamală

Organul vamal care efectuează actele de procedură în cazul unei contravenții vamale este în drept, după caz, să dispună unui alt organ vamal efectuarea unor anumite acte de procedură. Această însărcinare urmează a fi executată în decursul a 10 zile din ziua primirii.

 

Articolul 241. Audierea în cazul contravenției vamale

(1) Colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură sau cercetează cazul de contravenție vamală este în drept să audieze persoanele fizice, persoanele cu funcții de răspundere, conducătorii persoanelor juridice, precum și persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică.

(2) Persoanele care urmează a fi audiate sînt obligate să se prezinte la citație și să dea explicații în esența cazului.

(3) Referitor la audierea persoanelor consemnate la alin.(1) se întocmește proces-verbal.

 

Articolul 242. Citarea în cazul contravenției vamale

Persoana care urmează a fi audiată în cazul contravenției vamale este citată în conformitate cu prevederile art.382 din Codul contravențional al Republicii Moldova.

[Art.242 în redacția Legii nr.131-XVIII din 23.12.2009, în vigoare 12.02.2010]

 

Articolul 243. Solicitarea documentelor necesare efectuării actelor de procedură în cazul contravenției vamale sau cercetării lui

(1) Organul vamal care efectuează actele de procedură în cazul contravenției vamale sau îl cercetează este în drept să solicite persoanei juridice, persoanei cu funcție de răspundere sau persoanei fizice documentele necesare investigării cazului.

(2) În termen de 5 zile de la solicitare, persoanele enumerate la alin.(1) sînt obligate să prezinte în original documentele solicitate de organul vamal care efectuează actele de procedură în cazul contravenției vamale sau îl cercetează. Cu acordul colaboratorului vamal, pot fi prezentate copiile de pe documentele solicitate, autentificate în modul stabilit.

(3) După expirarea termenului de atac al deciziei asupra cazului de contravenție vamală, documentele în original se restituie. În acest caz, la dosar se anexează copiile acestora legalizate de colaboratorul vamal.

[Art.243 modificat prin Legea nr.131-XVIII din 23.12.2009, în vigoare 12.02.2010]

 

Articolul 244. Temeiurile ridicării mărfurilor, mijloacelor de transport, documentelor și altor bunuri

(1) Mărfurile și mijloacele de transport care constituie obiectul contravenției vamale, mărfurile și mijloacele de transport cu ascunzișuri speciale, folosite pentru trecerea peste frontiera vamală a bunurilor ce constituie obiectul contravenției vamale, tăinuite de controlul vamal, mijloacele de transport care transportă bunuri ce constituie obiectul contravenției vamale, documentele, mijloacele de identificare sînt calificate drept probe și se ridică, întocmindu-se proces-verbal de ridicare a obiectelor și a documentelor.

(2) În cazul tragerii la răspundere pentru contravenție vamală a persoanei fizice sau a persoanei cu funcție de răspundere care nu este stabilită în Republica Moldova, a persoanei juridice care nu dispune de filială, reprezentanță, secție ori de o altă structură pe teritoriul Republicii Moldova, precum și a persoanei care desfășoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică, al căror capital social și (sau) valoare a patrimoniului nu acoperă suma amenzii aplicabile sau costul mărfurilor și al mijloacelor de transport a căror valoare ar putea fi percepută, se permite ridicarea mărfurilor, valorilor valutare, inclusiv valutei naționale, precum și a mijloacelor de transport ale acestora pentru a se asigura perceperea amenzii sau contravalorii bunurilor indicate.

(3) Prezentarea de probe privind domicilierea, existența de filiale, reprezentanțe, secții sau de alte structuri, privind mărimea capitalului social sau a unui alt patrimoniu se pune în sarcina contravenientului.

[Art.244 completat prin Legea nr.131-XVIII din 23.12.2009, în vigoare 12.02.2010]

 

Articolul 245. Estimarea mărfurilor, mijloacelor de transport și altor bunuri

(1) Organul vamal estimează valoarea mărfurilor, a mijloacelor de transport și a altor bunuri, ridicate în conformitate cu prevederile Codului contravențional al Republicii Moldova și ale prezentului cod, în bază de prețuri libere. Dacă estimarea în acest mod este imposibilă, se solicită avizul expertului.

(2) În procesul estimării menționate la alin.(1), determinarea echivalentului în lei moldovenești al sumelor exprimate în valută străină se face la cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei în vigoare la momentul estimării.

 

Articolul 246. Sechestrarea mărfurilor, mijloacelor de transport și altor bunuri

(1) În cazul imposibilității ridicării mărfurilor, mijloacelor de transport, documentelor și altor bunuri, indicate la art.244, dacă contravenientul a săvîrșit în repetate rînduri contravenții vamale sau dacă este tras concomitent la răspundere pentru comiterea mai multor contravenții vamale, sau dacă contravenția vamală cauzează prejudiciu intereselor statului, șeful organului vamal sau adjunctul lui sînt în drept să sechestreze mărfurile, mijloacele de transport și alte bunuri ale contravenientului.

(2) Șeful organului vamal sau adjunctul lui emit o decizie motivată privind sechestrarea bunurilor.

(3) Sechestrarea bunurilor și procesul-verbal privind acest fapt se efectuează conform art.243.

(4) Nu pot fi sechestrate bunurile necesare persoanei fizice și persoanelor întreținute de ea. Lista unor astfel de bunuri este stabilită de legislație.

(5) Șeful organului vamal sau adjunctul său care a emis decizia privind sechestrarea bunurilor stabilește locul păstrării lor.

(6) Delapidarea, înstrăinarea sau tăinuirea bunurilor sechestrate se pedepsesc conform legislației penale.

(7) În cazul sechestrării de mijloace bănești ale contravenientului aflate în conturile băncilor sau ale altor instituții financiare, se interzice, prin decizie a șefului organului vamal, orice operațiune în acele conturi.

(8) Decizia de sechestrare a bunurilor poate fi anulată de persoana care a emis-o dacă nu mai există necesitatea aplicării acestei măsuri.

 

Articolul 247. Inspectarea vamală

(1) Dacă are motive suficiente pentru a presupune că pe teritoriul sau în localul persoanelor, sau în mijloacele lor de transport se află mărfuri și mijloace de transport ce constituie obiectul contravenției vamale, sau mărfuri și mijloace de transport cu ascunzișuri speciale, folosite pentru trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor ce constituie obiectul contravenției vamale, tăinuite de controlul vamal, obiecte ce posedă indicii de corpuri delicte, precum și documentele necesare efectuării actelor de procedură în cazul contravenției vamale sau cercetării lui, colaboratorul vamal este în drept să efectueze inspectarea vamală a acestor teritorii, localuri sau mijloace de transport.

(2) Referitor la inspectarea vamală, colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură sau cercetează cazul de contravenție vamală emite o ordonanță motivată.

(3) Inspectarea vamală se efectuează în prezența unor martori asistenți.

(4) La inspectarea vamală asistă și persoana al cărei teritoriu, local sau unitate de transport sînt inspectate. În cazul absenței temporare a persoanei fizice, a persoanei cu funcție de răspundere sau a persoanei care desfășoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică, inspectarea vamală se efectuează în prezența membrilor lor de familie maturi, a angajatului serviciului exploatare a locuințelor de la domiciliu, a reprezentantului administrației locului de muncă, de studii, de odihnă al persoanei în cauză sau a reprezentantului autorității administrației publice locale respective. În cazul absenței temporare a conducătorului persoanei juridice sau a adjunctului acestuia, inspectarea vamală se efectuează în prezența unor alți angajați ai persoanei juridice în cauză sau în prezența reprezentanților autorității care a făcut înregistrarea de stat a acestuia.

(5) La efectuarea inspectării vamale este invitat un specialist, după caz.

(6) Persoanelor care participă sau asistă la efectuarea inspectării vamale li se lămuresc drepturile și obligațiile.

(7) Nu se admite efectuarea inspectării vamale în timp de noapte, cu excepția cazurilor cînd inspectarea se face în cadrul controlului vamal sau vămuirii și a cazurilor care nu suferă amînare.

(8) Înaintea inspectării vamale, colaboratorul vamal este obligat să prezinte, contra semnătură, persoanei al cărei teritoriu, local sau unitate de transport urmează să fie inspectate ordonanța privind efectuarea inspectării vamale. În cazul absenței persoanei, ordonanța este prezentată uneia dintre persoanele indicate la alin.(4).

(9) Colaboratorul vamal propune persoanei al cărei teritoriu, local sau unitate de transport urmează să fie inspectate sau uneia dintre persoanele indicate la alin.(4) să permită accesul pe teritoriul, în localul sau în unitatea de transport în care se află bunurile enumerate la alin.(1), să predea bunurile sau să deschidă localurile, recipientele și alte locuri unde se pot afla astfel de bunuri. În cazul refuzului de a deschide localurile, recipientele și alte locuri unde se pot afla bunurile indicate la alin.(1), colaboratorul vamal este în drept să le deschidă, evitînd deteriorarea nejustificată a lăcăților, ușilor etc.

(10) Mărfurile, mijloacele de transport, documentele și alte bunuri care au atribuție la cazul contravenției vamale constatate în timpul inspectării vamale sînt ridicate în temeiul și în modul prevăzut la art.243 și 244.

(11) În cadrul inspectării vamale, pot fi efectuate măsurări, fotografieri, filmări, înregistrări video și alte lucrări tehnice.

(12) Referitor la inspectarea vamală se întocmește proces-verbal.

 

Articolul 248. Examinarea

(1) Pentru a constata indiciile, a descoperi probele materiale, a elucida circumstanțele contravenției vamale, colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură sau cercetează cazul de contravenție vamală este în drept să examineze teritoriile, localurile, mărfurile, mijloacele de transport, documentele, alte bunuri care aparțin sau care sînt destinate persoanei juridice, persoanei cu funcție de răspundere sau persoanei fizice, să ridice corespondența lor poștală și telegrafică, să întreprindă alte măsuri prevăzute de Codul contravențional al Republicii Moldova și de prezentul cod.

(2) Examinarea poate fi efectuată în cadrul întocmirii procesului-verbal privind încălcarea reglementărilor vamale, inspectării vamale, ridicării mărfurilor, mijloacelor de transport, documentelor și altor bunuri sau ca un act de procedură independent.

(3) Se permite examinarea mărfurilor, mijloacelor de transport, documentelor și altor bunuri ca un act de procedură independent:

a) dacă mărfurile, mijloacele de transport, documentele și alte bunuri au fost prezentate colaboratorului vamal în timpul controlului vamal sau al vămuirii ori în timpul efectuării actelor de procedură anterioare;

b) în alte cazuri, cu acordul posesorilor de mărfuri, de mijloace de transport, de documente și de alte bunuri.

(4) Examinarea ca un act de procedură independent se efectuează în prezența unor martori asistenți. La examinare au dreptul să participe contravenientul, specialistul și martorii.

