Funcţiile CCI

 • Efectuează analize, oferă informaţii şi acordă consultanţe organelor publice cu privire la elaborarea şi adoptarea actelor normative ce ţin de dezvoltarea economiei Republicii Moldova.
 • Sprijină realizarea proiectelor de dezvoltare a economiei ţării.
 • Organizează şi ţine, în conformitate cu legislaţia în vigoare, registrul nestatal comercial al membrilor săi.
 • Organizează întâlniri şi stabileşte contacte comerciale între agenţii economici.
 • Organizează şi sprijină participarea agenţilor economici din ţară la expoziţiile şi târgurile din străinătate , desfăşoară expoziţii şi târguri specializate în ţară.
 • La cererea agenţilor economici din ţară şi din străinătate, prestează diverse servicii specifice, efectuează expertize privind:
 1. determinarea calităţii şi cantităţii mărfurilor;
 2. determinarea ţării de origine;
 3. determinarea volumului de producţie finită, obţinută din materia primă prelucrată „on Lohn”;
 4. determinarea producătorului mărfii;
 5. determinarea poziţiei tarifare (codul) şi destinaţiei mărfii;
 6. determinarea preţului de piaţă al mijloacelor de transport;
 7. determinarea preţului de piaţă al utilajului;
 8. evaluarea bunurilor imobiliare;
 9. evaluarea conformităţii produselor, proceselor, serviciilor;
 10. evaluarea altor mărfuri;
 11. alte genuri de expertize.
 • Efectuează expertiza proiectelor de contracte între agenţii economici autohtoni, cei din străinătate, la solicitarea acestora.
 • Organizează instruirea şi reciclarea întreprinzătorilor.
 • Editează publicaţii periodice cu caracter economic şi comercial, publică buletine informative pe probleme de economie generală, privind starea de lucruri în economia din ţară şi din străinătate, cu scopul intensificării schimburilor comerciale, precum şi prospecte, cataloage, broşuri etc.
 • Eliberează certificate de origine nepreferenţiale pentru mărfurile de export, perfectează declaraţii vamale, exercită funcţiile de brokeri vamali , vizează facturi şi alte documente privind comerţul exterior.
 • Stabileşte şi confirmă evenimentele de forţă majoră în relaţiile dintre subiecţii activităţii de întreprinzător.
 • Prestează pentru agenţii economici un şir de servicii juridice
 • Informează membrii săi despre reglementările în domeniul activităţii economice, despre uzanţele comerciale, bancare şi posibilităţile schimburilor comerciale.
 • Acreditează pe lângă CCI reprezentanţe ale camerelor de comerţ şi industrie şi ale firmelor din străinătate.
 • Acordă servicii în domeniul traducerii din şi în diverse limbi.
 • Acordă sprijin membrilor săi la obţinerea documentelor de protecţie a mărcilor de produs, modelelor industriale, invenţiilor şi altor obiecte de proprietate intelectuală.
 • Acordă servicii de consultanţă la întocmirea documentelor de constituire pentru înregistrarea întreprinderilor de toate formele de organizare juridică şi a reprezentanţelor companiilor străine.
 • Contribuie la dezvoltarea activităţii economice externe şi a exportului de mărfuri, forţă de muncă, lucrări şi servicii.
 • Colaborează cu camerele de comerţ şi industrie din străinătate şi cu reprezentanţele acestora în Republica Moldova.
 • Colaborează direct sau prin reprezentanţele sale create în străinătate, cu organizaţiile şi instituţiile străine,care au tangenţe cu activitatea Camerei.
 • Organizează misiuni economice ale oamenilor de afaceri în străinătate cu scopul extinderii şi intensificării relaţiilor economice cu alte ţări.
 • Contribuie la stabilirea de contacte şi organizează negocieri între membrii săi şi firmele sau organizaţiile din străinătate în vederea încheierii de tranzacţii comerciale.
 • Organizează prin judecata arbitrală (arbitrajul) soluţionarea litigiilor comerciale interne şi internaţionale.
 • Oferă persoanelor interesate informaţii privind activitatea judecăţii arbitrale din alte ţări.
 • Exercită alte funcţii, ţinând cont de practica mondială a activităţilor camerelor de comerţ şi industrie şi de prevederile acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.