Programul de activitate al Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova pentru anii 2012-2017

Obiectivele şi direcţiile prioritare de activitate ale prezentului program sunt determinate de realizarea prevederilor Legii RM cu privire la CCI, Statutului CCI, situaţia social-economică şi aşteptările agenţilor economici din Republica Moldova.

Realităţile economice din Republica Moldova la etapa actuală, cer de la CCI, ca reprezentantă în ansamblu a cercurilor de afaceri, implicarea mai activă în:

  1. Acordarea asistenţei la dezvoltarea diferitor genuri de activitate de întreprinzător, ţinându-se cont de interesele tuturor agenţilor economici, sferelor economiei naţionale şi teritoriilor concrete ale ţării.
  2. Eficientizarea permanentă a sistemului de instruire şi formare profesională.
  3. Dezvoltarea activităţii expoziţionale şi congresuale ca mecanism de implementare a tehnologiilor avansate, inovaţiilor, atragere a investiţiilor şi asigurare a creşterii potenţialului companiilor autohtone.
  4. Sporirea capacităţilor de dezvoltare şi diversificare în domeniul prestării serviciilor de expertiză, evaluare, certificare a mărfurilor, eliberarea carnetelor ATA şi broker vamal.
  5. Promovarea exporturilor şi a atractivităţii investiţionale a întreprinderilor din Republica Moldova.
  6. Contribuirea la dezvoltarea activităţii economice externe.
  7. Valorificarea oportunităţilor oferite de spaţiul informaţional al CCI prin sporirea accesibilităţii, diversificarea resurselor şi tehnologiilor moderne.
  8. Promovarea şi susţinerea intereselor agenţilor economici în relaţiile de afaceri.
  9. Perfecţionarea activităţii în domeniul asistenţei juridice şi soluţionarea litigiilor comerciale.

1. Acordarea asistenţei la dezvoltarea diferitor genuri de activitate de întreprinzător, ţinându-se cont de interesele tuturor agenţilor economici, sferelor economiei naţionale şi teritoriilor concrete ale ţării

La acest capitol Camera de Comerţ şi Industrie îşi propune:

a) intensificarea activităţii cu membrii CCI prin organizarea sistematică a întrevederilor mediului de afaceri cu conducerea Camerei, acordarea de asistenţă complexă agenţilor economici membri ai Camerei, prin sporirea accesibilităţii, calităţii şi diversificării serviciilor CCI.

b) dezvoltarea parteneriatului public – privat la nivel naţional şi regional, întru dezvoltarea liberei concurenţe şi conlucrării eficiente dintre business şi factorii de decizie;

c) elaborarea, avizarea şi dezbaterea proiectelor de legi şi Hotărâri de Guvern cu caracter economic;

d) aprofundarea şi eficientizarea colaborării cu asociaţiile de profil;

e) perfecţionarea în continuare a mecanismelor de colaborare a filialelor CCI a RM cu organele administraţiei publice locale;

f) organizarea dezbaterilor publice pe subiecte ce vizează efectuarea analizelor economice sectoriale şi ramurale la nivel naţional şi local.

2. Eficientizarea permanentă a sistemului de instruire şi formare profesională

În acest context, Camera îşi propune:

a) consolidarea capacităţilor CFC în Chişinău şi în Filiale, ţinând cont de cererea de instruire şi formare continuă a antreprenorilor autohtoni;
b) iniţierea şi participarea la elaborarea actelor normative şi legislative pentru modernizarea sistemului de pregătire şi perfecţionare profesională a cadrelor, inclusiv certificarea independentă externă a absolvenţilor profesiilor muncitoreşti;
c) studierea experienţei internaţionale şi aprofundarea cooperării în domeniul instruirii de afaceri şi diversificarea tematicilor de instruire, precum şi implementarea practicilor moderne în formarea profesională;
d) iniţierea, în comun cu mediul de afaceri şi cel academic, a proiectelor pilot de pregătire profesională a cadrelor pentru profesii solicitate;
3. Dezvoltarea activităţii expoziţionale şi congresuale ca mecanism de implementare a tehnologiilor avansate, inovaţiilor, atragere a investiţiilor şi asigurare a creşterii potenţialului companiilor autohtone