(5) În cadrul examinării pot fi efectuate măsurări, fotografieri, filmări, înregistrări video, pot fi schițate planuri, efectuate desene, scheme, prelevate probe și mostre, făcute mulaje și tipare de pe urme, copii de pe documente.

(6) Referitor la efectuarea examinării ca un act de procedură independent se întocmește proces-verbal.

 

Articolul 249. Prezentarea mărfurilor, mijloacelor de transport, documentelor și altor bunuri pentru a fi identificate

(1) În temeiul deciziei colaboratorului vamal care efectuează actele de procedură în cazul de contravenție vamală sau care îl cercetează, contravenientului persoană fizică, persoană cu funcție de răspundere, conducător al persoanei juridice sau adjunct al acestuia, persoană care desfășoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică, precum și martorului, li se prezintă, după caz, mărfurile, mijloacele de transport, documentele și alte bunuri spre a fi identificate.

(2) Persoanele chemate să identifice bunurile indicate la alin.(1) sînt întrebate în prealabil despre împrejurările în care le-au văzut, despre semnele lor distinctive.

(3) Bunurile sînt prezentate spre a fi identificate împreună cu alte obiecte similare. Prezentarea pentru identificare se efectuează în prezența unor martori asistenți.

(4) Referitor la prezentarea bunurilor pentru identificare, se întocmește proces-verbal.

 

Articolul 250. Solicitarea de la autoritățile publice și de la persoane a informației necesare efectuării actelor de procedură în cazul de contravenție vamală sau cercetării lui

(1) Colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură în cazul de contravenție vamală sau îl cercetează este în drept să primească gratuit, la cerere scrisă, de la autorități publice sau de la persoane informațiile necesare soluționării cazului, inclusiv informații pentru uz de serviciu sau informații care prezintă secret comercial sau un alt secret ocrotit de lege.

(2) În cazul refuzului neîntemeiat de a i se prezenta informația solicitată, colaboratorul vamal este în drept să ridice documentele care conțin informația necesară soluționării cazului, în modul prevăzut de prezentul cod.

(3) Colaboratorul vamal este obligat să asigure nedivulgarea informației primite, folosind-o exclusiv la soluționarea cazului de contravenție vamală. Colaboratorul vamal nu poate folosi o astfel de informație în scopuri personale, nu o poate transmite unor terți și nici altor autorități publice, excepție făcînd cazurile prevăzute de legislație.

 

Articolul 251. Controlul în cazul de contravenție vamală

În cazul de contravenție vamală în care actele de procedură sînt efectuate de organul vamal sau care este cercetat de el, pentru constatarea faptelor și a circumstanțelor cazului, se poate dispune efectuarea auditului postvămuire în conformitate cu prezentul cod sau efectuarea unor controale de către autoritățile abilitate cu acest drept prin lege.

[Art.251 în redacția Legii nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008]

 

Articolul 252. Modul de desemnare a expertizei

(1) Colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură în cazul de contravenție vamală sau îl cercetează emite o ordonanță privind necesitatea expertizei, desemnarea expertului sau instituției care o va efectua, problemele ce urmează să fie elucidate și materialele puse la dispoziția expertului.

(2) Anterior desemnării expertului, se verifică specialitatea și competența lui.

 

Articolul 253. Prelevarea de probe și mostre pentru expertiză

(1) Colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură în cazul de contravenție vamală sau îl cercetează este în drept să primească de la contravenient persoană fizică sau persoană cu funcție de răspundere, conducător sau angajat al persoanei juridice, precum și persoană care desfășoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică mostre de semnături, de scris, probe și mostre de mărfuri și de alte bunuri necesare expertizei.

(2) Pot fi luate, după caz, probe și mostre și de la alte persoane decît cele indicate la alin.(1).

(3) Colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură în cazul de contravenție vamală sau care îl cercetează emite o ordonanță de prelevare a probelor și mostrelor.

(4) Prelevarea de probe și mostre se efectuează, după caz, cu participarea specialistului și (sau) în prezența unor martori asistenți.

(5) Referitor la prelevarea de probe și mostre se întocmește proces-verbal.

 

Articolul 254. Drepturile și obligațiile contravenientului și ale apărătorului

Drepturile și obligațiile contravenientului și ale apărătorului în cadrul procesului contravențional sînt prevăzute de Codul contravențional al Republicii Moldova.

[Art.254 în redacția Legii nr.131-XVIII din 23.12.2009, în vigoare 12.02.2010]

 

Articolul 255. Condițiile suplimentare pe care trebuie să le întrunească procesul-verbal de audiere

(1) Dacă persoana audiată nu dorește sau nu este în stare să facă depoziții scrise în esența cazului de contravenție vamală, colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură sau cercetează cazul de contravenție vamală poate înscrie în procesul-verbal depozițiile verbale ale persoanei audiate.

(2) În procesul-verbal de audiere a martorului care a atins vîrsta de 16 ani se face consemnarea că acesta a fost informat, contra semnătură, de răspunderea administrativă atrasă de refuzul de a face depoziții sau de eschivarea de la ele. Nu se face o astfel de consemnare în procesul-verbal de audiere a martorului dacă acesta este soț sau rudă apropiată contravenientului.

(3) Dacă la audiere a participat translatorul sau specialistul, în procesul-verbal se consemnează că acestora le-au fost explicate drepturile și obligațiile.

(4) În procesul-verbal de audiere a contravenientului persoană fizică, persoană cu funcție de răspundere, conducător al persoanei juridice sau adjunct al acestuia, persoană care desfășoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică se consemnează că i s-a explicat dreptul de a recuza specialistul, colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură în cazul de contravenție vamală sau îl cercetează. Tot acolo, se consemnează, după caz, faptul că persoana audiată a făcut demers de recuzare.

(5) După încheierea audierii, persoana audiată ia cunoștință de procesul-verbal și confirmă prin semnătură veridicitatea depozițiilor sale scrise sau verbale consemnate. Persoana audiată este în drept să ceară efectuarea unor completări sau modificări ale depozițiilor sale verbale consemnate, ceea ce și se face. Dacă procesul-verbal conține cîteva pagini, persoana audiată semnează fiecare pagină.

(6) Persoanele care au asistat la audiere sînt în drept să ia cunoștință de procesul-verbal de audiere. Ele confirmă prin semnătură veridicitatea consemnării depozițiilor persoanei audiate, iar dacă au obiecții referitor la corectitudinea și plenitudinea consemnării, le expun în scris.

(7) Dacă la audiere participă translatorul, specialistul sau reprezentantul legal al contravenientului, aceștia semnează procesul-verbal, iar translatorul fiecare pagină.

(8) Dacă a beneficiat de serviciile translatorului, persoana audiată confirmă prin semnătură veridicitatea depozițiilor sale traduse în procesul-verbal de audiere.

(9) Dacă procesul-verbal de audiere a fost tradus în scris în o altă limbă, fiecare pagină a lui este semnată de translator și de persoana audiată.

 

Articolul 256. Certificarea refuzului sau imposibilității de semnare a procesului-verbal

(1) Refuzul contravenientului, martorului sau al unei alte persoane de a semna procesul-verbal privind actul de procedură la care au participat este consemnat în procesul-verbal și certificat prin semnătură de către colaboratorul vamal care l-a întocmit, precum și, după caz, de martorii asistenți.

(2) Persoanei care a refuzat să semneze procesul-verbal i se acordă posibilitatea de a expune motivele refuzului. Expunerea de motive se încorporează în procesul-verbal sau se anexează la el.

(3) Dacă una dintre persoanele indicate la alin.(1), din anumite cauze, nu poate semna procesul-verbal privind actul de procedură, faptul este consemnat în procesul-verbal și certificat prin semnătură de către colaboratorul vamal care l-a întocmit, precum și, după caz, de martorii asistenți.

(4) În cazul în care contravenientul sau martorul nu au putut din anumite cauze să semneze procesul-verbal de audiere, este invitată o persoană neinteresată care, cu acordul persoanei audiate, certifică prin semnătură veridicitatea declarațiilor sau depozițiilor consemnate.

 

Secțiunea a 41-a

Cheltuielile aferente cazului de contravenție vamală

Articolul 257. Cheltuielile aferente cazului de contravenție vamală

Cheltuielile aferente cazului de contravenție vamală sînt următoarele:

a) sumele plătite martorilor, experților, specialiștilor, translatorilor, martorilor asistenți;

b) cheltuielile de revizie, control și inventariere;

c) cheltuielile de păstrare, expediere, transport și cercetare a probelor materiale;

d) alte cheltuieli suportate de organul vamal la efectuarea actelor de procedură în cazul contravenției vamale sau la cercetarea lui.

 

Articolul 258. Sumele cuvenite martorilor, experților, specialiștilor, translatorilor și martorilor asistenți

(1) Martorilor, experților, specialiștilor, translatorilor și martorilor asistenți li se restituie cheltuielile de deplasare la organul vamal, de cazare și li se plătesc diurnele.

(2) Experții, specialiștii și translatorii sînt retribuiți pentru lucrul efectuat la solicitarea organului vamal dacă acest lucru nu este o obligație de serviciu.

(3) Persoanelor invitate la organul vamal în calitate de martori, experți, specialiști, translatori, martori asistenți li se păstrează locul de muncă de bază și salariul mediu lunar în timpul deplasării lor și al îndeplinirii obligațiilor la organul vamal.

(4) Organul vamal plătește martorilor, experților, specialiștilor, translatorilor și martorilor asistenți sumele ce li se cuvin, după ce aceștia și-au îndeplinit obligațiile.

(5) Procedura de plată și sumele cuvenite se stabilesc în conformitate cu legislația.

(6) Dacă persoana citată în calitate de martor, expert, specialist în cazul contravenției vamale nu locuiește sau nu se află în țară, cheltuielile pe care le suportă pentru a participa la efectuarea actelor de procedură sau la cercetarea cazului sînt restituite în conformitate cu procedura prevăzută de Serviciul Vamal.

 

Articolul 259. Restituirea cheltuielilor aferente cazului de contravenție vamală

(1) Cheltuielile aferente cazului de contravenție vamală le suportă contravenientul după ce a fost emisă decizia de aplicare a sancțiunii sau se fac de la bugetul de stat în cazurile prevăzute de prezentul cod.

(2) În cazul exonerării contravenientului de răspundere în temeiurile prevăzute de legislație, organul vamal care a cercetat cazul de contravenție vamală are dreptul să încaseze de la contravenient cheltuielile, cu excepția sumelor plătite translatorului.

(3) Dacă în cazul contravenției vamale sînt aplicate sancțiuni mai multor persoane, colaboratorul vamal care cercetează cazul hotărăște partea din cheltuieli datorate de fiecare.

(4) În condițiile în care dosarul de contravenție vamală se clasează, cheltuielile aferente cazului sau echivalentul cheltuielilor pe care persoana declarată insolvabilă ar trebui să le plătească, precum și cheltuielile de retribuire a translatorului se suportă de la bugetul de stat.

(5) Colaboratorul vamal care a efectuat actele de procedură în cazul de contravenție vamală sau l-a cercetat este obligat să anexeze la dosar documentele justificative ale cheltuielilor aferente cazului.

 

Secțiunea a 42-a

Remiterea dosarului de contravenție vamală spre cercetare

Articolul 260. Remiterea dosarului de contravenție vamală spre cercetare

Colaboratorul vamal care a efectuat actele de procedură în cazul de contravenție vamală remite dosarul, la încheierea procedurii, către șeful organului vamal sau adjunctul acestuia, iar factorul de decizie din Serviciul Vamal către persoana împuternicită din Serviciu cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea termenului de aplicare a sancțiunii persoanei fizice sau persoanei cu funcție de răspundere și cu cel puțin o lună înainte de expirarea termenului de aplicare a sancțiunii persoanei juridice sau persoanei care desfășoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică.

 

Articolul 261. Clasarea dosarului de contravenție vamală pînă la remiterea lui spre cercetare

(1) Dacă se constată circumstanțe care exclud necesitatea continuării procedurii în cazul de contravenție vamală, colaboratorul vamal care a efectuat actele de procedură emite o decizie în care expune esența cazului, temeiurile clasării dosarului și rezolvă problema mărfurilor, mijloacelor de transport, documentelor și a altor bunuri ridicate, problema patrimoniului sechestrat, obiectelor gajate, garanțiilor depuse, probelor materiale și cheltuielilor aferente cazului. Decizia intră în vigoare după ce este aprobată de șeful organului vamal sau de adjunctul acestuia.

(2) În termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a deciziei de clasare a dosarului de contravenție vamală, se înmînează sau se expediază o copie de pe decizie persoanei care a suportat procedura, iar în cazul decesului persoanei fizice sau lichidării persoanei juridice, copia se remite reprezentanților acestora sau persoanelor interesate.

 

Secțiunea a 43-a

Cercetarea cazului de contravenție vamală

Articolul 262. Organele vamale împuternicite să cerceteze cazul de contravenție vamală

Cazul de contravenție vamală comisă de o persoană fizică sau juridică este cercetat de colaboratorii vamali prevăzuți în Codul contravențional al Republicii Moldova.

 

Articolul 263. Remiterea dosarului de contravenție vamală în procedură suplimentară

(1) Colaboratorul vamal, primind spre cercetare cazul de contravenție vamală, remite dosarul în procedură suplimentară dacă prima procedură a fost insuficientă și nu poate fi completată în cadrul cercetării și dacă există alte circumstanțe care împiedică cercetarea.

(2) Decizia privind remiterea dosarului, emisă pînă la cercetarea cazului de contravenție vamală, se întocmește în scris și se expediază unui alt organ vamal sau colaborator vamal pentru o procedură suplimentară.

 

Articolul 264. Termenele de cercetare a cazului de contravenție vamală

(1) Cazul de contravenție vamală comisă de o persoană fizică se cercetează în 15 zile, iar cel de contravenție vamală săvîrșită de o persoană cu funcție de răspundere sau de alte persoane este cercetat în termen de o lună de la data la care colaboratorul vamal a primit dosarul.

(2) Dacă contravenientul, avocatul sau reprezentantul contravenientului fac demersuri în vederea amînării cercetării cazului, colaboratorul vamal competent poate prelungi termenele, indicate la alin.(1), în limitele stabilite de legislație.

 

Articolul 265. Cercetarea cazului de contravenție vamală

(1) Cînd începe cercetarea cazului de contravenție vamală, colaboratorul vamal:

a) anunță cine cercetează cazul, ce caz este cercetat, cine și în baza cărui articol din Codul contravențional al Republicii Moldova sau din prezentul cod este tras la răspundere;

b) verifică prezența contravenientului, avocatului sau reprezentantului contravenientului ori constată cauza absenței lor;

c) decide asupra cercetării cazului în absența persoanelor indicate la lit.b) sau amînării cercetării;

d) stabilește identitatea contravenientului, verifică împuternicirile altor persoane;

e) lămurește persoanelor care participă la cercetarea cazului drepturile și obligațiile lor;

f) decide asupra invitării translatorului;

g) soluționează recuzările și demersurile.

(2) Contravenientul persoană fizică, conducător al persoanei juridice sau adjunct al acestuia, avocatul sau reprezentantul contravenientului sînt în drept să ia cunoștință de toate materialele cazului, să prezinte diferite probe.

(3) Colaboratorul vamal cercetează circumstanțele comiterii contravenției vamale, examinează probele, ia act de lămuririle suplimentare ale contravenientului persoană fizică, conducător al persoanei juridice sau adjunct al acestuia, ale avocatului sau ale reprezentantului contravenientului referitor la esența contravenției.

(4) Colaboratorul vamal decide, după caz, asupra efectuării expertizei, întreprinde alte acte de procedură, respectînd prevederile Codului contravențional al Republicii Moldova și ale prezentului cod.

 

Articolul 266. Prezența contravenientului persoană fizică, conducător al persoanei juridice sau adjunct al acestuia la cercetarea cazului de contravenție vamală

(1) Cazul de contravenție vamală este cercetat în prezența contravenientului persoană fizică, conducător al persoanei juridice sau adjunct al acestuia, a avocatului sau a reprezentantului contravenientului.

(2) Organul vamal înmînează sau expediază contravenientului o citație sau un proces-verbal privind cazul de contravenție vamală, în care sînt consemnate locul și timpul cercetării cazului.

(3) Cazul de contravenție vamală poate fi cercetat în absența contravenientului persoană fizică, conducător al persoanei juridice sau adjunct al acestuia, a avocatului sau a reprezentantului contravenientului dacă:

a) există date despre încunoștințarea la timp a contravenientului de locul și timpul cercetării cazului, iar de la el nu a parvenit nici un demers referitor la amînarea cercetării;

b) există dovezi că, la momentul cercetării cazului, contravenientul nu se află în țară;

c) contravenientul nu este identificat;

d) contravenția vamală a fost comisă la expedierea de bunuri prin poșta internațională.

 

Articolul 267. Circumstanțele care trebuie elucidate în cadrul cercetării cazului de contravenție vamală

La cercetarea cazului de contravenție vamală, colaboratorul vamal este obligat să constate dacă:

a) a fost sau nu a fost comisă contravenție vamală;

b) persoana trasă la răspundere este sau nu este vinovată de comiterea unei contravenții vamale;

c) contravenientul poate sau nu poate fi tras la răspundere administrativă;

d) există sau nu există circumstanțe atenuante sau agravante;

e) există sau nu există alte circumstanțe importante pentru soluționarea cazului.

 

Articolul 268. Decizia organului vamal asupra cazului de contravenție vamală

(1) După cercetarea cazului de contravenție vamală, colaboratorul vamal emite una din următoarele decizii:

a) aplicarea de sancțiune;

b) clasarea dosarului;

c) pornirea urmăririi penale în cazul infracțiunii de contrabandă sau altei infracțiuni, a căror urmărire penală ține de competența organului vamal;

d) remiterea dosarului către alte organe de drept pentru pornirea urmăririi penale în cazul depistării unor infracțiuni a căror urmărire penală nu ține de competența organului vamal;

e) remiterea dosarului în procedură suplimentară.

(2) Decizia privind clasarea dosarului se emite la exonerarea contravenientului de răspundere, dată fiind o încălcare neînsemnată, și atunci cînd există circumstanțe care exclud procedura.

(3) Ordonanța sau, după caz, procesul-verbal de pornire a urmăririi penale se emite dacă se constată elementele constitutive ale infracțiunii de contrabandă.

(4) Remiterea dosarului de contravenție vamală în procedură suplimentară se efectuează în cazurile prevăzute la art.263 alin.(1).

(5) În decizia asupra cazului de contravenție vamală trebuie să se consemneze:

a) denumirea organului vamal în al cărui nume este emisă decizia;

b) funcția, numele și prenumele colaboratorului vamal care a emis decizia;

c) timpul și locul cercetării cazului;

d) date despre contravenient, dacă acesta a fost identificat;

e) circumstanțele constatate la cercetarea cazului;

f) articolul din prezentul cod la care se face referire și care prevede răspunderea pentru contravenția vamală comisă;

g) decizia emisă asupra cazului;

h) termenele și calea de atac al deciziei.

(6) În decizia asupra cazului de contravenție vamală trebuie să fie soluționată problema mărfurilor, mijloacelor de transport, documentelor, altor bunuri ridicate sau sechestrate, garanțiilor depuse, vărsămîntului în contul de depozit, probelor materiale și cheltuielilor aferente cercetării cazului de contravenție vamală.

(7) Decizia asupra cazului de contravenție vamală este semnată de colaboratorul vamal care l-a cercetat.

(8) Decizia asupra cazului de contravenție vamală este pronunțată imediat după încheierea cercetării lui.

(9) În cazurile prevăzute la alin.(1) lit.a) și b), copia de pe decizie se înmînează sau se expediază persoanei vizate sau reprezentantului ei în 3 zile de la data emiterii. Decizia se consideră înmînată chiar dacă destinatarul nu se află în locul pe care l-a indicat sau dacă locul a fost indicat incorect.

[Art.268 modificat prin Legea nr.3-XV din 05.02.04, în vigoare 12.03.04]

[Art.268 modificat prin Legea nr.206-XV din 29.05.03, în vigoare 18.07.03]

 

Articolul 269. Propunerile privind înlăturarea cauzelor și condițiilor de comitere a contravenției vamale

(1) Colaboratorul vamal care cercetează cazul de contravenție vamală, după ce constată cauzele și condițiile comiterii ei, prezintă autorităților publice și persoanelor juridice propuneri privind înlăturarea acestor cauze și condiții.

(2) Autoritățile publice și persoanele juridice sînt obligate ca, în termen de o lună din ziua primirii propunerii consemnate la alin.(1), să comunice organului vamal care a prezentat propunerea ce măsuri au luat.

 

Articolul 270. Intentarea de acțiune în justiție

Colaboratorul vamal care cercetează cazul de contravenție vamală este în drept să intenteze acțiune în justiție privind recunoașterea nulității tranzacțiilor dacă, în timpul procedurii sau cercetării, constată ilegalitatea lor.

 

Articolul 271. Acțiunile întreprinse în privința mărfurilor, mijloacelor de transport, documentelor, bunurilor ridicate, gajate sau sechestrate, garanțiilor și sumelor depuse

(1) În soluționarea problemei mărfurilor, mijloacelor de transport, documentelor și altor bunuri ridicate sau sechestrate, ce constituie probe materiale în cazul contravenției vamale, colaboratorul vamal care cercetează cazul se conduce de prevederile Codului contravențional al Republicii Moldova.

(2) În soluționarea problemei mărfurilor și mijloacelor de transport ridicate sau gajate, garanțiilor, bunurilor sechestrate, ce constituie mijloace de asigurare a perceperii amenzii sau costului mărfurilor și mijloacelor de transport, colaboratorul vamal care cercetează cazul contravenției vamale se conduce de alin.(3)–(5).