Printre cele mai importante aspecte în acest domeniu, ce urmează să fie soluţionate, sunt următoarele:

a) elaborarea şi realizarea propunerilor de colaborare cu complexele expoziţionale ale UE şi ale ţărilor membre CSI, în cadrul cărora CCI, în calitate de organizator al standului colectiv, va acorda asistenţă întreprinderilor autohtone la promovarea mărfurilor şi serviciilor pe pieţele regionale şi internaţionale.

b) elaborarea şi implementarea subsistemului „Expoziţia virtuală a CCI” pe pagina WEB a Camerei şi integrarea ei în sistemul republican al activităţii expoziţionale;

c) intensificarea lucrului în vederea dezvoltării şi perfecţionării activităţilor expoziţionale tradiţionale, acordarea suportului necesar filialelor CCI.

d) elaborarea propunerilor de perfecţionare a mecanismului normativ al securităţii proprietăţii intelectuale în domeniul activităţii expoziţionale şi congresuale;

e) asigurarea participării organizaţiilor sistemului CCI a RM pentru pregătirea expoziţiei naţionale şi programului de afaceri la Expoziţia Mondială EXPO -2015 (or. Milano, Italia)

4. Sporirea capacităţilor de dezvoltare şi diversificare în domeniul prestării serviciilor de expertiză, evaluare, certificare a mărfurilor, eliberarea carnetelor ATA şi broker vamal

La acest capitol se preconizează:

a) continuarea activităţii cu privire la ajustarea legislaţiei şi actelor normative naţionale la legislaţia comunitară. Elaborarea şi adoptarea actelor normative şi recomandărilor metodice în domeniu.

b) dezvoltarea continuă a sistemelor „Expertul CCI a Republicii Moldova” şi „Expertul CCI a CSI”.

c) întreprinderea măsurilor necesare pentru selectarea, pregătirea şi ridicarea calificării cadrelor. Responsabilizarea acestora privind îndeplinirea obligaţiunilor de serviciu în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

d) preluarea experienţei şi a celor mai bune practici în domeniu.

e) simplificarea procedurilor de import temporar al mărfurilor prin implementarea sistemului carnetelor ATA.

f) promovarea şi mediatizarea serviciilor în domeniu prin intermediul publicaţiilor în mijloacele de informare în masă, amplasarea materialelor respective pe paginile WEB, târgurilor şi expoziţiilor, misiunilor economice, altor întruniri ale oamenilor de afaceri.

5. Promovarea exporturilor şi a atractivităţii investiţionale a întreprinderilor din Republica Moldova

CCI va continua activităţile ce ţin de:

a) consolidarea prezenţei companiilor autohtone pe principalele pieţe de export şi iniţierea organizării evenimentelor promoţionale de genul misiunilor economice şi forumurilor de afaceri în ţări cu potenţial nevalorificat.

b) organizarea de mese rotunde şi seminare de lucru cu participarea experţilor şi reprezentanţilor comunităţii de afaceri pentru consultări referitor la tendinţele unor pieţe noi, neexplorate de agenţii economici naţionali.

c) asigurarea asistenţei informaţionale şi consultanţei investitorilor străini şi organizarea pentru aceştia a programelor individuale de afaceri pentru prezentarea potenţialului investiţional al întreprinderilor autohtone, parcurilor industriale şi Zonelor Economice Libere din Republica Moldova.

d) dezvoltarea activităţilor de susţinere a strategiilor de internaţionalizare a întreprinderilor moldoveneşti, utilizând instrumente de promovare a produselor şi serviciilor acestora prin intermediul bazelor de date şi platformelor virtuale create de CCI a RM

e) facilitarea comerţului prin excluderea barierelor tarifare şi netarifare în comerţul internaţional la care RM este parte.