(3) Mărfurile și mijloacele de transport ridicate, gajate sau bunurile sechestrate în mod întemeiat pentru a se asigura perceperea amenzii sau costului mărfurilor și al mijloacelor de transport se restituie, în termen de 2 luni după perceperea amenzii sau costului mărfurilor și mijloacelor de transport, posesorului sau deținătorului lor de la momentul ridicării, gajării sau sechestrării, garanțiile depuse în acest scop, după transferul sumelor necesare, anulîndu-se, iar sumele depuse în contul de depozit folosindu-se pentru plata sumelor datorate. Dacă, după perceperea amenzii sau costului mărfurilor și al mijloacelor de transport, posesorul sau deținătorul bunurilor ridicate, gajate sau sechestrate nu le vor solicita în decursul a 2 luni din ziua expedierii înștiințării respective, bunurile vor fi plasate în depozit provizoriu. În caz de neachitare a amenzii sau a costului mărfurilor și al mijloacelor de transport, de mărfurile și mijloacele de transport ridicate, gajate sau sechestrate pentru asigurarea perceperii amenzii sau costului mărfurilor și al mijloacelor de transport, precum și de garanția depusă în acest scop și de sumele depuse în contul de depozit se va dispune în conformitate cu prezentul cod.

(4) Mărfurile și mijloacele de transport ridicate sau gajate, vărsămîntul în contul de depozit sau bunurile sechestrate pentru a se asigura perceperea amenzii sau costului mărfurilor și al mijloacelor de transport se restituie, după constatarea neîntemeierii acestor operațiuni, persoanei de la care au fost ridicate, debitorului gajist sau deponentului, iar acțiunea garanției depuse în aceste scopuri încetează din momentul constatării cererii neîntemeiate a prezentării ei. Dacă, în decursul a 2 luni de la data expedierii înștiințării, posesorul sau deținătorul bunurilor indicate nu le va solicita, ele vor fi plasate în depozit provizoriu, unde termenul lor de păstrare nu poate depăși 6 luni de la data expedierii înștiințării.

(5) Dacă obiectul gajului sau bunurile sechestrate se păstrează la debitorul gajist sau la posesorul lor, interdicțiile și restricțiile stabilite de organul vamal asupra folosirii și dispunerii de ele își pierd puterea juridică după ce sumele cuvenite sînt vărsate ori după ce se constată că gajul sau sechestrul nu este întemeiat.

 

Articolul 272. Securitatea colaboratorului vamal în exercițiul procedurii sau al cercetării cazului de contravenție vamală

(1) Colaboratorul vamal care efectuează actele de procedură în cazul de contravenție vamală sau îl cercetează este în drept să ceară organului afacerilor interne ca, în timpul efectuării acțiunilor prevăzute de prezentul cod, să fie asigurată securitatea personală, precum și ordinea publică.

(2) Colaboratorul organului afacerilor interne căruia îi este adresată cererea indicată la alin.(1) este obligat să o execute și să ia măsurile prevăzute de legislație pentru tragerea la răspundere a celor care au împiedicat prin violență colaboratorul vamal să exercite obligațiile în cadrul procedurii sau cercetării cazului de contravenție vamală.

 

Secțiunea a 44-a

Atacarea deciziei organului vamal asupra

cazului de contravenție vamală

Articolul 273. Atacarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancțiune persoanei fizice, persoanei juridice sau persoanei care desfășoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică

(1) Decizia organului vamal privind aplicarea de sancțiune poate fi atacată de persoana fizică, persoana juridică sau de persoana care desfășoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică, vizate în decizie, ori de avocatul sau reprezentantul lor în decursul a 10 zile de la data emiterii deciziei.

(2) Plîngerea împotriva deciziei organului vamal privind aplicarea de sancțiune poate fi depusă la Serviciul Vamal sau la instanța de judecată din localitatea unde se află organul vamal care a aplicat sancțiunea.

(3) Decizia Serviciului Vamal asupra plîngerii împotriva deciziei organului vamal privind aplicarea de sancțiune poate fi atacată în termen de 10 zile de la emitere, în instanța de judecată a localității unde se află Serviciul Vamal. Hotărîrea instanței de judecată este definitivă.

(4) În cazul tardivității întemeiate a plîngerii, termenul prevăzut pentru prezentarea ei poate fi reînnoit de Serviciul Vamal în baza demersului persoanei vizate în decizie, precum și a avocatului sau a reprezentantului ei.

 

Articolul 274. Atacarea altor decizii ale organului vamal în cazul de contravenție vamală

(1) Decizia organului vamal privind clasarea dosarului de contravenție vamală sau privind remiterea lui în procedură suplimentară poate fi atacată în Serviciul Vamal de către persoana vizată în decizie, precum și de avocatul sau reprezentantul ei, în termen de 10 zile de la data emiterii. Decizia Serviciului Vamal este definitivă.

(2) Decizia organului vamal privind pornirea urmăririi penale în cazul de infracțiune de contrabandă sau de alte infracțiuni a căror urmărire penală ține de competența organului vamal sau privind remiterea dosarului către alte organe de drept pentru a se pronunța asupra pornirii urmăririi penale poate fi atacată în conformitate cu legislația de procedură penală.

[Art.274 modificat prin Legea nr.3-XV din 05.02.04, în vigoare 12.03.04]

 

Articolul 275. Examinarea de către Serviciul Vamal a deciziei asupra cazului de contravenție vamală

(1) După examinarea plîngerii persoanei vizate în decizie, a avocatului sau a reprezentantului ei, precum și la recursul procurorului sau ca o măsură de control asupra respectării legalității în cadrul efectuării actelor de procedură sau al cercetării cazurilor de contravenție vamală, Serviciul Vamal examinează decizia organului vamal asupra cazului de contravenție vamală și emite una din următoarele hotărîri:

a) decizia nu se modifică, iar plîngerea sau recursul nu sînt satisfăcute;

b) decizia este anulată, iar dosarul remis pentru o nouă cercetare sau în procedură suplimentară;

c) decizia este anulată, iar dosarul clasat;

d) sancțiunea aplicată pentru contravenție vamală este modificată fără a fi agravată;

e) decizia privind aplicarea de sancțiune pentru contravenție vamală este anulată și este emisă una din deciziile prevăzute la art.268 alin.(1) lit.c) și d).

(2) În cazurile prevăzute la alin.(1) lit.b)–e), Serviciul Vamal emite o decizie. Despre decizia emisă este încunoștințat în scris procurorul care a înaintat recursul, precum și reclamantul, iar despre decizia emisă cu privire la controlul asupra respectării legalității în cadrul efectuării actelor de procedură sau cercetării cazurilor de contravenție vamală se încunoștințează persoana vizată în decizia asupra cazului de contravenție vamală.

 

Articolul 276. Temeiurile pentru anularea sau modificarea deciziei privind aplicarea de sancțiune ori privind clasarea dosarului

Temei pentru anularea sau modificarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancțiune ori privind clasarea dosarului de contravenție vamală sînt:

a) procedura sau cercetarea unilaterală sau incompletă a cazului;

b) necorespunderea concluziilor, expuse în decizie, circumstanțelor cazului;

c) încălcarea serioasă a cerințelor procedurale din prezentul cod, iar în partea nereglementată de acesta, încălcarea legislației cu privire la contravențiile administrative prin emitere a deciziei de către un colaborator vamal neîmputernicit sau prin crearea de piedici, în pofida voinței contravenientului, participării la cercetarea cazului a avocatului sau a reprezentantului contravenientului, precum și alte cazuri de violare a drepturilor legale ale participanților la procedură în cazul de contravenție vamală sau la cercetarea lui, dacă această violare a împiedicat examinarea multilaterală a cazului și a influențat sau ar fi putut influența emiterea unei decizii juste;

d) calificarea incorectă a faptei, neaplicarea sau aplicarea incorectă a sancțiunilor prevăzute de prezentul cod.

 

Articolul 277. Termenele de examinare a plîngerii sau a recursului procurorului

(1) Plîngerea împotriva deciziei organului vamal în cazul de contravenție vamală se examinează în termen de o lună de la data parvenirii ei la Serviciul Vamal. Termenul de examinare a plîngerii poate fi prelungit cu titlu de excepție de către conducerea Serviciului Vamal, dar nu poate depăși 3 luni, fapt despre care este încunoștințat reclamantul.

(2) Recursul procurorului este examinat în termen de 10 zile de la data parvenirii lui la Serviciul Vamal.

 

Articolul 278. Efectul depunerii plîngerii sau declarării recursului

Depunerea plîngerii sau declararea recursului suspendă executarea deciziei organului vamal în cazul de contravenție vamală.

 

Articolul 279. Temeiurile și termenele suspendării examinării plîngerii

(1) Serviciul Vamal suspendă examinarea plîngerii dacă:

a) materialele cazului de contravenție vamală, decizia asupra căruia a fost atacată, au fost solicitate de organul de urmărire penală în legătură cu pornirea procedurii penale sau cu efectuarea urmăririi penale;

b) materialele cazului de contravenție vamală sînt examinate de procuror în ordine de supraveghere.

(2) În cazul uneia din circumstanțele indicate la alin.(1), factorul de decizie din Serviciul Vamal care examinează plîngerea emite o decizie privind suspendarea examinării plîngerii, despre care fapt se încunoștințează reclamantul.

(3) Examinarea plîngerii este reluată de către factorul de decizie din Serviciul Vamal care examinează plîngerea, după ce temeiurile suspendării au dispărut.

[Art.279 modificat prin Legea nr.206-XV din 29.05.03, în vigoare 18.07.03]

 

Secțiunea a 45-a

Executarea deciziei organului vamal privind aplicarea

de sancțiune pentru contravenție vamală

Articolul 280. Recurgerea la executarea deciziei privind aplicarea de sancțiune pentru contravenție vamală

(1) Organul vamal recurge la executarea deciziei privind aplicarea de sancțiune pentru contravenție vamală:

a) după expirarea termenului de atac;

b) la data emiterii de către instanța de judecată a hotărîrii cu privire la plîngerea împotriva deciziei organului vamal.

(2) Organul vamal care a emis decizia privind aplicarea de sancțiune pentru contravenție vamală recurge direct la executarea ei sau expediază organului financiar sau instituțiilor bancare un aviz despre recurgerea la executarea deciziei, sau recurge la executarea ei prin intermediul executorului judiciar, dacă un alt mod de executare a deciziei nu este posibil.

(3) Decizia privind aplicarea de sancțiune nu mai este pasibilă de executare dacă la executarea ei nu s-a recurs în termen de 6 luni de la data emiterii.

(4) În cazul în care executarea deciziei privind aplicarea de sancțiune este suspendată în legătură cu depunerea în termen a plîngerii sau cu declararea recursului împotriva acestei decizii, curgerea termenului de executare a deciziei, stabilit la alin.(3), se suspendă pînă la examinarea plîngerii sau recursului.

 

Articolul 281. Executarea deciziei organului vamal privind aplicarea amenzii sau perceperea costului mărfurilor și mijloacelor de transport

(1) Amenda sau costul mărfurilor și al mijloacelor de transport trebuie să fie achitate de contravenient în termen de 15 zile de la data la care a primit decizia, iar în cazurile de depunere a plîngerii sau de declarare a recursului împotriva acestei decizii – în termen de 15 zile de la data emiterii deciziei de nesatisfacere a plîngerii sau recursului.

(2) Amenda sau costul mărfurilor și al mijloacelor de transport contravenientul le varsă la organul vamal care a emis decizia privind aplicarea de sancțiune sau la o instituție bancară. Determinarea echivalentului în lei moldovenești al sumelor exprimate în valută străină se face la cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei din ziua vărsării amenzii sau costului mărfurilor și al mijloacelor de transport.

(3) Dacă persoana fizică sau persoana cu funcție de răspundere nu va vărsa amenda sau costul mărfurilor și al mijloacelor de transport în termenul stabilit, echivalentul lor se percepe din costul mărfurilor și al mijloacelor de transport ridicate pentru a se asigura aplicarea sancțiunii, din costul bunurilor gajate sau sechestrate prin prezentarea garanției de achitare, prin decontarea mijloacelor de pe contul de depozit sau în mod silit din veniturile bănești sau mijloacele bănești ale contravenientului. Dacă persoana fizică nu lucrează sau dacă reținerea amenzii sau costului mărfurilor și al mijloacelor de transport din veniturile bănești sau din mijloacele bănești ale persoanei fizice sau ale persoanei cu funcție de răspundere nu este posibilă din alte motive, perceperea amenzii sau costului mărfurilor și al mijloacelor de transport se efectuează în temeiul unei decizii a organului vamal de către executorul judiciar prin urmărirea patrimoniului persoanei fizice sau al persoanei cu funcție de răspundere sau a cotei ei în proprietatea comună.

(4) Dacă persoana juridică sau persoana care desfășoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică nu achită în termenul stabilit amenda sau costul mărfurilor și al mijloacelor de transport, echivalentul lor se reține din costul mărfurilor și al mijloacelor de transport ridicate pentru a se asigura aplicarea sancțiunii, din costul bunurilor gajate sau sechestrate prin prezentarea garanției de achitare, prin decontarea mijloacelor de pe contul de depozit sau în mod forțat prin expedierea către instituția financiară a unui aviz privind recurgerea la executarea deciziei.

(5) Dacă persoana juridică sau persoana care desfășoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică nu dispune de mijloace bănești pentru achitarea amenzii sau a costului mărfurilor și al mijloacelor de transport, această sumă este percepută, în temeiul unei decizii a organului vamal, de către executorul judiciar prin urmărirea patrimoniului acestor persoane.

(6) Dacă organul vamal recurge la executarea indirectă a deciziei sale, organul care a executat-o îi remite decizia cu mențiunea executării.

 

Articolul 282. Executarea deciziei organului vamal privind confiscarea

(1) La expirarea termenului de depunere a plîngerii împotriva deciziei organului vamal privind confiscarea, mărfurile, mijloacele de transport și alte bunuri care fac obiectul acestei decizii se confiscă, indiferent de faptul dacă sînt proprietatea contravenientului și indiferent de faptul dacă contravenientul a fost identificat sau nu.

(2) Dacă organul vamal nu ridică mărfurile, mijloacele de transport și alte bunuri prevăzute la alin.(1), contravenientul sau persoana care le deține trebuie să le predea organului vamal în termen de 15 zile de la data înmînării sau expedierii deciziei, iar în cazurile de depunere a plîngerii sau de declarare a recursului împotriva acesteia, în termen de 15 zile de la data emiterii deciziei privind nesatisfacerea plîngerii sau a recursului. În caz contrar, decizia de confiscare emisă de organul vamal este îndeplinită de către executorul judiciar și remisă, cu mențiunea executării, organului vamal care a emis-o.

(3) În cazul în care nu este posibilă confiscarea mărfurilor și a mijloacelor de transport care fac obiectul contravenției vamale, a mărfurilor și mijloacelor de transport dotate cu ascunzișuri speciale pentru trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor și a altor bunuri care fac obiectul contravenției vamale, tăinuite de controlul vamal, precum și a mijloacelor de transport cu care a fost transportat obiectul contravenției vamale, de la contravenient se percepe costul acestora în modul stabilit la art.281.

(4) Mărfurile, mijloacele de transport și alte bunuri (cu excepția valutei, obiectelor de artă, obiectelor de valoare istorică sau arheologică, obiectelor prohibite pentru circulație), ridicate de la persoană în cazul de contravenție vamală, pot fi răscumpărate de aceasta, cu acordul organului vamal ierarhic superior, la un preț dublu, în vigoare la momentul depistării contravenției, pînă a se recurge la executarea deciziei de confiscare.

 

Articolul 283. Executarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancțiune în partea referitoare la retragerea autorizației sau atestatului de calificare

(1) Decizia organului vamal privind aplicarea de sancțiune pentru contravenție vamală în ceea ce se referă la retragerea autorizației sau atestatului de calificare este executată nemijlocit de către organul vamal care a emis această decizie.

(2) Autorizația sau atestatul de calificare retrase devin nevalabile în momentul recurgerii la executarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancțiune pentru contravenție vamală.

(3) Persoana a cărei autorizație sau al cărei atestat de calificare sînt retrase de către organul vamal trebuie să le predea acestuia, în termen de 15 zile de la data la care i s-a înmînat sau expediat decizia, iar în cazurile de depunere a plîngerii sau de declarare a recursului împotriva acestei decizii, în termen de 15 zile de la data emiterii deciziei privind nesatisfacerea plîngerii sau a recursului. Neîndeplinirea acestor cerințe în termen atrage răspunderea prevăzută de prezentul cod pentru nesupunere dispoziției sau cererii legale formulate de organul vamal.

 

Articolul 284. Executarea deciziei organului vamal privind aplicarea de sancțiune pentru contravenție vamală persoanelor care locuiesc sau se află în străinătate și nu au patrimoniu în Republica Moldova

Decizia privind aplicarea de sancțiune pentru contravenție vamală persoanelor care locuiesc sau se află în străinătate și nu au patrimoniu în Republica Moldova este executată în conformitate cu legislația acesteia, cu acordurile internaționale la care ea este parte, încheiate cu statele în care locuiesc sau se află aceste persoane, precum și cu statele unde se află patrimoniul lor.

 

Capitolul XI

ATACAREA DECIZIILOR, ACȚIUNILOR SAU INACȚIUNII ORGANELOR

VAMALE ȘI ALE COLABORATORILOR VAMALI

 

Secțiunea a 46-a

Principii generale

Articolul 285. Domeniul de aplicare al prezentului capitol

Prevederile prezentului capitol se aplică tuturor cazurilor de atac al deciziilor, acțiunilor sau inacțiunii organelor vamale și ale colaboratorilor vamali, cu excepția cazurilor de atac al sancțiunilor administrative și penale.

 

Articolul 286. Dreptul de a ataca deciziile, acțiunile sau inacțiunea organelor vamale și ale colaboratorilor vamali

Orice persoană are dreptul să atace deciziile (inclusiv actele normative), acțiunile sau inacțiunea organelor vamale și ale colaboratorilor vamali dacă consideră că sînt lezate drepturile sau interesele sale legitime.

 

Articolul 287. Căile de atac al deciziilor, acțiunilor sau inacțiunii organelor vamale și ale colaboratorilor vamali

Deciziile, acțiunile și inacțiunea organelor vamale, ale colaboratorilor vamali pot fi atacate succesiv pe două căi: administrativă și judiciară.

 

Secțiunea a 47-a

Calea administrativă de atac al deciziilor, acțiunilor sau inacțiunii

organelor vamale și ale colaboratorilor vamali

Articolul 288. Calea administrativă de atac al deciziilor, acțiunilor sau inacțiunii organelor vamale și ale colaboratorilor vamali

(1) Deciziile, acțiunile sau inacțiunea organelor vamale și ale colaboratorilor vamali sînt atacate inițial în Serviciul Vamal.

(2) Acțiunile sau inacțiunea factorilor de decizie ai Serviciului Vamal pot fi atacate în Serviciu, iar deciziile Serviciului Vamal – în instanță de judecată.

 

Articolul 289. Termenul în care se poate exercita calea administrativă de atac

(1) Deciziile, acțiunile sau inacțiunea organelor vamale, ale colaboratorilor vamali pot fi atacate în termen de 10 zile de la data comunicării deciziei sau efectuării acțiunii.

(2) Dacă decizia organului vamal sau a colaboratorului vamal nu a fost comunicată persoanei vizate, aceasta poate depune plîngere în termen de 6 luni de la data emiterii deciziei.

(3) Inacțiunea organului vamal sau a colaboratorului vamal poate fi atacată în termen de 3 luni de la data expirării termenului de soluționare a plîngerii.

 

Articolul 290. Termenul de soluționare a plîngerii

Plîngerea trebuie să fie soluționată în termen de o lună. Serviciul Vamal este în drept să prelungească acest termen cu maximum o lună.

 

Articolul 291. Repunerea plîngerii în termen

Dacă, din motive întemeiate, plîngerea nu a fost depusă în termenul prevăzut la art.289, Serviciul Vamal este în drept, la demersul reclamantului, să o repună în termen.

 

Articolul 292. Forma plîngerii

Plîngerea se depune în scris la organul vamal competent sau colaboratorului vamal competent.

 

Articolul 293. Efectele depunerii plîngerii

(1) Depunerea plîngerii nu produce efecte asupra executării deciziei sau asupra acțiunii supuse atacului, cu excepția cazului prevăzut la alin.(2).

(2) Dacă organul vamal sau colaboratorul vamal cărora le este adresată plîngerea consideră că decizia sau acțiunea atacată contravine legislației, aceștia sînt în drept să o suspende total sau parțial.

 

Articolul 294. Colaborarea reclamantului

Reclamantul este obligat să colaboreze cu organul vamal și colaboratorul vamal cărora le-a adresat plîngerea, în scopul elucidării circumstanțelor cazului.

 

Articolul 295. Retragerea sau anularea plîngerii

(1) Reclamantul este în drept să retragă sau să anuleze plîngerea în orice moment pînă la emiterea deciziei pe marginea ei. Retragerea sau anularea plîngerii se face prin cerere scrisă. Reclamantul care a retras sau anulat plîngerea nu are dreptul să depună aceeași plîngere în același caz, doar dacă se vor constata circumstanțe noi.

(2) Plîngerea se redepune în termenul prevăzut pentru depunerea plîngerilor.