6. Contribuirea la dezvoltarea activităţii economice externe

La acest capitol CCI îşi propune:

a) crearea noilor parteneriate şi consolidarea celor existente cu diverse organizaţii regionale şi internaţionale din Republica Moldova şi de peste hotare, pentru sporirea prezenţei companiilor moldoveneşti pe pieţele din exterior şi intensificarea participării acestora la programele de cooperare regională şi internaţională realizate de CCI a RM.

b) iniţierea şi implementarea unor programe de îndrumare a agenţilor economici din Republica Moldova pentru participare la proiectele internaţionale şi regionale pentru atragerea investiţiilor şi promovarea exporturilor.

c) asigurarea unui flux informaţional continuu între comunitatea de afaceri din RM şi reţeaua camerelor de comerţ europene şi mondiale;

d) cooperarea cu proiectele şi programele internaţionale pentru susţinerea businessului mic şi mijlociu din Republica Moldova şi regiunea transnistreană.

e) colaborarea cu programele internaţionale în vederea creşterii competitivităţii şi calităţii bunurilor şi serviciilor de origine autohtonă.

7. Valorificarea oportunităţilor oferite de spaţiul informaţional al CCI prin sporirea accesibilităţii, diversificarea resurselor şi tehnologiilor moderne

La acest capitol se preconizează:

a) trecerea sistemului informaţional automatizat (SIA) al CCI a RM la o nouă platformă web, în corespundere cu standardele internaţionale şi noile tehnologii în domeniu, pentru a eficientiza lucrul în timp real cu baze de date centralizate, în cadrul întregului sistem cameral;

b) asigurarea controlului informaţiei de intrare şi securităţii informaţionale la toate etapele de procesare, stocare şi transmitere prin reţea locală şi internet;

c) exploatarea eficientă a tuturor aplicaţiilor SOFT din întregul domeniu de activitate al CCI a RM, dezvoltarea, modernizarea şi ajustarea acestora la noile schimbări;

d) creşterea nivelului de asigurare a fiabilităţii SIA pentru a asigura funcţionarea acestuia 24/24 ore;

e) proiectarea, elaborarea şi implementarea aplicaţiilor funcţionale realizate în baza de caiete de sarcini, conform direcţiilor prioritare ale CCI, ceea ce va contribui la utilizarea noilor tehnologii informaţionale, diversificarea activităţilor şi la dezvoltarea întregului spectru de servicii prestate de sistemul cameral, reieşind din cerinţele actuale.

8. Promovarea şi susţinerea intereselor agenţilor economici în relaţiile de afaceri

La acest capitol CCI îşi propune :

a) acordarea sprijinului informaţional în găsirea partenerilor de afaceri;

b) plasarea informaţiei în Registrul Membrilor CCI;

c) plasarea informaţiei despre agenţii economici autohtoni pe paginile buletinului informativ electronic “Dezvoltarea”;

d) promovarea mărcilor comerciale autohtone în pliante, broşuri, cataloage, în cadrul activităţilor organizate de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

9. Perfecţionarea activităţii în domeniul asistenţei juridice şi soluţionarea litigiilor comerciale

La acest capitol se preconizează:

a) crearea unor centre juridice calificate pe lîngă filialele Camerei, pentru acordarea consultaţiilor juridice de specialitate agenţilor economici din teritoriu cu posibilitatea de a soluţiona litigii comerciale şi civile interne prin mediere.

b) informarea agenţilor economici şi organizarea şcolarizării lor de către experţi din ţară şi de peste hotare în vederea preluării celor mai bune practici şi abilităţi la încheierea contractelor şi metodele alternative de soluţionare a litigiilor.

c) participarea directă la implementarea Pilonului V “Rolul justiţiei în dezvoltarea economică” din STRATEGIA DE REFORMARE A SECTORULUI JUSTIŢIEI pentru anii 2011-2016.

d) asigurarea accederii în Lista arbitrilor a celor mai competenţi arbitri din ţară şi de peste hotare.