 

Articolul 296. Deciziile organului vamal sau ale colaboratorilor vamali referitoare la plîngeri

(1) Deciziile organului vamal sau ale colaboratorilor vamali referitoare la plîngeri trebuie să fie emise în scris și comunicate reclamantului.

(2) Deciziile organului vamal referitoare la plîngeri care prezintă interes general pot fi publicate.

 

Secțiunea a 48-a

Calea judiciară de atac al deciziilor, acțiunilor sau inacțiunii

organelor vamale și ale colaboratorilor vamali

Articolul 297. Examinarea plîngerilor în instanță de judecată

(1) Plîngerile împotriva deciziilor, acțiunilor sau inacțiunii organelor vamale și ale colaboratorilor vamali referitoare la efectuarea controlului vamal, vămuirii, actelor de procedură în cazul de contravenție vamală sau la cercetarea lui (cu excepția cazurilor de atac al deciziilor organelor vamale privind aplicarea simplificată de sancțiuni) și în alte chestiuni care nu se referă la politica economică a Republicii Moldova pot fi depuse în instanța de judecată în a cărei rază de activitate se află organul vamal sau locul de muncă al colaboratorului vamal ale căror decizii, acțiuni sau a căror inacțiune sînt atacate.

(2) Plîngerile împotriva deciziilor, acțiunilor sau inacțiunii organelor vamale și ale colaboratorilor vamali adresate Judecătoriei Economice a Republicii Moldova sînt examinate în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă.

(3) Alte plîngeri împotriva deciziilor, acțiunilor sau inacțiunii Serviciului Vamal și ale colaboratorilor lui pot fi adresate Procurorului General.

 

Articolul 298. Procedura exercitării căii judiciare de atac

Procedura exercitării căii judiciare de atac este reglementată de Codul de procedură civilă.

 

Secțiunea a 49-a

Revizuirea deciziilor, acțiunilor sau inacțiunii organelor vamale

și ale colaboratorilor vamali în caz de recurs al procurorului,

precum și în caz de control al legalității lor

Articolul 299. Recursul procurorului

Recursul procurorului trebuie să fie examinat de organul vamal sau de colaboratorul vamal în decursul a 10 zile de la primirea lui. Rezultatele examinării recursului sînt comunicate procurorului în scris.

 

Articolul 300. Revizuirea deciziilor, acțiunilor sau inacțiunii organelor vamale și ale colaboratorilor vamali de către Serviciul Vamal

Serviciul Vamal este în drept să anuleze sau să modifice decizia organului vamal inferior, precum și să acționeze legal în cazul acțiunilor ilegale sau inacțiunii organului vamal inferior.

 

Capitolul XII

APLICAREA DE MĂSURI LA FRONTIERĂ ÎN VEDEREA

PROTECȚIEI PROPRIETĂȚII INTELECTUALE

Articolul 301. Domeniul de aplicare

(1) Prevederile prezentului capitol se aplică mărfurilor pasibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, care:

a) sînt introduse sau scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;

b) sînt declarate organelor vamale în scopul plasării lor sub un regim vamal definitiv sau suspensiv;

c) se află sub supraveghere vamală în orice alte situații;

d) nu au fost declarate la intrarea sau la ieșirea din țară și sînt descoperite de organele vamale în timpul efectuării controalelor vamale;

e) au intrat în proprietatea statului prin confiscare sau prin abandon în favoarea statului.

(2) Prezentul capitol nu se aplică mărfurilor care sînt obiect al dreptului de proprietate intelectuală protejat și care au fost fabricate cu consimțămîntul titularului de drept, dar se afla fără consimțămîntul acestuia în una din situațiile menționate în alin.(1).

(3) Prezentul capitol nu se aplică mărfurilor la care se referă alin.(2), fabricate sau protejate de un alt drept de proprietate intelectuală, în alte condiții decît cele convenite cu titularul de drept.

(4) Măsurile de intervenție prevăzute în prezentul capitol nu se aplică bunurilor destinate uzului personal, deplasate peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice.

[Art.301 în redacția Legii nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

 

Articolul 302. Măsurile prealabile depunerii cererii de intervenție a organului vamal

(1) În cazul în care nu este depusă cerere de intervenție sau pînă la acceptarea acesteia, organul vamal poate suspenda operațiunea de vămuire și/sau să rețină, pe un termen de 3 zile lucrătoare, mărfurile aflate în una din situațiile prevăzute la art.301 dacă are temeiuri suficiente de a considera că aceste mărfuri aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală. Organul vamal notifică titularul de drept și declarantul/ destinatarul mărfurilor, dacă aceștia din urmă sînt cunoscuți, despre măsura aplicată, după un model stabilit de Serviciul Vamal. Termenul de 3 zile începe să curgă de la data la care titularul de drept a primit notificarea.

(2) Dacă în termenul prevăzut la alin.(1) titularul de drept nu depune cerere de intervenție, organul vamal ridică măsura de reținere a mărfurilor și/sau efectuează vămuirea acestora, cu condiția satisfacerii celorlalte exigențe legale.

(3) În cazul prevăzut la alin.(1), organul vamal poate solicita informații referitor la dreptul protejat titularului de drept pînă la notificarea acestuia despre o posibilă încălcare a unui drept de proprietate intelectuală.

[Art.302 în redacția Legii nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

 

1.">Articolul 3021. Depunerea și examinarea cererii de intervenție a organului vamal

(1) Cererea de intervenție a organului vamal se depune de către titularul de drept la Serviciul Vamal în formă scrisă pe suport de hîrtie sau în formă electronică, potrivit modelului stabilit de Serviciul Vamal. Cererea trebuie să conțină următoarele informații obligatorii:

a) datele de identificare ale titularului de drept;

b) descrierea tehnică precisă și detaliată a mărfurilor originale, datele despre locul unde au fost produse, despre producătorul lor, precum și datele despre alți titulari de drept;

c) orice informație specifică pe care titularul o deține în legătură cu modalitatea de încălcare a dreptului său;

d) numele și adresa persoanei de contact desemnate de titularul de drept.

(2) Odată cu cererea de intervenție a organului vamal, se depun fotografii și mostre ale mărfurilor originale.

(3) Titularul de drept va furniza, în măsura în care îi sînt cunoscute, orice alte informații, cum ar fi:

a) valoarea mărfurilor originale înainte de taxare;

b) locul unde se află mărfurile sau destinația lor;

c) detalii privind identificarea lotului sau a coletelor;

d) data prevăzută pentru sosirea sau plecarea mărfurilor;

e) mijloacele de transport utilizate;

f) țara sau țările de fabricație și rutele folosite;

g) diferențele tehnice dintre mărfurile originale și cele susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală;

h) denumirea și sediul persoanelor juridice autorizate să importe, să exporte ori să distribuie mărfurile.

(4) La cererea de intervenție se anexează în mod obligatoriu următoarele documente:

a) declarația titularului de drept, de o formă stabilită, prin care acesta își asumă responsabilitatea în cazul în care se constată că mărfurile nu aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală și obligația de a suporta toate cheltuielile efectuate în temeiul prezentului capitol;

b) dovada că este titularul dreptului de proprietate intelectuală.

(5) În cazul în care cererea de intervenție este depusă fără respectarea cerințelor prevăzute la alin.(1)–(3), Serviciul Vamal este în drept să o respingă printr-o decizie motivată, în care se menționează calea de atac. Cererea poate fi depusă repetat numai după ce a fost completată în modul corespunzător.

(6) În termen de 30 de zile de la primirea cererii de intervenție, Serviciul Vamal notifică în scris titularul despre acceptarea ori respingerea cererii sau despre faptul că ea face obiectul unor examinări, sau despre necesitatea prezentării unor informații suplimentare.

(7) Titularul nu trebuie să plătească nici un fel de redevențe/taxe pentru acoperirea cheltuielilor administrative aferente gestionării cererii de intervenție.

(8) Împotriva deciziei de respingere a cererii de intervenție a organului vamal titularul de drept poate depune o plîngere la instanța de judecată competentă.

[Art.3021 introdus prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

 

Articolul 303. Acceptarea cererii de intervenție a organului vamal

(1) În cazul în care acceptă cererea de intervenție a organului vamal, Serviciul Vamal stabilește perioada de intervenție de pînă la un an din data emiterii deciziei de acceptare. La expirare, acest termen poate fi prelungit cu condiția respectării art.3021.

(2) Serviciul Vamal prezintă organelor vamale subordonate cererile de intervenție acceptate pentru a se lua măsurile de rigoare la frontieră.

(3) Prevederile art.3021 se aplică în modul corespunzător în cazul solicitărilor de prelungire a perioadei de intervenție.

[Art.303 în redacția Legii nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

[Art.303 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008

 

Articolul 304. Condițiile și măsurile de intervenție ale organului vamal

(1) În baza cererii de intervenție acceptate, organul vamal emite o decizie de reținere a mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală și/sau suspendă operațiunea de vămuire, notificînd în scris despre aceasta, potrivit modelului stabilit de Guvern, atît titularul de drept, cît și declarantul /destinatarul mărfurilor. Despre măsurile întreprinse organul vamal informează imediat Serviciul Vamal în modul stabilit.

(2) În cazul în care organul vamal a reținut mărfuri susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală și/sau a suspendat operațiunea de vămuire, mărfurile pot fi distruse fără a se urma procedura stabilită la alin.(7), dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) titularul de drept informează în scris organul vamal, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării prevăzute la alin.(1) sau de 3 zile lucrătoare în cazul mărfurilor perisabile, că mărfurile reținute aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală;

b) titularul de drept depune la organul vamal, în termenul prevăzut la lit.a), acordul scris al declarantului /destinatarului mărfurilor privitor la faptul că abandonează aceste mărfuri în vederea distrugerii; acest acord poate fi prezentat organului vamal direct de către declarantul /destinatarul mărfurilor; condiția în cauză se consideră a fi îndeplinită atunci cînd declarantul /destinatarul mărfurilor nu a contestat în scris în termenul stabilit în mod expres reținerea și/sau suspendarea operațiunii de vămuire ori distrugerea mărfurilor;

c) organul vamal prelevă în mod obligatoriu mostre ale mărfurilor care urmează a fi distruse, conform reglementărilor vamale, pentru a fi păstrate în vederea constituirii de probe în instanță, după caz;

d) distrugerea se efectuează pe cheltuiala și sub responsabilitatea titularului de drept, dacă legislația nu prevede altfel.

(3) În cazul în care declarantul/destinatarul mărfurilor contestă măsurile de reținere a mărfurilor și/sau de suspendare a operațiunii de vămuire ori se opune distrugerii mărfurilor, se aplică procedura prevăzută la alin.(7).

(4) Pentru a constata că s-a adus atingere unui drept de proprietate intelectuală, organul vamal comunică titularului de drept, la cererea scrisă a acestuia, numele și adresa declarantului /deținătorului de mărfuri, țara de origine și de expediție a mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, dacă organul vamal deține astfel de informații.

(5) Titularul dreptului de proprietate intelectuală care primește informațiile prevăzute la alin.(4) nu le poate utiliza decît în scopul aplicării prevederilor alin.(2). Utilizarea unor astfel de informații în alte scopuri decît cele prevăzute expres atrage răspunderea titularului și anularea intervenției organului vamal.

(6) Organul vamal poate permite părților să examineze mărfurile reținute și/sau a căror vămuire este suspendată, precum și să preleve mostre în vederea stabilirii, prin analize sau testări, dacă mărfurile aduc atingere dreptului de proprietate intelectuală. Dacă mostrele nu sînt distruse ca urmare a analizei, titularul de drept le va returna, pe cît posibil înainte de eliberarea mărfurilor și/sau de acordarea liberului de vamă. Cheltuielile și responsabilitățile aferente analizei acestor mostre sînt suportate de titularul de drept.

(7) Dacă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind reținerea mărfurilor și/sau suspendarea operațiunii de vămuire, titularul de drept nu acționează în judecată declarantul /destinatarul mărfurilor și dacă dispozițiile alin.(2) și (3) nu sînt aplicabile, organul vamal dispune eliberarea mărfurilor și/sau acordarea liberului de vamă, cu condiția îndeplinirii celorlalte prevederi legale.

(8) În cazuri întemeiate, la cererea scrisă a titularului de drept, Serviciul Vamal poate prelungi cu cel mult 10 zile lucrătoare termenul prevăzut la alin.(7), iar în cazurile mărfurilor ușor alterabile perioada de 3 zile lucrătoare, la care se face referire la alin.(10), nu poate fi prelungită.

(9) În cazul în care acționează în judecată declarantul /destinatarul mărfurilor, titularul dreptului de proprietate intelectuală informează imediat organul vamal despre măsurile adoptate, iar organul vamal reține mărfurile pînă la data la care hotărîrea judecătorească rămîne definitivă și irevocabilă.

(10) Titularul dreptului de proprietate intelectuală este obligat, în termen de 15 zile de la încetarea protecției dreptului de proprietate intelectuală, precum și în cazul altor schimbări aferente ce se produc pe teritoriul Republicii Moldova, să înștiințeze despre aceasta Serviciul Vamal. În caz contrar, titularul va suporta toate consecințele care vor deriva din inacțiunile lui, purtînd răspundere față de persoanele implicate.

[Art.304 în redacția Legii nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

 

Articolul 305. Măsurile aplicabile mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală

(1) Mărfurile în privința cărora s-a dovedit că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală nu pot fi introduse sau scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova ori din zonele economice libere sau antrepozitele libere, nu pot fi importate, exportate, reexportate, plasate sub un regim vamal suspensiv, cu excepțiile stabilite la alin.(2).

(2) Mărfurile prevăzute la alin.(1):

a) pot fi distruse conform normelor legale în vigoare ori scoase în afara circuitelor comerciale astfel încît să se evite cauzarea unui prejudiciu titularului, fără nici o indemnizație, dacă legislația nu prevede altfel, și fără nici o cheltuială din partea statului;

b) sînt pasibile de orice măsură care are drept consecință privarea efectivă a persoanelor implicate de profitul economic al operațiunii, cu excepția unor cazuri cînd simpla retragere a mărcilor aplicate pe mărfurile contrafăcute nu este considerată măsură care ar avea drept consecință privarea efectivă a persoanelor implicate de profitul economic al operațiunii;

c) pot fi predate cu titlu gratuit, în funcție de natura lor, unor instituții publice, inclusiv din sistemul protecției sociale, unor asociații obștești ori fundații cu caracter umanitar, unor asociații ori cluburi sportive, instituții de învățămînt de stat, unor persoane fizice care au avut de suferit de pe urma calamităților naturale, dacă există acordul scris al titularului dreptului de proprietate intelectuală și dacă sînt mărfuri apte pentru consumul sau uzul persoanelor fizice, cu condiția de a nu fi comercializate.

(3) Aplicarea măsurilor prevăzute la alin.(2) nu exclude valorificarea de către titular a drepturilor sale pe cale judiciară, în condițiile legii.

[Art.305 în redacția Legii nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

 

Articolul 306. Asigurarea

(1) În cazul mărfurilor susceptibile a aduce atingere drepturilor asupra desenelor sau modelelor industriale, brevetelor de invenție, certificatelor suplimentare de protecție sau brevetelor de soi de plante, titularul dreptului sau declarantul /destinatarul mărfurilor are posibilitatea de a obține liberul de vamă sau ridicarea măsurii de reținere a mărfurilor dacă este constituită o garanție de către aceștia și dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) titularul de drept a depus la organul vamal dovada formulării unei acțiuni în judecată;

b) nu este dispusă pe cale judiciară măsura sechestrării sau indisponibilizării mărfurilor înainte de expirarea termenului prevăzut la art.304;

c) sînt îndeplinite toate formalitățile vamale conform legislației.

(2) Garanția prevăzută la alin.(1) trebuie să fie suficientă pentru a proteja interesele titularului de drept și trebuie să se constituie potrivit normelor de aplicare a prezentului cod. Constituirea acestei garanții nu afectează utilizarea oricăror căi de atac de către titularul de drept.

(3) În cazul în care acțiunea în justiție a fost formulată altfel decît din inițiativa titularului de drept asupra desenelor sau modelelor industriale, brevetelor de invenție, certificatelor suplimentare de protecție sau brevetelor de soi de plante, garanția va fi disponibilizată dacă, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data notificării titularului de drept, acesta nu face dovada inițierii unei proceduri legale privind mărfurile la care se face referire la alin.(1).

(4) Termenul prevăzut la alin.(3) poate fi prelungit la maximum 30 de zile lucrătoare.

[Art.306 în redacția Legii nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

 

Articolul 307. Răspunderea organelor vamale și a titularului de drept

(1) Acceptarea cererii de intervenție a organului vamal nu îndreptățește titularul de drept să solicite autorității vamale o compensație sau repararea daunei, în situația în care mărfurile prevăzute la art.301 nu au fost depistate de autoritatea vamală.

(2) Reținerea mărfurilor pasibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală și/sau suspendarea operațiunii de vămuire nu atrag răspunderea organului vamal față de persoanele care pot invoca un drept asupra mărfurilor prevăzute la art.301 pentru repararea eventualelor prejudicii cauzate de acestea ca rezultat al intervenției organelor vamale.

(3) Cheltuielile de depozitare, de manipulare și de păstrare a mărfurilor sub supraveghere vamală, precum și cheltuielile de distrugere sau alte cheltuieli aferente ori similare sînt puse în sarcina titularului dreptului de proprietate intelectuală sau persoanei care le importă.

(4) În cazul divulgării, contrar prevederilor legale, a informațiilor prevăzute la art.304 alin.(5), colaboratorii vamali pot fi trași la răspundere disciplinară în conformitate cu legislația în vigoare.

[Art.307 în redacția Legii nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

 

Articolul 308. Informațiile oferite de autoritățile publice pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală va pune cu promptitudine la dispoziția organelor vamale informațiile necesare identificării drepturilor de proprietate intelectuală protejate și a titularilor acestora.

[Art.308 în redacția Legii nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

 

[Art.309,310 excluse prin Legea nr.103-XVI din 16.05.2008, în vigoare 04.07.2008]

 

 

Capitolul XIII

COLABORATORII VAMALI

 

Secțiunea a 50-a

Statutul juridic al colaboratorilor vamali

Articolul 311. Colaboratorii vamali

(1) Pot fi colaboratori vamali cetățenii Republicii Moldova care au împlinit vîrsta de 18 ani, apți după calitățile profesionale și morale, după nivelul de studii și starea de sănătate să exercite funcțiile organului vamal.

(2) La angajarea inițială în organul vamal, poate fi stabilit un termen de încercare de 6 luni.

(3) În termen de 20 de zile de la data conferirii primului grad special, colaboratorul vamal depune următorul jurămînt:

“Jur să respect cu strictețe Constituția și legile Republicii Moldova, să apăr suveranitatea și securitatea ei economică, să execut conștiincios obligațiile de serviciu.”

(4) Procedura depunerii jurămîntului este aprobată de directorul general al Serviciului Vamal.

(5) Angajarea în serviciu în organele vamale se face în bază de contract individual de muncă.

(6) Colaboratorilor vamali li se conferă grade speciale în conformitate cu Legea serviciului în organele vamale.

(7) Colaboratorii vamali poartă uniformă, atribuită gratuit. Modelul uniformei este aprobat de Guvern. Regulile de port-uniformă sînt aprobate de directorul general al Serviciului Vamal.

(8) Prevederile alin.(5)–(7) se extind și asupra conducătorilor și specialiștilor din laboratoarele vamale, instituțiile de cercetări științifice, instituțiile de învățămînt din cadrul Serviciului Vamal.

 

Articolul 312. Exercitarea atribuțiilor de serviciu ale colaboratorilor vamali

(1) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, colaboratorii vamali:

a) sînt reprezentanți ai puterii de stat și se află sub ocrotirea statului;

b) se conduc de legislația Republicii Moldova, de acordurile internaționale la care aceasta este parte;

c) sînt subordonați numai colaboratorilor superiori, împuterniciți direct.

(2) Este interzisă imixtiunea în activitatea organelor vamale și a colaboratorilor vamali sau exercitarea de influență asupra lor în luarea de decizii sau efectuarea de operațiuni vamale. Încălcarea acestor interdicții atrage sancțiunile prevăzute de prezentul cod.

(3) Nici o persoană nu este în drept să oblige colaboratorul vamal să efectueze acțiuni pe care legislația nu le-a dat în sarcina organelor vamale.

(4) În activitatea sa, inclusiv în emiterea de ordine și decizii, colaboratorul vamal trebuie să se conducă de legislație.

(5) În organele vamale este inadmisibilă crearea și activitatea structurilor de partide, asociații obștești, inclusiv religioase, cu excepția sindicatelor. Colaboratorii vamali nu au dreptul să se conducă în activitatea lor de hotărîrile partidelor sau ale asociațiilor obștești.

(6) Colaboratorul vamal nu are dreptul:

a) să desfășoare activitate de întreprinzător, inclusiv prin intermediari;

b) să reprezinte persoane terțe în activitatea vamală;

c) să exercite concomitent alte funcții retribuite, cu excepția activității didactice și științifice;

d) să îndeplinească contracte civile care se referă la activitatea vamală;

e) să acorde în orice mod sprijin ilegal persoanelor în exercitarea atribuțiilor de serviciu, fiind recompensat pentru acordarea acestui sprijin sau primind alte servicii ori facilități într-un anumit domeniu;

f) să participe la conducerea de întreprinderi comerciale direct sau prin intermediari.

(7) Insultarea și amenințarea colaboratorului vamal, opunerea de rezistență sau aplicarea violenței față de acesta, sau atentarea la viața, sănătatea și la bunurile lui sînt sancționate în conformitate cu prevederile Codului contravențional al Republicii Moldova.

(8) Legislația garantează apărarea vieții, sănătății, onoarei, demnității și bunurilor membrilor de familie ai colaboratorului vamal de atentatele întreprinse în legătură cu exercitarea atribuțiilor lui de serviciu.

 

Articolul 313. Caracterul executoriu al dispozițiilor și cerințelor legale ale colaboratorului vamal

(1) Dispozițiile și cerințele legale ale colaboratorului vamal sînt executorii pentru toate persoanele fizice și juridice.

(2) Nesupunerea dispozițiilor sau cerințelor legale ale colaboratorului vamal, alte acțiuni care împiedică îndeplinirea atribuțiilor lui de serviciu sînt sancționate în conformitate cu prevederile Codului contravențional al Republicii Moldova.

(3) Colaboratorul vamal nu este răspunzător de prejudiciile morale, fizice și patrimoniale cauzate contravenientului, prin aplicarea, în condițiile prezentului cod, a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armei de foc, dacă prejudiciul este direct proporțional puterii de rezistență opusă de contravenient.

 

Secțiunea a 51-a

Aplicarea forței fizice, mijloacelor speciale și armei de foc

Articolul 314. Condițiile și limitele aplicării forței fizice, mijloacelor speciale și armei de foc

(1) În cazurile prevăzute de prezentul cod, colaboratorul vamal are dreptul să aplice forță fizică, mijloace speciale și armă de foc.

(2) Colaboratorul vamal este obligat să facă o pregătire specială, să se controleze (testeze) periodic în privința corespunderii exigențelor și condițiilor legate de aplicarea forței fizice, mijloacelor speciale și armei de foc.

(3) În cazul aplicării forței fizice, mijloacelor speciale și armei de foc, colaboratorul vamal este obligat:

a) să prevină că intenționează a le aplica, acordînd timp suficient pentru îndeplinirea cerințelor pe care le-a expus, cu excepția cazurilor cînd întîrzierea aplicării forței fizice, mijloacelor speciale sau armei de foc creează pericol nemijlocit pentru viața și sănătatea sa, ori se poate solda cu alte urmări grave; în cazul atacului prin surprindere, al atacului cu utilizarea tehnicii de luptă și mijloacelor de transport ori în alte împrejurări cînd avertizarea este imposibilă sau lipsită de sens;

b) să asigure acordarea de prim-ajutor persoanelor rănite și să încunoștințeze de îndată șeful organului vamal sau adjunctul acestuia de impactul produs;

c) să reducă la minimum prejudiciul cauzat la lichidarea impactului, ținînd cont de caracterul și gradul pericolului contravenției și contravenientului, de puterea de rezistență opusă.

(4) Șeful organului vamal sau adjunctul acestuia este obligat să încunoștințeze imediat procurorul de cazurile mortale sau leziunile corporale grave.

(5) Depășirea împuternicirilor în aplicarea forței fizice, mijloacelor speciale sau armelor de foc atrage răspunderea stabilită de legislație.

 

Articolul 315. Aplicarea forței fizice

Colaboratorul vamal are dreptul să aplice forța fizică pentru a preîntîmpina încălcările de lege, a reține contravenienții, a înfrînge rezistența lor, a contracara nerespectarea dispozițiilor sau cerințelor lui legale, a preîntîmpina pătrunderea în încăperi, pe teritoriu, la mărfuri și mijloace de transport aflate sub supraveghere vamală, a reprima alte acțiuni care nu îi permit să-și îndeplinească obligațiile cînd măsurile nonviolente nu asigură îndeplinirea lor.

 

Articolul 316. Aplicarea de mijloace speciale

(1) Colaboratorul vamal are dreptul să aplice cătușe, bastoane de cauciuc, substanțe lacrimogene, dispozitive de deschidere a încăperilor, mijloace de reținere (oprire) forțată a mijloacelor de transport, alte mijloace speciale pentru:

a) a respinge un atac asupra sa ori asupra altor persoane;

b) a respinge un atac asupra imobilelor și mijloacelor de transport care aparțin organului vamal sau care sînt folosite de el, asupra mărfurilor și mijloacelor de transport aflate sub supraveghere vamală, a le elibera în cazul ocupării sau acaparării lor;

c) a reține infractorii, a-i aduce în încăperile de serviciu ale organului vamal, dacă aceștia nu se supun, opun rezistență sau pot provoca leziuni lor înșiși sau celor din jur;

d) a înfrînge rezistența fizică ce i se opune;

e) a stopa mijlocul de transport al cărui șofer nu a îndeplinit indicația și nu a oprit;

f) în alte cazuri de împiedicare cu premeditare a colaboratorului vamal să-și îndeplinească obligațiile.

(2) Este interzisă aplicarea de mijloace speciale asupra femeilor însărcinate, persoanelor cu semne vădite de invaliditate și minorilor, cu excepția cazurilor cînd aceștia opun rezistență armată, cînd comit un atac în grup, un atac armat sau efectuează alte acțiuni ce pun în pericol viața și sănătatea celor din jur, integritarea mărfurilor și mijloacelor de transport aflate sub supraveghere vamală.

(3) Pentru autoapărare sau în alte situații de necesitate, colaboratorul vamal, neavînd mijloace speciale, poate face uz de arma de foc sau de alte mijloace disponibile.

 

Articolul 317. Portul, deținerea și folosirea armelor de foc

(1) În exercițiul funcțiunii, unele categorii de colaboratori vamali, stabilite de către Serviciul Vamal, au dreptul de a purta, deține și folosi armă de foc.

(2) Lista tipurilor de arme de foc și de muniții din dotarea organelor vamale este stabilită de către Serviciul Vamal și aprobată de Guvern.

 

Articolul 318. Aplicarea și folosirea armelor de foc

(1) Ca măsură excepțională, colaboratorii vamali, consemnați la art.317, au dreptul să aplice arma de foc pentru:

a) a respinge un atac asupra angajaților din organele vamale cînd viața și sănătatea lor sînt în pericol;

b) a preîntîmpina vreo încercare de deposedare a colaboratorului vamal de arma de foc. Încercarea persoanei reținute de colaboratorul vamal să se apropie de arma de foc prin ignorarea somației de a nu se apropia de el sau să se atingă de armă este interpretată ca încercare de a pune stăpînire pe armă;

c) a respinge un atac în grup sau un atac armat asupra imobilelor și mijloacelor de transport care aparțin organului vamal sau care sînt folosite de el, asupra mărfurilor și mijloacelor de transport aflate sub supraveghere vamală, pentru a le elibera în cazul ocupării sau acaparării lor;

d) a reține persoanele care opun rezistență armată, persoana înarmată care ignoră somația de a depune arma.

(2) Colaboratorii vamali consemnați la art.317 au dreptul să folosească armele de foc și pentru:

a) stoparea mijlocului de transport prin defectarea lui dacă șoferul creează pericol pentru viața și sănătatea angajaților organului vamal și nu se supune somațiilor repetate de a opri mijlocul de transport;

b) neutralizarea animalelor care pun în pericol viața și sănătatea angajaților organului vamal;

c) avertizarea despre intenția de a aplica arma de foc, semnalizarea alertei sau solicitarea de ajutor.

(3) Este interzisă aplicarea armei de foc asupra femeilor, persoanelor cu semne vădite de invaliditate și minorilor, cu excepția cazurilor cînd aceștia opun rezistență armată, cînd comit un atac în grup, un atac armat sau efectuează alte acțiuni ce pun în pericol viața și sănătatea angajaților organului vamal. Este interzisă aplicarea armei de foc și cînd există o aglomerare mare de oameni și pot fi afectate persoane nevinovate.

(4) Despre fiecare caz de aplicare a armei de foc, colaboratorul vamal este obligat să raporteze în scris neîntîrziat șefului organului vamal sau adjunctului acestuia care, la rîndul lor, vor încunoștința procurorul în timp de 24 de ore de la aplicarea armei de foc.

 

Secțiunea a 52-a

Răspunderea organului vamal și a colaboratorilor vamali

Articolul 319. Răspunderea organului vamal

(1) Organul vamal răspunde pentru prejudiciile cauzate persoanelor și patrimoniului lor prin decizii și acțiuni ilegale sau prin inacțiune, precum și pentru prejudiciile cauzate de colaboratorii vamali și alți angajați ai organului vamal în exercițiul funcțiunii prin decizii și acțiuni ilegale, prin inacțiune.

(2) Prejudiciile sînt reparate în conformitate cu prevederile legislației.

(3) Prejudiciile cauzate prin acțiuni legale nu sînt reparabile.

 

Articolul 320. Răspunderea colaboratorilor vamali și a altor angajați ai organului vamal

Pentru decizii și acțiuni ilegale sau pentru inacțiune, colaboratorii vamali și alți angajați ai organului vamal sînt sancționați disciplinar, administrativ, penal sau lor li se aplică alte sancțiuni în conformitate cu legislația.

 

Capitolul XIV

ADMINISTRAREA STATISTICII VAMALE

Articolul 321. Statistica vamală a comerțului exterior

(1) Organele vamale adună, în baza declarațiilor vamale, și prelucrează date despre trecerea mărfurilor peste frontiera vamală, prezintă informații autorităților publice centrale, conform legislației.

(2) Datele referitoare la o operațiune sau la un agent economic concret sînt considerate confidențiale și nu pot fi transmise unor terți și nici altor autorități publice fără permisiunea declarantului, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație.

 

Articolul 322. Sursele de date pentru statistica vamală

Sursele de date pentru statistica vamală sînt documentația și informația prezentate pentru vămuire și efectuarea controlului vamal.

 

Articolul 323. Furnizarea informației statistice

(1) Organul vamal poate furniza, contra taxă, solicitanților informație statistică, informație generalizatoare sau referitoare la persoana interesată.

(2) Cuantumul taxei pentru informație statistică, precum și scutirile de taxă sînt stabilite de legislație.

 

Capitolul XV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 324

(1) Prevederile prezentului cod se aplică în mod uniform și nediscriminatoriu pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

(2) În cazul interpretării diferite a prevederilor prezentului cod, textul în limba de stat va prevala.

(3) La data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Codul vamal nr.1320-XII din 9 martie 1993.

(4) Președintelui Republicii Moldova i se propune să aducă Decretul nr.195 din 10 iunie 1994 privind organizarea magazinelor care comercializează mărfuri în regim “duty-free”, precum și a magazinelor de servire a corpului diplomatic în conformitate cu prezentul cod.

[Art.324 completat prin Legea nr.751-XV din 21.12.2001]

 

Articolul 325

Guvernul, în termen de 2 luni:

va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea în concordanță a legislației cu prezentul cod;

va aduce actele sale normative în conformitate cu prezentul cod;

va asigura revizuirea și abrogarea actelor normative departamentale care contravin prezentului cod;

va elabora actele normative care vor reglementa aplicarea prezentului cod.

 
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUIDumitru DIACOV

Chișinău, 20 iulie 2000.
Nr.1149-XIV.